0657“Mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt con tốt thì cả thân thể con sẽ đầy ánh sáng, nhưng nếu mắt con bị hỏng thì cả thân thể con sẽ là bóng tối. Vậy, nếu ánh sáng trong con chỉ là bóng tối thì bóng tối ấy sẽ lớn là dường nào!” (Mat 6:22-23 TTHĐ).

Bạn định hình những giấc mơ của bạn, và rồi những giấc mơ của bạn định hình bạn. Nếu bạn không có một ước mơ cho đời sống mình, thì bạn không có một định nghĩa nào cho cuộc đời của mình.

Rất nhiều người ngày hôm nay không hiểu được rõ ràng họ là ai. Thực ra, xã hội của chúng ta đang có một cuộc khủng hoảng tập thể về danh tính của mình. Người ta đang hỏi rằng: “Tôi là ai?” “Tôi từ đâu đến?” “Tôi đang đi về đâu?” “Tôi nên làm gì?” “Cuộc sống của tôi có quan trọng không?” “Điều gì mang lại ý nghĩa cho đời sống tôi?” “Có lý do gì cho tất cả điều đó không?” Những câu hỏi đó định hình những giấc mơ của họ, và những giấc mơ đó chỉ làm tăng thêm sự mờ hồ về danh tánh, về con người.

Cách duy nhất để có định nghĩa rõ ràng cho đời sống của bạn là có ước mơ của Chúa dành cho cuộc đời bạn. Nếu bạn không có được điều đó, bạn sẽ không biết mình là ai hoặc Chúa muốn bạn trở nên như thế nào. Bạn sẽ luôn tự hỏi mình những câu hỏi này. Bạn sẽ nghi ngờ về những điều bạn đang làm và tại sao bạn lại làm điều đó; bạn sẽ tự hỏi liệu những gì bạn làm có được một ý nghĩa nào không?

Những giấc mơ xác định con người của bạn — vì vậy bạn cần phải biết chắc rằng mình có được một giấc mơ đúng! Và cách duy nhất để biết được có một giấc mơ đúng là tìm biết được giấc mơ của Chúa cho đời sống bạn là gì?

Chúa Jêsus dạy rằng, “Mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt con tốt thì cả thân thể con sẽ đầy ánh sáng, nhưng nếu mắt con bị hỏng thì cả thân thể con sẽ là bóng tối. Vậy, nếu ánh sáng trong con chỉ là bóng tối thì bóng tối ấy sẽ lớn là dường nào!” (Mat 6:22-23 TTHĐ).

Khi bạn có được một tầm nhìn rộng lớn, bạn nhìn vượt qua khỏi những gì ở trước mặt để thấy được cái lâu dài — thậm chí đến cả đời đời. Một giấc mơ lớn được sinh ra từ cái nhìn đời đời và đức tin vào chương trình tốt đẹp của Chúa cho đời sống bạn. Một tầm nhìn ngắn hạn sẽ định ra một ước mơ nhỏ nhoi. Nhưng một tầm nhìn xa sẽ định ra được một ước mơ đầy tác động và đầy ý nghĩa.

Hãy chọn giấc mơ của bạn một cách khôn ngoan. Một giấc mơ dựa trên khải tượng của Chúa cho đời sống bạn sẽ tạo nên sự khác biệt trong việc bạn thực hiện mục đích sống của mình tốt như thế nào. Và điều đó cũng sẽ hướng những người khác đến với Chúa và đến với chương trình của Ngài, đó là cách duy nhất để tìm thấy sự trọn vẹn của cuộc sống.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Làm thế nào để bạn xác định rằng một giấc mơ đến từ Chúa chứ không phải do bạn tự tạo ra?

2.    Sự khác biệt giữa mục tiêu và ước mơ là gì?

3.    Mục đích của bạn cần phải định dạng những ước mơ của bạn qua những cách nào?

 

 

 


WHAT GREAT DREAMS ARE MADE OF

By Rick Warren —

“The eye is the lamp of the body. If your eyes are healthy, your whole body will be full of light. But if your eyes are unhealthy, your whole body will be full of darkness” (Matthew 6:22-23 NIV).

You shape your dreams, and then your dreams shape you. If you don’t have a dream for your life, then you don’t have any definition for your life.

So many people today are confused about their identity. In fact, our society is having a collective identity crisis. People are asking: “Who am I?” “Where did I come from?” “Where am I going?” “What am I supposed to be doing?” “Does my life matter?” “What gives my life significance?” “Is there any reason for it all?” Those questions shape their dreams, and those dreams just feed into the identity confusion.

The only way to have clear definition for your life is to have God’s dream for your life. If you don’t, you won’t know who you are or who God wants you to be. You’ll always be asking yourself these questions. You’ll doubt what you’re doing and why you’re doing it; you’ll wonder if what you do has any meaning.

Your dreams define you—so you’ve got to make sure you’ve got the right dream! And the only way to know you have the right dream is to find out what God’s dream is for your life.

Jesus said, “The eye is the lamp of the body. If your eyes are healthy, your whole body will be full of light. But if your eyes are unhealthy, your whole body will be full of darkness” (Matthew 6:22-23 NIV).

When you have great vision, you see past what is in front of you to the long-term—even to eternity. A great dream is born of an eternal perspective and faith in God’s good plan for your life. A short vision will define a small dream. But a long vision will define an impactful, meaningful dream.

Choose your dream wisely. A dream based on God’s vision for your life will make a difference in how well you live out your purpose. And it will also point others to God and his plan, the only way to find fullness of life.

Talk It Over

  • How can you confirm a dream is from God and not of your own making?
  • What is the difference between a goal and a dream?
  • In what ways should your purpose shape your dreams?