0656“Xin vinh quang quy về Đức Chúa Trời; với quyền năng Ngài đang tác động trong chúng ta, Ngài có thể thực hiện mọi điều vượt quá mức chúng ta cầu xin và mong ước.” (Êph 3:20 KTHĐ).

Giấc mơ của Chúa cho đời sống bạn lúc nào cũng cao hơn giấc mơ của bạn nhiều.

Làm thế nào để tôi biết được điều đó? Bởi vì Chúa hứa rằng: “Với quyền năng Ngài đang tác động trong chúng ta, Ngài có thể thực hiện mọi điều vượt quá mức chúng ta cầu xin và mong ước.” (Êph 3:20 KTHĐ).

Hãy nghĩ đến ước mơ vĩ đại nhất của cuộc đời bạn, và Chúa sẽ làm vượt hơn điều đó. Chúa có thể cho bạn một ước mơ vượt xa hơn hẳn những gì bạn có thể nghĩ đến! Nhưng Chúa không ban cho bạn một ước mơ bằng cách điểu khiển bạn. Thật ra, Chúa đem bạn lại gần Ngài và làm việc ở bên trong bạn cách nhẹ nhàng và quan tâm.

Chúa không chỉ cho bạn một giấc mơ lớn cho đời sống mình. Sau khi ban cho bạn giấc mơ, Chúa sẽ sắp đặt các chi tiết để biến giấc mơ đó thành hiện thực.

Nhiều điều sẽ xảy ra trong đời sống của bạn khiến bạn nghĩ rằng, “Điều đó không thể nào xảy ra được nếu không được Chúa giúp.” Không thể nào bạn gặp được người nào đó vào đúng thời điểm, hay có một số tiền đã đến vào đúng lúc bạn cần, hoặc một cơ hội đã đến vào thời điểm hoàn hảo.

Khi bạn phù hợp với ý Chúa, bạn không thể trật mất được, bởi vì Chúa không ủng hộ sự thất bại. Thành công là điều tất yếu! Mọi việc sẽ không luôn giống như bạn nghĩ, vì Chúa biết rõ hơn, nhưng điều đó sẽ luôn đem đến sự ích lợi cho bạn và làm vinh hiển danh Chúa.

Chúa phán trong Khải 3:8, “Ta đã mở rộng trước mặt con một cái cửa chẳng ai có quyền đóng lại” (KTHĐ). Khi Chúa ban cho bạn có được một giấc mơ, thì Ngài sẽ mở ra cho bạn những cánh cửa để biến giấc mơ đó thành hiện thực.

Rồi bạn chỉ cần can đảm bước qua cánh cửa rộng mở đó. Đó là lúc cần đến đức tin. Nhiều người hiểu được giấc mơ của Chúa dành cho đời sống họ nhưng lại quá sợ hãi để bước qua cánh cửa đó.

Khi bạn giao phó những dự định và giấc mơ của mình cho Chúa để Ngài có thể ban cho bạn những dự định và ước mơ của Ngài dành cho đời sống bạn, bạn cần phải chuẩn bị để bước qua cánh cửa khi Ngài mở ra. Vì vậy hãy chọn để sẵn sàng ngay hôm nay.

Đi theo Chúa qua cánh cửa đó sẽ dẫn đến giấc mơ tốt đẹp nhất mà bạn không thể nào tưởng tượng được cho đời sống mình. Bạn không muốn bỏ lỡ giấc mơ đó!

CÂU HỎI SUY GẪM VÀ ÁP DỤNG

1.    Giấc mơ lớn nhất mà bạn từng mơ ước cho đời sống mình là gì?

2.    Chúa Thánh Linh đã và đang làm việc trong đời sống bạn để chuẩn bị bạn cho giấc mơ mà Chúa dành cho bạn qua những cách nào?

3.    Làm thể nào bạn có thể nhận biết được một cánh cửa rộng mở mà Chúa muốn bạn bước qua?

 

 

 


GOD’S DREAM IS FOR YOUR GOOD AND HIS GLORY

By Rick Warren —

“God can do anything, you know—far more than you could ever imagine or guess or request in your wildest dreams! He does it not by pushing us around but by working within us, his Spirit deeply and gently within us” (Ephesians 3:20 The Message).

God’s dream for your life will always be far bigger than your dream.

How do I know that? Because God promises it: “God can do anything, you know—far more than you could ever imagine or guess or request in your wildest dreams! He does it not by pushing us around but by working within us, his Spirit deeply and gently within us” (Ephesians 3:20 The Message).

Think of the greatest dream for your life, and God will top it. He can beat your dream with one that’s bigger than you could ever think up! But he doesn’t give you your dream by pushing you around. In fact, he draws you to him and works in you with great gentleness and care.

God doesn’t only give you a big dream for your life. After he gives you the dream, he then arranges the circumstances to make it happen.

Things will happen in your life that make you think, “There’s no way that could have happened without God’s help.” No way that you could have met that person at just the right time, or that the money could have come just as you needed it, or that an opportunity opened up at the perfect moment.

When you get in line with God’s will, you can’t miss it, because God doesn’t sponsor flops. Success is inevitable! It won’t always look like you think, because God knows better, but it will always be for your good and for God’s glory.

God says in Revelation 3:8, “I have placed before you an open door that no one can shut” (NIV). When God gives you a dream, then he circumstantially provides the open doors for you to make that dream come true.

Then you just need the courage to walk through that open door. That’s where faith comes in. Many people understand God’s dream for their life but are scared to death to walk through the door.

When you surrender your plans and dreams to God so that he can give you his plans and dreams for your life, you need to be prepared to walk through a door when he opens it. So choose to get ready today.

Following God through that door will lead to the best dream you could ever imagine for your life. You don’t want to miss it!

Talk It Over

  • What is the biggest dream you have ever dreamed for your life?
  • In what ways has the Holy Spirit been working in your life to prepare you for God’s dream for you?
  • How will you be able to identify an open door that God wants you to walk through?