0375“Các con ơi, đừng yêu thương đầu môi chót lưỡi, nhưng phải thật lòng yêu thương người khác và chứng tỏ tình yêu đó bằng hành động” (IGiăng 3:18 KTHĐ).

Bất cứ cuộc hôn nhân nào — và đúng ra trong mọi mối quan hệ — đều cho chúng ta rất nhiều cơ hội để điều chỉnh. Cuộc sống của hai người với nhau sẽ thay đổi. Con cái sẽ lớn khôn. Bạn sẽ thay đổi công ăn việc làm. Bạn sẽ di chuyển chỗ ở. Bạn sẽ bị đau yếu. Cuộc sống sẽ buộc bạn phải có nhiều chỉnh sửa.

Và để thực hiện thành công những chỉnh sửa này, bạn sẽ phải trở nên người không ích kỷ. Thật ra, học cách để đừng ích kỷ có lẽ là bài học lớn nhất mà Chúa muốn dạy bạn qua hôn nhân của mình.

Tính không vị kỷ là cốt lõi của những gì Kinh Thánh dạy trong IGiăng 3:18, “Các con ơi, đừng yêu thương đầu môi chót lưỡi, nhưng phải thật lòng yêu thương người khác và chứng tỏ tình yêu đó bằng hành động” (KTHĐ).

Dưới đây là ba cách mà tất cả chúng ta có thể thực hiện những chỉnh sửa cách yêu thương, không vị kỷ:

1. Hãy nghĩ đến những gì vợ hay chồng bạn cần: Kinh Thánh dạy: “Đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa” (Phi-líp 2:4 TTHĐ). Thật chẳng may, thường thì càng kết hôn lâu chừng nào, bạn càng ít nghĩ đến nhu cầu của vợ hay chồng mình chừng nấy. Kinh Thánh khuyến khích bạn quan tâm đến nhu cầu của mọi người — nhưng đặc biệt là đến nhu cầu của những người trong gia đình bạn.

2. Hãy vâng phục nhau: Kinh Thánh kêu gọi vợ chồng phải vâng phục lẫn nhau — nghĩa là phải từ bỏ những gì bạn muốn để đáp ứng những nhu cầu của vợ hay chồng mình. Ê-phê-sô 5:21 dạy: “Hãy thuận phục nhau vì kính sợ Chúa Cứu Thế” (BDM-2002). Một số người đàn ông nghĩ rằng vợ mình là người cần chỉnh sửa để thích ứng trong hôn nhân. Nhưng với tư cách là người lãnh đạo gia đình, người chồng được kêu gọi phải làm đầu trong việc hy sinh và trong việc chỉnh sửa như Chúa đã làm. Phao-lô viết rằng: “Chồng phải yêu vợ như Chúa Cứu Thế đã yêu Hội Thánh, hy sinh tính mạng vì Hội Thánh” (Ê-phê-sô 5:25 KTHĐ).

3. Hãy chỉnh sửa trong những việc nhỏ: Có thể điều đó có nghĩa là đến muộn hơn một chút hay rời đi sớm hơn một chút. Có thể điều đó có nghĩa là đi ngủ vào giờ khác hơn thường lệ. Có thể điều đó có nghĩa là đi nhà hàng hoặc xem phim mà vợ hay chồng của bạn thích. Có thể điều đó có nghĩa là lắng nghe khi vợ hay chồng của bạn cần người để nghe chứ không phải chỉ khi nào bạn cảm thấy muốn làm điều đó. Tình yêu thật sự được thể hiện qua những quyết định nhỏ nhặt hằng ngày để chỉnh sửa và đáp ứng những nhu cầu của nhau.

Thử nghiệm của tình yêu chân thật không phải ở trong những gì bạn nói mà là ở cách bạn hành động.

Khi tình yêu của bạn là tình yêu trưởng thành, bạn sẽ đối xử với người bạn đời của mình như Chúa Jêsus đã làm. IGiăng 3:16 nói, “Đây là điều giúp chúng ta biết tình yêu thương là gì: Ấy là Ngài đã hy sinh mạng sống mình vì chúng ta” (BDM-2002).

Hãy làm những chỉnh sửa để yêu thương vợ hay chồng của bạn như Chúa Cứu Thế yêu thương. Quyết định này sẽ thay đổi tất cả mọi sự.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Một sự chỉnh sửa nào mà vợ hay chồng bạn làm đã có ý nghĩa rất lớn đối với bạn? Bạn đã cho vợ hay chồng của mình biết rằng bạn rất cảm kích về sự chỉnh sửa đó của vợ hay chồng mình chưa?

2.      Hôn nhân của bạn (hay những mối quan hệ quan trọng khác) sẽ khác đi như thế nào nếu bạn yêu vợ hay chồng của mình như Chúa đã yêu.

3.      Một điều chỉnh nào bạn có thể thực hiện trong tuần này như là một hành động yêu thương dành cho vợ hay chồng của bạn?


 

 

 

THE ADJUSTMENTS THAT MAKE MARRIAGE WORK

By Rick Warren — 

“Our love should not be just words and talk; it must be true love, which shows itself in action” (1 John 3:18 GNT).

Every marriage—and, really, every relationship—offers many opportunities for adjustments. Your life together will change. Your kids will grow up. You’ll change jobs. You’ll move. You’ll get sick. Life will force you to make adjustments.

And to make these adjustments successfully, you’ll need to become unselfish. In fact, learning to be unselfish may be the greatest lesson God wants to teach you through your marriage.

Unselfishness is at the core of what the Bible teaches in 1 John 3:18: “Our love should not be just words and talk; it must be true love, which shows itself in action” (GNT).

Here are three ways we all can make unselfish, loving adjustments:

1. Think about what your spouse needs. The Bible says, “Don’t look out only for your own interests, but take an interest in others, too” (Philippians 2:4 NLT). Unfortunately, often the longer you’re married, the less you think about your spouse’s needs. The Bible urges you to look out for everyone’s needs—but especially the needs of those in your own home.

2. Submit to each other. The Bible calls spouses to submit to each other—to give up what you really want in order to meet your spouse’s needs. Ephesians 5:21 says, “Honor Christ by submitting to each other” (TLB). Some men think their wives should do all of the adjusting in marriage. But as leaders of the home, husbands are called to lead the way in sacrificing and in making adjustments—just as Jesus did. Paul writes, “For husbands, this means love your wives, just as Christ loved the church. He gave up his life for her” (Ephesians 5:25 NLT).

3. Make adjustments in the little things. Maybe it means arriving a little bit later or leaving a little bit earlier. Maybe it means going to bed at a different time. Maybe it means going to the restaurant or watching the movie your spouse prefers. Maybe it means listening when your spouse needs you to listen and not just when you feel like it. Real love is expressed through those small, daily decisions to adjust and meet each other’s needs.

The test of real love isn’t in what you say. It’s in how you act.

When your love is mature, you treat your mate like Jesus would. 1 John 3:16 says, “This is how we know what love is: Christ gave his life for us” (GNT).

Make the adjustments to love your spouse like Christ does. That decision will change everything.

Talk It Over

  • What is one adjustment your spouse has made that has meant a great deal to you? Have you told your spouse how much you appreciate their adjustment?
  • How would your marriage (or other significant relationships) be different if you loved your spouse like Jesus does?
  • What’s one adjustment you could make this week as an act of love for your spouse?