0376“Con đã đánh mất tình yêu ban đầu, khi con mới theo Ta. Vậy, hãy nhớ lại con đã sa sút từ đâu! Hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu (Khải  2:4-5 KTHĐ).

Thoạt nhìn qua, bạn không bao giờ nghĩ rằng sách Khải Huyền — với những hình ảnh về các con thú, chiên con, và thiên sứ — lại có liên quan đến sự lãng mạn và cảm xúc cần có để duy trì một cuộc hôn nhân bền vững hơn.

Nhưng điều nầy là có thực.

Trong Khải 2:4-5, Chúa Jêsus đã dùng từ tình yêu lãng mạn để mô tả cách tương tự với một Hội Thánh đã đi lạc hướng. Chúa Jêsus nói với Hội Thánh Lao-đi-xê rằng: “Con đã đánh mất tình yêu ban đầu, khi con mới theo Ta. Vậy, hãy nhớ lại con đã sa sút từ đâu! Hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu” (KTHĐ).

Không phải chỉ có các Hội Thánh mới trôi dạt khỏi tình yêu ban đầu. Hôn nhân và các mối quan hệ gần gũi khác cũng có thể trôi dạt khỏi tình yêu ban đầu đã đem họ đến với nhau.

Bốn điều mà Chúa Jêsus bảo người Lao-đi-xê làm cũng có thể giúp bạn đạt lại được mối quan hệ hôn nhân tốt đẹp của mình: nhớ lại (remember), quay lại (return), ăn năn trở lại (repent) và lặp lại (repeat). Và nếu bạn chưa lập gia đình, bạn cũng có thể áp dụng những nguyên tắc này cho các mối quan hệ khác trong cuộc sống của bạn như gia đình hoặc những người bạn thân thiết.

1. Nhớ lại (Remember): Hãy nghĩ đến những điều bạn đã làm trong những ngày đầu tiên đã khiến bạn bắt đầu yêu người nào đó. Hãy nghĩ đến những tháng ngày hạnh phúc. Đừng suy nghĩ đến bất kỳ vấn đề bạn đang có mà nhớ lại rằng tình yêu của bạn đã bắt đầu như thế nào.

2. Quay lại (Return): Quay sự tập trung của bạn lại với Chúa. Thật dễ để cho sự tập trung của bạn trôi dạt hướng về những nan đề, những áp lực, căng thẳng và nghề nghiệp của mình. Nhưng nếu bạn muốn quay lại với tình yêu ban đầu, bạn cần phải quay sự chú ý của mình lại với Chúa.

3. Ăn năn trở lại (Repent): Hãy lựa chọn thay đổi cách bạn suy nghĩ và hành động. Tình yêu không phải là cảm xúc, nhưng nó gây nên cảm xúc — đôi khi những cảm xúc thật to lớn. Tình yêu là một sự lựa chọn. Đó là một cam kết đặt lợi ích tốt nhất của người khác lên trên lợi ích của chính mình. Bất cứ điều gì khác hơn điều này đều không phải là tình yêu. Nếu tình yêu chỉ đơn giản là một cảm xúc, Chúa đã không ra lệnh cho chúng ta. Tuy nhiên, Chúa ra lệnh cho chúng ta, lập đi lập lại trong Lời Ngài, để chọn yêu người khác kể cả vợ hay chồng mình. Nếu bạn không đang yêu vợ hay chồng mình như Chúa Jêsus yêu, hãy lựa chọn bắt đầu làm điều đó ngay hôm nay — đó là sự ăn năn.

4. Lập lại (Repeat): Hãy lập lại những gì bạn đã làm khi mới bắt đầu yêu. Cảm xúc luôn theo sau hành động. Từ hành động đi đến cảm xúc thì dễ dàng hơn là bắt đầu cảm xúc để đi đến hành động. Nếu bạn chờ đợi để cảm nhận được xúc cảm và lãng mạn, thì ma quỷ sẽ làm mọi cách để bạn không bao giờ cảm thấy được điều đó. Hãy lựa chọn hành động một cách yêu thương thì những cảm xúc đó sẽ quay trở lại.

Những xúc cảm dẫn đến một mối quan hệ lâu dài không cách nào tránh khỏi phai lạt đi trong hầu hết các cuộc hôn nhân. Câu hỏi đặt ra ở đây là: Bạn sẽ phản ứng lại như thế nào khi điều đó xảy đến?

Đừng tiếp tục trôi dạt xa khỏi người bạn thương yêu nữa. Thay vào đó, hãy chọn việc làm nóng lại tình yêu qua việc nhớ lại, quay lại, ăn năn trở lại và lặp lại.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Điều gì trong những ngày đầu tiên đã khiến bạn bắt đầu có tình cảm với vợ hoặc chồng mình? Một điều nào của những ngày đầu tiên đó mà bạn muốn đem trở lại cho mối quan hệ của mình hôm nay?

2.    Những mối phân tâm nào đã ngăn trở bạn và vợ hoặc chồng đặt Chúa làm trọng tâm đời sống? Bạn có thể làm một thay đổi nào trong tuần này để đem sự chú ý của bạn lại với Chúa?

3.    Đã bao nhiêu lần bạn đã viện cớ rằng “Tôi cảm thấy không muốn làm”? Khi bị cám dỗ với lý do này, bạn nên làm gì?

4.    Có điều nào bạn cần phải ăn năn trong mối quan hệ với vợ hay chồng (với người trong gia đình hay bạn bè thân thiết) của mình không? Hãy dành thì giờ ra để cầu xin Chúa tha thứ và rồi đến gặp người đó để xin lỗi.


 

 

 

HOW TO REKINDLE LOVE

By Rick Warren — 

“You have left the love you had in the beginning. So remember where you were before you fell. Change your hearts and do what you did at first” (Revelation 2:4-5 NCV).

At first glance you may not think the book of Revelation—with its images of beasts, lambs, and angels—has anything to do with romance and the kind of affection needed to sustain a growing marriage.

But it does.

In Revelation 2:4-5, Jesus used an analogy from romantic love to describe a church that had gone astray. Jesus said to the church of Laodicea: “You have left the love you had in the beginning. So remember where you were before you fell. Change your hearts and do what you did at first” (NCV).

It’s not only churches that drift from their original love. Marriages and other significant relationships can drift away from the love that first drew them together.

The four things that Jesus tells the Laodiceans to do can help you to recapture your marriage relationship too: remember, return, repent, and repeat. And if you’re not married, you can also apply these same principles to other relationships in your life, like your family or very close friendships.

1. Remember. Think about what you did in your first days together that made you fall in love. Think about the happy days. Stop thinking about all the problems you have now and remember how your love began.

2. Return. Return your focus to God. It’s easy to let your focus drift to your problems, pressures, stresses, and career. But if you want to return to your first love, you need to turn your attention back to God.

3. Repent. Choose to change how you think and act. Love isn’t a feeling, but it creates feelings—sometimes enormous feelings. Love is a choice. It’s a commitment to put someone else’s best interest over your own. Anything other than that isn’t love. If love were simply a feeling, God couldn’t command it. Yet God commands us over and over in his Word to choose to love others (including our spouses). If you haven’t been loving your spouse like Jesus would, make a choice to start doing that today—that’s repentance.

4. Repeat. Do what you did when you first fell in love. Feelings always follow actions. It’s easier to act your way into a feeling than to feel your way into an action. If you wait to feel affectionate and romantic, the devil will make sure you never feel it. Choose to act in a loving way, and the feelings will come back.

The kind of affection that leads to a lasting relationship inevitably seeps out of almost every marriage eventually. The question is: How will you respond when that happens?

Don’t continue to drift apart from the one you love. Instead, choose to rekindle your love as you remember, return, repent, and repeat.

Talk It Over

  • What was it about your first days together that made you fall in love with your spouse? What one thing from those early days would you like to bring back to your relationship today?
  • What are the distractions that keep you and your spouse from making God your focus? What’s one change you can make this week to bring your attention back to God?
  • How often do you use the excuse, “I don’t feel like it”? When you’re tempted to use this excuse, what should you do instead?
  • Is there anything you need to repent of in your relationship with your spouse (or a close family member or friend)? Spend some time asking for God’s forgiveness, and then go to that person and ask forgiveness.