0303“Tất cả những người tin Chúa Cứu Thế Jêsus đều được Đức Chúa Trời tha tội và coi là công chính, không phân biệt một ai (Rô-ma 3:22 HTHĐ).

Bạn có ngạc nhiên khi nghe rằng hầu hết mọi người đều không chấp nhận được bản thân của mình không? Cho đến nay tôi đã làm mục sư được hơn 40 năm. Tôi đã có dịp trò chuyện với hàng chục ngàn người và nhận thấy rằng hầu như tất cả mọi người đều không ưa thích bản thân họ. Họ ước gì họ có thể trông khác đi. Họ ước gì diện mạo của họ đã trông khác đi. Họ ước gì họ đã hành động khác đi.

Nếu bạn cũng giống như những người này, không chấp nhận được bản thân mình thì bạn sẽ dành cả đời mình cố gắng để được người khác chấp nhận.

Và bạn không chỉ nỗ lực để được người khác chấp nhận. Bạn cũng làm việc để có thể được Đức Chúa Trời chấp nhận nữa. Bạn tự biết trong lòng rằng bạn có một vấn đề lớn, đó là Đức Chúa Trời là Đấng hoàn hảo nhưng bạn lại không như thế.

Nhưng đây là một tin vui: Đức Chúa Trời cũng đã nhận ra vấn đề đó và Ngài đã có một kế hoạch.

Trước hết, tôi muốn bạn hiểu được vấn đề thật rõ ràng: Đức Chúa Trời sống ở một nơi hoàn hảo được gọi là thiên đàng. Và nếu Ngài cho phép những người bất toàn vào một nơi hoàn hảo, nơi đó sẽ không còn hoàn hảo nữa.

Và đây là kế hoạch của Đức Chúa Trời có khi còn được gọi là “Cuộc Trao Đổi Vĩ Đại.”

Kinh Thánh nói rằng, “Đức Chúa Trời đã làm cho Chúa Cứu Thế, Đấng vốn chẳng biết tội lỗi, trở nên tội lỗi vì chúng ta để nhờ ở trong Chúa Cứu Thế chúng ta trở nên công chính trong Đức Chúa Trời” (IICô-rinh-tô 5:21 BDM-2002).

Bạn không hoàn hảo, nhưng Chúa Jêsus lại hoàn hảo. Vì vậy, Đức Chúa Trời nói rằng, “Chúng ta sẽ làm một cuộc trao đổi ở đây. Chúa Jêsus sẽ gánh lấy tội lỗi của con, và con sẽ nhận được sự tốt lành của Ngài trong cuộc sống của con.”

Vì sự chết và sự sống lại của Chúa Cứu Thế, bạn không cần phải làm việc để mình đủ tốt đẹp. Sự tốt lành của Chúa Cứu Thế giúp bạn được Đức Chúa Trời chấp nhận mình. Và một ngày kia điều đó sẽ cho phép bạn sống với Ngài trên thiên đàng là nơi hoàn hảo của Chúa. Đây thật là một điều tuyệt vời!

Nhiều người cảm thấy bị vướng mắc vì quá khứ của họ. Họ nói rằng, “Nếu bạn biết những gì tôi đã làm, bạn sẽ biết là tôi sẽ không bao giờ được Chúa chấp nhận.”

Tôi không biết bạn đã làm những gì, nhưng Đức Chúa Trời biết những điều đó và Ngài vẫn chấp nhận bạn “Tất cả những người tin Chúa Cứu Thế Jêsus đều được Đức Chúa Trời tha tội và coi là công chính, không phân biệt một ai” (Rô-ma 3:22 BDM-2002).

Đã đến lúc bạn ngừng nỗ lực của mình để được Đức Chúa Trời hoặc những người khác chấp nhận bạn. Bởi sự chết và sự Phục Sinh của Chúa Jêsus, bạn đã được Đức Chúa Trời chấp nhận.

 

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Bạn đã nỗ lực như thế nào để có được người khác chấp nhận? Kết quả như thế nào?

2.    Bạn bị cám dỗ để có được sự chấp nhận của Đức Chúa Trời bằng việc làm trong những cách nào?

3.    Biết được vì sự chết và Phục Sinh của Chúa Jêsus mà Đức Chúa Trời đã chấp nhận bạn, đời sống bạn khác biệt như thế nào?

Hãy ngừng cố gắng để mình có thể đủ tốt đẹp để được Đức Chúa Trời chấp nhận.

Cho dù bạn có cố gắng thế nào đi nữa, bạn sẽ không bao giờ tốt đủ. Đó là điều không thể làm được. Đó là lý do tại sao bạn cần Chúa Jêsus. Bạn đã sẵn sàng ngừng nỗ lực của mình để cố đạt được sự chấp nhận của Đức Chúa Trời mà thay vào đó, tiếp nhận món quà cứu rỗi nhưng không của Ngài chưa? Nếu bạn đã sẵn sàng, hãy cầu nguyện lời cầu nguyện này ngay hôm nay:

“Kính lạy Đức Chúa Trời, con biết rằng khi con chết, con sẽ phải khai trình trực tiếp với Chúa về cuộc đời con. Con xin xưng nhận rằng con đã sống cả đời mình cố gắng đạt cho được sự chấp nhận từ người khác và từ Chúa. Con biết rằng con đã phạm tội nghịch cùng Chúa, và con đã sống theo chương trình của con chứ không phải của Ngài. Con muốn thay đổi điều đó, bắt đầu ngay từ bây giờ. Con muốn quay lưng khỏi tội lỗi và hướng đến Chúa.

“Cảm ơn Chúa đã sai Chúa Jêsus đến để chết cho tất cả những điều sai trái con đã phạm để con không phải trả giá cho tội lỗi mình. Con biết rằng con không thể dùng việc làm để nhận được sự tha thứ và chấp nhận của Ngài. Con biết rằng chỉ có ân điển của Chúa và sự tốt lành của Ngài mới có thể cứu được con, Chúa ơi.

“Kính lạy Chúa Jêsus, cảm ơn Chúa đã yêu thương con đến nỗi Ngài đã gánh lấy hết mọi tội lỗi của con trên người và đã chịu khổ nạn vì con. Chúa giúp con có thể chấp nhận được với thiên đàng, và con hạ mình cầu xin Chúa cứu con. Con cầu xin Chúa cứu con khỏi tội lỗi và sự sợ hãi về cái chết. Con tin vào Chúa, Chúa Jêsus ơi. Và con tin Chúa sẽ giữ lời hứa của Ngài, cứu con một cách tức thì, chắc chắn, hoàn toàn, và vĩnh viễn. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin chúc mừng bạn! Mọi tội lỗi của bạn đã được tha và bạn đã có được sự cứu rỗi của Chúa! Xin hân hoan chào đón bạn vào trong đại gia đình của Chúa. Xin bạn liên lạc, nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đầu theo Chúa.


 

 

Because Of Jesus, God Accepts You

By Rick Warren — 

“God says he will accept and acquit us—declare us 'not guilty’—if we trust Jesus Christ to take away our sins. And we all can be saved in this same way, by coming to Christ, no matter who we are or what we have been like” (Romans 3:22 TLB).

Would you be surprised to know most people do not accept themselves? I’ve been a pastor now for over 40 years. I’ve talked to tens of thousands of people, and I’ve found that most people really don’t like themselves. They wish they were different. They wish they looked different. They wish they acted differently.

If you’re like most people, you don’t accept yourself—so you spend your life trying to find acceptance among other people.

And you don’t just work hard to get other people to accept you. You work to get God’s acceptance too. You know in your heart you have a big problem: God is perfect—but you’re not.

But there’s good news. God recognized the problem too and has a plan.

First, let’s make sure you understand the problem: God lives in a perfect place called heaven. And if he allowed imperfect people into a perfect place, it wouldn’t be perfect anymore.

Next, the plan: God’s plan is what is sometimes called “The Great Exchange.”

The Bible says, “God took the sinless Christ and poured into him our sins. Then, in exchange, he poured God’s goodness into us!” (2 Corinthians 5:21 TLB).

You’re not perfect, but Jesus is. So God says, “We’ll do an exchange here. Jesus will take your sins, and you’ll get his goodness in your life.”

Because of Christ’s death and Resurrection, you don’t have to work to be good enough. Christ’s goodness makes you acceptable to God. And it will allow you to live with him one day in heaven, his perfect place. That’s quite a deal!

Many people feel trapped by their past. They say, “If you knew what I’ve done, you’d know I’ll never be acceptable to God.”

I don’t know what you’ve done, but God does—and he still accepts you: “God says he will accept and acquit us—declare us 'not guilty’—if we trust Jesus Christ to take away our sins. And we all can be saved in this same way, by coming to Christ, no matter who we are or what we have been like” (Romans 3:22 TLB).

It’s time to stop living your life trying to be acceptable to God and to other people. Because of Jesus’ death and Resurrection, you are acceptable.

Talk It Over

  • How have you worked to gain acceptance from other people? What have been the results?
  • In what ways are you tempted to work to earn God’s acceptance?
  • What practical difference does it make in your life to know that, because of Jesus’ death and Resurrection, God accepts you?

Stop trying to be good enough for God!

No matter how hard you try, you will never be good enough for God. It’s impossible. That’s why you need Jesus. Are you ready to stop trying to earn God’s acceptance and, instead, accept his free gift of salvation? If you do, pray this prayer today:

“Dear God, I know that when I die I’m going to give an account of my life to you directly. I confess I have spent my life trying to earn acceptance from other people and from you. I know I have sinned against you, and I have lived by my plan, not yours. I want that to change, starting right now. I want to turn away from my sins toward you.

“Thank you for sending Jesus to die for all I’ve done wrong so I don’t have to pay the penalty. I know I can’t earn your forgiveness and acceptance. I know only your grace and Jesus’ goodness can save me, Lord.

“Jesus, thank you for loving me so much that you took all my guilt on yourself. You made me acceptable for heaven, and I humbly ask you to save me. I believe in you, Jesus. And I believe you will keep your promise to save me instantly, certainly, completely, and eternally. In Jesus’ name. Amen.”