0304“Thật, Ta bảo thật các ngươi, ai nghe lời Ta và tin Đấng đã sai Ta thì được sự sống đời đời và không bị phán xét, nhưng vượt khỏi sự chết mà vào sự sống.” (Giăng 5:24 TTHĐ).

Bạn có bao giờ tưởng tượng một điều nào giống như thế này không? Đó là ngày phán xét. Bạn đang đứng xếp hàng trong một hàng thật là dài ở trước cổng thiên đàng. Bạn cứ từ từ, từng bước một bước tới trước.

Khi bạn càng đến gần, bạn bắt đầu lo sợ đổ mồ hôi hột và tự hỏi, “Tôi sẽ vào được hay không? Chúa có dùng một màn ảnh TV khổng lồ để chiếu mọi điều xấu xa tệ hại mà tôi đã từng làm không? Liệu mọi tội lỗi của tôi có bị phơi bày ra trước mặt mọi người không?”

Đây là tin vui cho bạn. Kinh Thánh nói rằng những ai tin Chúa Jêsus, tin vào sự chết và sự sống lại của Ngài — sẽ không bị đoán xét (Giăng 3:18). Chúa Jêsus đã hứa với bạn điều đó.

Nói một cách khác, khi bạn đến thiên đàng, Chúa Jêsus sẽ mở rộng tay để đón chào bạn. Ngài sẽ vui mừng đón bạn trở về nhà vì khi bạn là một người tin Chúa, bạn đã thuộc về gia đình của Đức Chúa Trời.

Sự chết và Phục Sinh của Chúa Jêsus giải thoát bạn khỏi sự phán xét. Chẳng phải đó là tin vui, tin tức tốt lành nhất sao? Vâng, đúng như vậy!

Khi Buddy bạn tôi còn nhỏ, giáo viên trường Chúa Nhật dạy anh ấy rằng Đức Chúa Trời đang ngồi trên thiên đàng ghi chép lại tất cả những điều xấu xa mà anh đã từng làm.

Cô giáo đó bắt cả lớp mỗi tuần hát một bài hát rằng, “Chúa tôi luôn luôn viết xuống. Viết xuống, viết xuống, luôn luôn viết xuống.”

Buddy nói, “Điều đó làm cho tôi vô cùng sợ. Tôi cứ nghĩ, 'Mình sẽ không bao giờ được lên thiên đàng đâu. Danh sách tội lỗi của mình mỗi ngày càng dài hơn.’”

Đó có phải là cách Đức Chúa Trời đối xử với bạn khi bạn đặt lòng tin mình nơi Chúa Cứu Thế không? Không đâu! Thật ra, Đức Chúa Trời đang xóa đi, xóa đi, luôn luôn xóa đi. Tha thứ, tha thứ và luôn luôn tha thứ. Chúa đang ngồi trên thiên đàng, đang nhấn vào nút “xóa đi”.

Làm sao tôi biết được điều này? Vì Kinh Thánh nói rằng: “Đức Chúa Trời là tình yêu” (IGiăng 4:8), và tình yêu “không ghi nhớ việc ác” (ICô-rinh-tô 13:5 BDM-2002).

Nếu bạn đặt lòng tin cậy của mình vào Chúa Cứu Thế Jêsus và tình yêu của Ngài, tội lỗi của bạn sẽ được xóa sạch. Sự phán xét của Đức Chúa Trời không còn là điều bạn cần phải sợ nữa. Bởi vì sự chết và Phục Sinh của Chúa Jêsus, bạn được thoát khỏi sự phán xét.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Sự chết và Phục Sinh của Chúa Cứu Thế thay đổi cách bạn nhìn sự đoán phạt của Đức Chúa Trời như thế nào?

2.    Nếu Đức Chúa Trời không ghi lại những việc làm sai trái, thì tại sao việc cố gắng làm điều đúng là quan trọng?

Không có sự đoán phạt cho những người thuộc về Chúa Cứu Thế Jêsus

Kinh Thánh nói trong Giăng 3:18 rằng những người tin vào Chúa Jêsus — tin vào sự chết và Phục Sinh của Ngài — sẽ không bị đoán xét. Rô-ma 8:1 khẳng định, “Không còn sự đoán phạt đối với những người ở trong Chúa Cứu Thế Giê-su.” (Rô-ma 8:1 BDM-2002).

Nếu bạn tin nhận lời hứa đó, quyết định tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu và đi theo Ngài, hãy cầu nguyện lời cầu nguyện này:

“Kính lạy Chúa Jêsus, Ngài đã hứa rằng nếu con đặt niềm tin nơi Chúa, Chúa sẽ tha tất cả tội lỗi của con, con sẽ học biết được mục đích cuộc sống của mình, và một ngày kia Chúa sẽ đón nhận con vào ngôi nhà đời đời của Ngài trên thiên đàng.

“Con xin xưng tội của con, và con tin rằng Ngài là Đức Chúa Trời là Cứu Chúa của con. Con xin tiếp nhận Chúa vào trong cuộc đời con và Chúa của con. Con xin tạ ơn Chúa đã ban cho con món quà cứu rỗi bởi ân điển, qua đức tin, chớ không phải bởi con xứng đáng có được. Hôm nay con xin trao tất cả đời sống con trong tay Ngài. Xin Ngài hướng dẫn, kiểm soát và điều khiển mọi điều trong cuộc sống con.

“Con muốn dùng cuộc đời còn lại của mình để hầu việc Chúa thay vì chỉ nghĩ đến chính mình. Con xin dâng đời sống của con trong tay Chúa, xin Chúa cứu con và chấp nhận con vào trong gia đình của Ngài. Con cầu nguyện nhân Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin hãy liên lạc với người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đầu theo Chúa. Cầu xin Chúa ban phước dư dật trên đời sống của bạn và dùng bạn để đem phước hạnh của Chúa đến cho gia đình, bạn bè, và cho những người thân yêu của bạn. A-men.


 

 

Jesus Frees You From Judgment

By Rick Warren — 

“Those who hear my words and believe in him who sent me have eternal life. They will not be judged” (John 5:24 GNT).

Have you ever imagined something like this? It’s the day of judgment. You’re standing outside the gates of heaven in a really long line. You slowly move forward, one step at a time.

As you get closer, you start to sweat and wonder, “Am I going to get in? Am I going to make it? Is God going to use a giant TV screen to show every stupid or evil thing I’ve ever done? Will my every sin be exposed?”

I have good news for you. The Bible says that those who believe in Jesus—his death and Resurrection—will not be judged (John 3:18). Jesus has promised you that.

In other words, when you get to heaven, Jesus will greet you with open arms. He’ll welcome you home because, as a believer, you belong to the family of God.

Jesus’ death and Resurrection release you from judgment. Is that good news? Oh, yeah!

When my friend Buddy was a child, his Sunday school teacher taught him God was sitting in heaven, writing down every bad thing that he ever did.

She made the class sing a song every week that went, “My Lord is writing all the time. Writing, writing, writing all the time.”

Buddy said, “It scared me. I just thought, 'I’m never going to make it to heaven. My list is getting longer and longer.’”

Is that the way God treats you when put your faith in Christ? No! In fact, God is erasing, erasing, erasing all the time. Forgiving, forgiving, forgiving all the time. He’s sitting in heaven, hitting the “delete” button.

How do I know this? The Bible says: “God is love” (1 John 4:8 GNT), and love “keeps no record of wrongs” (1 Corinthians 13:5 NIV).

If you put your trust in Jesus Christ and his love, your sins are wiped away. God’s judgment is no longer something you need to fear. Because of Jesus’ death and Resurrection, you’re free from judgment.

Talk It Over

  • How do Christ’s death and Resurrection change how you view God’s judgment?
  • If God doesn’t keep a record of wrongs, why is it important to try to do the right thing?

There is no condemnation for those who belong to Christ Jesus

The Bible says in John 3:18 that those who believe in Jesus—his death and Resurrection—will not be judged. Romans 8:1 says it in a different way: “There is no condemnation for those who belong to Christ Jesus” (Romans 8:1 NLT).

If you’re ready to accept that promise, to stop fearing God’s judgment, and to commit your life to Jesus, then pray this prayer:

“Dear Jesus, you have promised that if I believe in you, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, and I will learn the purpose of my life. Instead of judging me, you will accept me into your eternal home in heaven one day.

“I confess my sin, and I believe you are God, my Savior. I receive you into my life as my Lord. Thank you that I don’t have to earn it, deserve it, or work for it. It is your gift of grace.

“Today I’m turning over every part of my life to you. I want to use the rest of my life to serve you instead of serving myself. I humbly commit my life to you, and I ask you to save me and accept me into your family. In Jesus’ name I pray. Amen.”