0578“Hãy có cùng một tâm tình như Chúa Cứu Thế Jêsus đã có” (Phi 2:5 BDM).

Nếu bạn muốn thành công trong cuộc sống, bạn phải học cách làm chủ tâm trạng của mình. Khi bạn đang đối diện với một cảm xúc ngăn trở bạn lại, bạn có hai lựa chọn: Bạn thay đổi cảm xúc đó hay bạn hướng dẫn nó.

Đôi khi bạn cần phải thay đổi những gì bạn đang cảm giác. Một số cảm xúc rất tiêu cực, gây hại, làm tổn thương, rất không hiệu quả đến mức điều duy nhất bạn có thể làm là thay đổi chúng.

Phi 2:5 nói, “Hãy có cùng một tâm tình như Chúa Cứu Thế Giê-su đã có” (BDM).

Thái độ của bạn bao gồm cả những cảm xúc của bạn — vì vậy những điều bạn đang cảm thấy phải là những cảm giác Chúa Jêsus có. Bạn cần tự hỏi mình rằng, “Chúa Jêsus sẽ có phản ứng như thế nào trong hoàn cảnh như thế này? Chúa Jêsus có bực tức với người bồi bàn này không? Không. Chúa Jêsus có la lối người đó không? Không. Chúa Jêsus có thức trắng cả đêm, bồn chồn lo lắng vì điều đó sẽ không thành không? Không. Chúa Jêsus có sợ hãi không? Không.

Sau đó, bạn lập tức loại bỏ bất kỳ cảm giác nào mà không làm cho bạn giống Chúa Jêsus hơn. Nếu Chúa Jêsus không đáp trả lại với vợ hay chồng của bạn với cảm xúc đó, thì bạn cũng không nên làm như vậy. Bạn bỏ thái độ đó đi, và thay vào đó tìm biết Chúa Jêsus sẽ làm gì.

Đôi khi bạn cần dẫn dắt, chỉ hướng cho những gì bạn đang cảm thấy. Khi Matthew, con trai của tôi chết, tôi đã rơi vào trạng thái buồn rầu, thương tiếc sâu xa nhất mà bạn có thể tưởng tượng tới. Nhưng ngay từ giây phút đầu tiên nhà tôi và tôi đã quyết định rằng chúng tôi sẽ chuyển hướng nỗi đau buồn đó cho những việc tốt và dùng nỗi đau của chúng tôi để giúp đỡ người khác. Đó là một trong những lý do Hội Thánh Saddleback ngày nay tổ chức hội nghị hàng năm về bệnh tâm thần. Tôi sẽ không lãng phí một tổn thương nào mà tôi phải trải qua. Tôi sẽ dùng điều đó cho việc tốt lành.

Mục vụ lớn nhất của bạn sẽ không xuất phát từ những điểm mạnh và thành công của bạn. Mục vụ tốt nhất của bạn thường đến từ nỗi đau sâu đậm nhất của bạn.

Cảm xúc nào đang ngăn giữ bạn lại ngày hôm nay? Hãy kể tên nó ra. Rồi sau đó, quyết định rằng bạn cần phải thay đổi nó hay chuyển hướng nó, và rồi sử dụng nó cho điều tốt lành.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Tại sao đôi khi bạn cảm nhận những cảm xúc của mình thì dễ dàng hơn việc biết được Chúa Jêsus sẽ cảm thấy như thế nào trong trường hợp đó?

2.    Hãy nghĩ đến lúc bạn đã thay đổi hay chuyển hướng một cảm xúc. Bạn đã học được điều gì qua kinh nghiệm đó?

3.    Bạn có thể dùng nỗi đau nào trong cuộc sống mình để giúp đỡ người khác?

 

 

 

 


WHEN YOUR FEELINGS ARE HOLDING YOU BACK

By Rick Warren —

“Your attitude should be the kind that was shown us by Jesus Christ" (Philippians 2:5 TLB).

If you want to succeed in life, you must learn how to master your moods. When you’re dealing with an emotion that’s holding you back, you’ve got two options: You either change it, or you direct it.

Sometimes you need to change what you’re feeling. Some emotions are so destructive, so damaging, so hurtful, and so ineffective that the only thing you can do is change them.

Philippians 2:5 says, “Your attitude should be the kind that was shown us by Jesus Christ” (TLB).

Your attitude includes your emotions—so what you’re feeling should be the same as that of Jesus. You need to ask yourself, “How would Jesus respond in this situation? Would Jesus get irritated with this waitress? No. Would Jesus yell at that person? No. Would Jesus be up all night, wringing his hands and worrying that it isn’t going to work out? No. Would Jesus be fearful? No.”

Then you instantly dismiss any feeling that doesn’t make you more like Jesus. If Jesus wouldn’t respond to your spouse with that emotion, then you shouldn’t either. You drop that attitude, and you figure out what Jesus would do instead.

Sometimes you need to direct what you’re feeling. When my son Matthew died, I entered into the deepest possible grief you can imagine. But my wife and I decided from the first moment that we were going to channel that grief for good and use our pain to help other people. That’s one of the reasons Saddleback Church now hosts an annual conference on mental illness. I’m not about to waste a hurt I go through. I’m going to use it for good.

Your greatest ministry will not come out of your strengths and successes. Your greatest ministry is more likely to come out of your deepest pain.

What feeling is holding you back today? Name it. Then decide whether you need to change it or direct it, and then use it for good.

Talk It Over

  • Why is it sometimes easier to feel the emotions you want to feel instead of what you know Jesus would feel in that setting?
  • Think of a time you either changed or directed an emotion. What did you learn from that experience?
  • What pain in your life can you use to help other people?