“Hãy dùng cách mềm mại mà sửa dạy những kẻ chống trả . . . mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật, và họ tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma quỉ, vì đã bị ma quỉ bắt lấy đặng làm theo ý nó.” 2Ti-mô-thê 2:25-26

Khi đương đầu với sự chống đối vì cớ đức tin mình, bạn cần nhận ra nguồn của sự chống đối.

Đó không phải là những người khác. Đó không phải là đồng nghiệp của bạn. Đó không phải là một đảng phái chính trị. Đó không phải là một đối thủ cạnh tranh. Áp lực mà bạn cảm thấy phải nhượng bộ hoặc im lặng hoặc ngồi xuống khi bạn nên đứng thẳng — áp lực đó không đến từ người khác. Nó thực sự đến từ Sa-tan.

Trong Khải Huyền 12:10, Sa-tan được gọi là “kẻ kiện cáo anh em chúng ta.” Nói cách khác, nó là người kiện cáo những người tin Chúa. Công việc số một của nó là đánh ngã bạn.

Có một trận chiến thuộc linh vô hình đang diễn ra xung quanh bạn. Áp lực khiến bạn không thể làm điều phải không thực sự đến từ người khác. Họ chỉ là những vũ khí. Hầu như họ không biết rằng mình đang bị dùng đến. Vấn đề thật ở đây chính là đang có một cuộc chiến thuộc linh.

Ê-phê-sô 6:12 nói rằng, “Chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng người thường, bèn là cùng các thế lực, các thần dữ ở các miền trên trời vậy.”

Sa-tan biết rằng trực tiếp tấn công Chúa Jêsus Christ là điều không hiệu quả, vì vậy thay vào đó, nó tấn công những người theo Chúa Jêsus. Sa-tan sử dụng phương tiện truyền thông, âm nhạc, văn hóa đại chúng và bất cứ thứ gì nó có thể dùng được để chế nhạo những người thuộc về Chúa Jêsus. Nó đứng phía sau những tiếng nói rằng, “Những người tin Chúa đó đã lỗi thời rồi. Họ không biết mình đang nói gì. Họ là những người cuồng tín.”

Đây là điều Kinh Thánh nói bạn cần phải làm: “Hãy cự những lời biện luận điên dại và trái lẽ, vì biết rằng chỉ sanh ra điều tranh cạnh mà thôi. Vả, tôi tớ của Chúa không nên ưa sự tranh cạnh; nhưng phải ở tử tế với mọi người, có tài dạy dỗ, nhịn nhục, dùng cách mềm mại mà sửa dạy những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời giúp họ gỡ mình khỏi lưới ma quỉ, vì đã bị ma quỉ bắt lấy đặng làm theo ý nó.” (2Ti-mô-thê 2:23-26)

Nếu bạn không có Đức Thánh Linh trong đời sống mình, thì bạn không thể nào chống cự được Sa-tan. Nó có thể làm chủ tâm trạng của bạn. Nó có thể khiến cho bạn ghen tị. Nó có thể đẩy bạn đến chỗ trầm cảm. Nó có thể khiến bạn giận dữ.

Bạn có thể nghĩ rằng mình đang mạnh mẽ, nhưng bạn không đủ sức mạnh để tự mình chống lại các cuộc tấn công của Sa-tan. Điều bạn cần làm là nhận ra nguồn gốc — Ma quỷ, chứ không phải con người — và đáp trả lại với sự chống đối theo cách Chúa Jêsus đã làm.

Chúa Jêsus đã đáp trả lại như thế nào với những người đối nghịch cùng Ngài? Ngay cả khi ở trên thập tự, Chúa đã nói rằng, “Lạy Cha, xin tha cho họ. Họ không biết việc mình làm” (Lu-ca 23:34).

Những người tấn công bạn không biết họ đang làm gì. Những người hạ thấp, xem thường Chúa Jêsus, nhà thờ và Cơ Đốc Giáo không biết họ đang làm gì.

Giống như Chúa Jêsus, bạn cần cầu nguyện rằng, “Lạy Cha, xin tha cho họ” để có thể bày tỏ tình yêu thương ra ngay cả khi đang bị tấn công. Sau đó, bạn sẽ được nhiều sức lực hơn để chiến đấu với kẻ thù thực sự.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Nếu Sa-tan đứng phía sau những hành động sai trái của con người, thì tại sao người ta vẫn phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa về những việc họ làm?

2.    Việc bạn có thể tha thứ cho kẻ thù mình sẽ có tác dụng gì trên bạn về mặt thể chất, cảm xúc và tinh thần?

3.    Điểm yếu của bạn mà Sa-tan dễ tấn công nhất là gì? Hãy xin Chúa cho đức tin của bạn được lớn lên trong những lĩnh vực đó và xin Chúa cho bạn có sức để đứng vững.

 

 


WHO’S THE REAL SOURCE OF OPPOSITION?

BY RICK WARREN — 

“Be humble when you correct people who oppose you . . . They have been trapped by the devil, and he makes them obey him, but God may help them escape.”  2 Timothy 2:25-26 (CEV)

When you face opposition because of your faith, you need to recognize its source.

It’s not other people. It’s not your coworkers. It’s not a political party. It’s not a competitor. The pressure you feel to cave in or be quiet or sit down when you should stand up—that pressure is not coming from other people. It’s really coming from Satan.

In Revelation 12:10 Satan is called “the accuser of our brothers and sisters” (NIV). In other words, he’s the accuser of the Christians. His number one job is to put you down.

There is an unseen spiritual battle going on all around you. This pressure to keep you from doing the right thing is not really coming from other people. They’re just weapons. Most of the time they don’t even know they’re being used. The real issue is spiritual warfare.

Ephesians 6:12 says, “We are not fighting against human beings but against the wicked spiritual forces in the heavenly world” (GNT).

Satan knows it’s ineffective to attack Jesus Christ directly, so instead he attacks Jesus’ followers. He uses the media, music, popular culture, and anything he can to ridicule those who belong to Jesus. He’s behind the voices saying, “Those Christians are out of date. They don’t know what they’re talking about. They’re bigots.”

Here’s what the Bible says you should do: “Stay away from stupid and senseless arguments. These only lead to trouble, and God’s servants must not be troublemakers. They must be kind to everyone, and they must be good teachers and very patient. Be humble when you correct people who oppose you . . . They have been trapped by the devil, and he makes them obey him, but God may help them escape” (2 Timothy 2:23-26 CEV).

If you don’t have the Holy Spirit in your life, then you have no defense against Satan. He can master your moods. He can cause you to be jealous. He can push you toward depression. He can make you angry.

You may think you’re strong, but you’re not strong enough to fight Satan’s attacks on your own. What you need to do is recognize the source—the Devil, not the person—and treat the opposition the way Jesus did.

How did Jesus treat those who opposed him? Even on the cross he said, “Father, forgive them. They don’t know what they’re doing” (Luke 23:34 GW).

The people who attack you don’t know what they’re doing. The people who put down Jesus and church and Christianity don’t know what they’re doing.

Just like Jesus, you need to pray, “Father, forgive them” so that you can show love even under attack. Then you’ll have more energy to fight the real enemy.

Talk It Over

  • If Satan is behind people’s wrong actions, why are they still held accountable by God for what they do?
  • What is the effect on you physically, emotionally, and spiritually when you are able to forgive your enemies?
  • What are your areas of weakness that Satan attacks most easily? Ask God to grow your faith in those areas and give you strength to stand firm.