"Hãy yêu kẻ thù mình.  Làm ơn cho kẻ ghét mình. Chúc phước cho kẻ rủa mình.  Cầu nguyện cho kẻ ngược đãi mình. Ai vả ngươi má bên nầy, hãy đưa luôn má bên kia cho họ; còn nếu ai giựt áo ngoài của ngươi, thì cũng đừng ngăn họ lấy luôn áo trong.” Lu-ca 6:27-29

Khi bạn bị bắt bớ, quấy rầy hoặc chống đối, bạn cần đáp trả lại bằng một lời chúc lành.

Chúa Jêsus nói trong Lu-ca 6:27-29 rằng, "Hãy yêu kẻ thù mình.  Làm ơn cho kẻ ghét mình. Chúc phước cho kẻ rủa mình.  Cầu nguyện cho kẻ ngược đãi mình. Ai vả ngươi má bên nầy, hãy đưa luôn má bên kia cho họ; còn nếu ai giựt áo ngoài của ngươi, thì cũng đừng ngăn họ lấy luôn áo trong.”

Ai làm được điều đó? Thật ra không mấy ai làm được. Nhưng cách phản ứng như thế là điều làm cho người tin Chúa khác hẳn người khác — vì nó không đến cách tự nhiên, không được ưa chuộng, hoặc không dễ dàng chút nào cả.

Phải cần rất nhiều can đảm để làm những điều đó! Người nào cũng có thể trả đũa hoặc nói ra những điều độc dữ. Nhưng phải cần đến nhiều can đảm để có thể đáp lại bằng một lời chúc lành.

Đức Chúa Trời muốn bạn yêu kẻ thù mình, làm điều tốt cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ nguyền rủa mình, cầu nguyện cho người làm tổn thương mình và đưa má kia ra cho họ vả. Điều đó có dễ dàng không? Không. Nhưng đó là cách làm chứng mạnh mẽ nhất — và bạn chỉ có thể làm được do được đổ đầy bằng tình yêu của Chúa.

Cuốn phim The Butler cho thấy cách Freedom Riders, những người đã đấu tranh chống nạn phân biệt chủng tộc ở miền Nam nước Mỹ trong thời kỳ Phong Trào Dân quyền, đã dạy cho mọi người cách không trả đũa khi bị đánh, bị khạc nhổ, bị chửi bới, bị xô đẩy hoặc khi bị ném thức ăn vào người. Đó là một cảnh vô cùng mãnh liệt về lập trường bất bạo động.

Tôi đã rơi nước mắt khi xem đến cảnh đó. Tôi tự nhủ, “Tôi muốn trở thành một người như thế cho Chúa Jêsus. Tôi muốn mình được dũng cảm như vậy. Tôi muốn có được một lòng can đảm không bị khuất phục trước những điều sai trái, cho dù họ có làm gì tôi đi chăng nữa. Và tôi muốn đáp trả lại bằng tình yêu.”

Khi bạn không chịu trả thù và thay vào đó đáp trả lại bằng tình yêu thương tại nơi làm việc hoặc với một người không thích bạn, Chúa sẽ đẹp lòng. Và bạn sẽ được phước.

Chúa Jêsus nói rằng, “Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy.  Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm” (Ma-thi-ơ 5:10-12).

Chúa Jêsus đã trả một giá cho bạn. Và Ngài nói rằng khi theo Ngài, bạn sẽ có một giá phải trả. Khi bạn là một người theo Chúa, sự nổi tiếng trên đất không phải là một điều bảo đảm — nhưng phần thưởng của bạn trên thiên đàng là một điều vô cùng chắc chắn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn đáp ứng như thế nào với ý tưởng chịu khổ vì Chúa Jêsus Christ? Câu trả lời của bạn có ảnh hưởng đến cách bạn đối phó với những lời xúc phạm hoặc với việc không được chấp thuận như thế nào?

2.    Tại sao việc đáp trả lại bằng tình yêu chứ không phải trả đũa là cách làm chứng mạnh mẽ nhất cho Đấng Christ?

3.    Bạn từng thấy những cuộc đời đã được thay đổi như thế nào qua việc yêu kẻ thù, cầu nguyện cho kẻ bắt bớ và đưa má kia ra cho người khác vả?

Bạn sẽ sống cuộc sống đời đời ở đâu?

Kinh Thánh nói rằng bạn không thể làm việc để được vào thiên đàng, “Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu — điều đó không đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời — không phải bởi việc làm, nên không ai có thể khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8-9).

Nếu bạn đã sẵn sàng để cam kết đời sống mình cho Chúa, hãy bắt đầu với lời cầu nguyện này:

“Lạy Chúa, Ngài đã hứa rằng nếu con tin nơi Con Ngài là Chúa Jêsus Christ, thì mọi sai trái con từng làm sẽ được tha thứ, con sẽ học được mục đích của đời sống mình, và một ngày nào đó Ngài sẽ nhận con vào nhà đời đời của Ngài trên thiên đàng.

"Con xin xưng nhận rằng mình đã phạm tội, và cầu xin Chúa tha thứ. Con tin rằng Chúa Jêsus đã chết để cất tội lỗi của con và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại. Con muốn tin cậy Chúa Jêsus là Cứu Chúa con và theo Ngài là Chúa từ nay trở đi.  Xin hướng dẫn đời sống con và giúp con làm theo ý Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. A-men." 

 


DO GOOD TO THOSE WHO OPPOSE YOU

BY RICK WARREN —

“Love your enemies! Do good to those who hate you. Bless those who curse you. Pray for those who hurt you. If someone slaps you on one cheek, offer the other cheek also. If someone demands your coat, offer your shirt also.”  Luke 6:27-29 (NLT)

When you’re persecuted, harassed, or facing opposition, you need to respond with a blessing.

Jesus says in Luke 6:27-29, “Love your enemies! Do good to those who hate you. Bless those who curse you. Pray for those who hurt you. If someone slaps you on one cheek, offer the other cheek also. If someone demands your coat, offer your shirt also” (NLT).

Who does that? Not many people, actually. But that kind of response is what sets Christians apart—because it’s not natural, popular, or easy.

It takes a lot of courage to do those things! Anyone can retaliate or say something mean. But it takes a lot of courage to respond with a blessing.

God wants you to love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who hurt you, and turn the other cheek. Is that easy? No. But it’s the most powerful form of witness—and you can do it only by being filled with God’s love.

The movie The Butler shows how the Freedom Riders, who fought racism in the South during the Civil Rights Movement, trained people how to not retaliate when they were hit, spit on, cursed, or pushed, or when people threw food at them. It’s an intensely powerful scene of taking a nonviolent stance.

As I watched that scene, tears started coming down my face. I thought, “I want to be that kind of person for Jesus. I want to be that brave. I want to have a heart of courage that won’t cave in to what’s wrong, no matter what they throw at me. And I want to respond with love.”

When you refuse to retaliate and instead respond in love at work or with somebody who doesn’t like you, God will be pleased. And you’re going to be blessed.

Jesus said, “God blesses those who are persecuted for doing right, for the Kingdom of Heaven is theirs. God blesses you when people mock you and persecute you and lie about you and say all sorts of evil things against you because you are my followers. Be happy about it! Be very glad! For a great reward awaits you in heaven” (Matthew 5:10-12 NLT).

Jesus paid a price for you. And he says there’s a price to be paid for following him. When you’re a Christian, popularity on Earth is not a guarantee—but your reward in heaven is a guarantee.

Talk It Over

  • How do you respond to the idea of suffering for Jesus Christ? How does your answer affect the way you handle insults or disapproval?
  • Why is responding in love and not retaliation the most powerful form of witness for Christ?
  • How have you seen lives changed through loving enemies, praying for those who hurt others, and turning the other cheek?

Where will you spend eternity?

The Bible says you can only get to heaven by trusting in God through his Son, Jesus Christ. You cannot earn your way into heaven: “It is by grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God—not by works, so that no one can boast” (Ephesians 2:8-9 NIV).


If you’re ready to commit your life to Jesus, start with this prayer:

“Dear God, you have promised that if I believe in your Son, Jesus Christ, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

"I confess I have sinned, and I ask for your forgiveness. I believe that Jesus died to take away my sins and that you raised him to life. I want to trust Jesus as my Savior and follow him as Lord from this day forward. Guide my life and help me to do your will. In Jesus’ name I pray. Amen."