“Đừng hổ thẹn khi vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ.  Hãy ca ngợi Đức Chúa Trời vì được mang danh hiệu ấy!” 1Phi-e-rơ 4:16

Khi bạn chiến đấu cho lẽ thật và làm điều phải, bạn không cần phải hổ thẹn hay xấu hổ. Kinh Thánh nói trong 1Phi-e-rơ 4:16 rằng, “Đừng hổ thẹn khi vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ.  Hãy ca ngợi Đức Chúa Trời vì được mang danh hiệu ấy!”

Xin cho phép tôi hỏi bạn rằng: Việc bị xúc phạm có giết được bạn không? Không. Một lời nhục mạ có giết được bạn không? Không. Việc bị nói xấu hoặc bị dán nhãn vì bạn đã đứng về phía Đấng Christ có làm cho bạn bị tổn thương không? Không. Có phải một kẻ lừa đảo nào đó trên mạng đang cố dụ dỗ và lôi kéo bạn vào một cuộc tranh cãi sẽ hạ gục bạn không? Không. Không có điều nào trong số này sẽ giết được bạn. Đúng ra, không một điều nào trong đó lại tạo nên được bất cứ ảnh hưởng thật sự nào trên đời sống bạn cả.

Điều thiết yếu là bạn phải hiểu được lẽ thật này để cho đời sống bạn được tự do: Bạn không cần đến sự chấp thuận của người khác mới được hạnh phúc.

Có thể bạn đã cố hòa nhập vào một nhóm nào đó hoặc cố để nhận được sự chấp thuận của một người nào đó trong nhiều năm. Tôi không muốn nói với bạn việc này, nhưng nếu bây giờ bạn vẫn chưa nhận được, có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ nhận được nó. Tin tức tốt đẹp ở đây là bạn không cần đến nó! Bạn không cần sự chấp thuận của bất cứ một ai mới có được hạnh phúc.

Bất cứ bạn làm gì đi nữa trong đời sống mình, thể nào cũng sẽ có người không thích nó. Bạn không thể tránh được việc mình không được người khác tán thành. Vì vậy, nếu làm gì cũng không được người khác tán đồng, thì thà rằng bạn bị phản đối vì làm điều đúng hơn là do làm điều sai.

Khi đối đầu với sự chống đối, hãy nhớ đến điều này: Nếu ý kiến của người khác đối với bạn là quan trọng hơn ý Đức Chúa Trời, thì bạn sẽ bị sụp đổ khi người khác tấn công vì bạn tin nơi Chúa Jêsus. Nhưng nếu bạn tập trung vào Đức Chúa Trời và những điều mình biết là phải, thì bạn có thể đứng vững chắc.

Hãy được khích lệ bởi những lời này: “Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó [Sa-tan], vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế gian, cũng đồng chịu hoạn nạn như mình” (1Phi-e-rơ 5:9).

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1. Khi có cơ hội chiến đấu cho lẽ thật, lòng ao ước được tán thành ảnh hưởng đến phản ứng của bạn như thế nào?

2. Bạn có thể tìm thấy sự khích lệ mình cần đến ở đâu để đứng vững khi người khác chống đối đức tin của bạn?

3. Khi bị người khác chống đối vì đức tin của mình, làm thế nào việc biết được rằng người tin Chúa ở khắp nơi trên thế giới đang chịu khổ vì đức tin lại cho bạn có được sức mạnh?

 

 


YOU ONLY NEED GOD’S APPROVAL

BY RICK WARREN —

“It is no shame to suffer for being a Christian. Praise God for the privilege of being called by his name!” 1 Peter 4:16 (NLT)

When you stand for the truth and do what’s right, there’s no need to be ashamed or embarrassed. The Bible says in 1 Peter 4:16, “It is no shame to suffer for being a Christian. Praise God for the privilege of being called by his name!” (NLT)

Let me ask you: Is an insult going to kill you? No. Is a putdown going to kill you? No. Is somebody calling you a name or labeling you because you’ve made a stand for Christ going to hurt you? No. Is some troll online who’s trying to bait you and get you into an argument going to take you down? No. None of these things will kill you. In fact, none of these things have to make any real impact on your life at all.

It’s vital that you understand this truth that will liberate your life: You don’t need other people’s approval to be happy.

You may have been trying to fit in with a certain group or get the approval of a certain person for many years. I hate to tell you, but if you haven’t gotten it by now, you’re not going to get it. The good news is you don’t need it! You don’t need anybody’s approval in order to be happy.

No matter what you do in life, somebody’s not going to like it. You can’t avoid disapproval. So if you’re going to have people’s disapproval either way, you may as well have their disapproval for doing the right thing rather than the wrong thing.

As you face opposition, remember this: If other people’s opinions matter more to you than God’s opinion, then you’re going to crumble when those people attack you because of your faith in Jesus. But if you focus on God and what you know is right, then you can make a firm stand.

Be encouraged by these words: “Stand firm against [Satan], and be strong in your faith. Remember that your family of believers all over the world is going through the same kind of suffering you are” (1 Peter 5:9 NLT).

Talk It Over

  • When you have a chance to stand for truth, how does your desire for approval affect your response?
  • Where can you find the encouragement you need to stand firm when people oppose your faith?
  • When people disapprove of you because of your faith, how does it give you strength to know that believers all over the world are suffering for their faith?