“Hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau: như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy.” Cô-lô-se 3:13

Rất nhiều người nghĩ rằng Chúa hay giữ lòng giận. Họ hình dung một Thiên Chúa trên trời, chờ đợi để trừng phạt bất cứ sai lầm nào mà họ vi phạm.

Đây mới thật sự là bản tính của Chúa, “Ta là Đức Chúa Trời, Đấng vì chính mình mà tha thứ các sự vi phạm của con. Ta sẽ không nhớ đến tội lỗi của con nữa” (Ê-sai 43:25). Đức Chúa Trời muốn tha thứ và Ngài đã làm mọi điều cần làm để tha thứ tội lỗi bạn trong Đấng Christ.

Ngay cả trước khi thế giới được dựng nên, Đức Chúa Trời đã có chương trình trong Đấng Christ để tha thứ tội lỗi bạn. Ngài biết mọi điều sai trái mà bạn sẽ làm. Chẳng có gì có thể khiến Chúa phải ngạc nhiên cả! Trước khi bạn được sinh ra, Chúa đã có kế hoạch cho bạn để tha thứ mọi tội lỗi trong cuộc đời bạn.

Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời có thể nói như sau, “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ” (Rô-ma 8:1). Sự đoán phạt không còn nữa vì những gì Chúa Jêsus Christ đã làm cho chúng ta. Ngài cho chúng ta sự tha thứ vô điều kiện, trọn vẹn, trước sau như một nhờ vào ân điển. Thật là nhẹ nhõm! Bạn không cần phải chịu khổ hay phải trả giá cho tội lỗi của mình vào bây giờ hay trong cõi đời đời. Chúng đã được Chúa Jêsus Christ trả thay cho tất cả. Bạn sẽ được tha thứ nếu bạn nhận món quà cứu rỗi đó từ Chúa Jêsus.

Một khi bạn nhận ra rằng mình đã được tha thứ, bạn sẽ có được khả năng và sức mạnh để tha thứ người khác.

Làm thế nào để bạn làm điều đó? “Hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau: như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy” (Cô-lô-se 3:13).

Hãy nhìn kỹ chính mình, và có lẽ bạn sẽ thấy những sự xấu xa, ích kỷ và tội lỗi. Nhưng điều quan trọng là Chúa nhìn thấy bạn như thế nào. Bạn là tạo vật của Ngài, một kiệt tác được dựng nên để sống vì Ngài và để đem phước hạnh đến cho người khác.

Khi bạn nhìn kỹ lại qua cái nhìn của Chúa, bạn sẽ thấy được sự tha thứ mà chỉ Ngài mới có thể ban cho. Bằng cách nhận lấy sự tha thứ của Chúa trong đời sống mình, bạn sẽ có thể đem nó đến cho người khác.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Hôm nay bạn cần phải tha thứ cho những ai?

2.    Có người nào trong đời sống bạn đang bị tổn thương vì họ đang mang trong mình mặc cảm tội lỗi không? Làm thế nào bạn có thể chia sẻ niềm hy vọng bằng cách cho họ biết rằng Chúa Jêsus đã trả giá cho tội lỗi của họ và cho họ món quà của sự tha thứ?

3.    Tại sao khó để cho chúng ta nhận lấy những gì mình không muốn cho đi?

 

 


FORGIVEN PEOPLE FORGIVE OTHERS

BY RICK WARREN —

“Make allowance for each other’s faults, and forgive anyone who offends you. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others.”  Colossians 3:13 (NLT)

A lot of people think God carries grudges. They picture God up in heaven, waiting to zap them for anything they do wrong.

Here’s what God is really like: “I am the God who forgives your sins, and I do this because of who I am. I will not hold your sins against you” (Isaiah 43:25 GNT). God wants to forgive, and he has done everything necessary to forgive your sins in Christ.

Even before the world was made, God was already planning in Christ to forgive your sins. He knows every wrong thing you’re going to do. None of it surprises him! Before you were born, God made a plan to offer you forgiveness for all the guilt that’s in your life.

That’s why God can say this: “Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus” (Romans 8:1 NIV). Condemnation is gone because of what Jesus Christ did for us. He offers unconditional, complete, consistent, eternal, by-grace forgiveness in all of our lives. What a relief! You don’t have to suffer or pay for your sins now or in eternity. They’re paid for by Jesus Christ. You are forgiven if you accept that gift of salvation from Jesus.

Once you recognize that you’re forgiven, you are then enabled and strengthened to forgive other people.

How do you do that? “Make allowance for each other’s faults, and forgive anyone who offends you. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others” (Colossians 3:13 NLT).

Take a good look at yourself, and you may see ugliness, selfishness, and sin. But the important thing is how God sees you. You are his creation, a masterpiece designed to live for him and bless others.

When you take a good look through God’s eyes, you see the forgiveness that only he can give. By accepting his forgiveness in your life, you’ll be able to offer it to others.

Talk It Over

  • To whom do you need to offer forgiveness today?
  • Is someone in your life hurting because they are carrying around guilt? How can you share hope by telling them that Jesus has covered their sin and offers them the gift of forgiveness?
  • Why is it hard for us to accept what we are not willing to give?