“Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta, đang khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta.” Rô-ma 5:8

Tất cả những gì Chúa Jêsus đã làm cho bạn, Ngài đều làm vì tình yêu. Kinh Thánh nói rằng Chúa dựng nên bạn để yêu bạn. Lý do duy nhất bạn còn sống là vì bạn được tạo ra để được Chúa yêu.

Nếu Chúa không muốn bạn sống thì tim bạn sẽ ngừng đập ngay; thậm chí bạn sẽ không thở được ngay lúc này. Chúa đã tạo dựng nên bạn và muốn bạn sống để Ngài có thể yêu bạn và để bạn có thể yêu lại Ngài.

Chúa không chỉ nói rằng Ngài yêu bạn; Ngài đã chứng tỏ điều này. Kinh Thánh chép rằng, “Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta, đang khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta” (Rô-ma 5:8).  Xin hãy đọc lại lần nữa. Kinh Thánh chép rằng, “đang khi chúng ta còn là tội nhân”. Ngay cả trước khi bạn biết Chúa hoặc biết rằng bạn cần có Chúa trong đời sống, Chúa Jêsus đã chết thay cho bạn.

Có một tin tưởng sai lầm cho rằng chúng ta phải sửa đổi lại mình trước khi có thể đến cùng Chúa: “Tôi phải chỉnh đốn lại mọi sự. Có một số điều tôi phải sửa đổi trước rồi mới đến với Chúa được.” Không, bạn có thể đến gặp Chúa với những nan đề của mình — điều tốt, điều xấu và điều thật tệ hại.

Điều này cũng giống như việc chúng ta đánh răng trước khi đến nha sĩ để làm sạch răng hoặc như chúng ta rửa chén dĩa trước khi cho vào máy rửa chén. Tại sao chúng ta lại làm việc ngớ ngẩn như vậy?

Chúa nói rằng “Không, không cần thiết! Con không cần phải sửa sang mình lại. Hãy đưa tất cả cho ta. Hãy đem tất cả các nan đề đến cho ta. Ta có tất cả các câu trả lời. Hãy đến với con người hiện có của con.”

Kinh Thánh nói rằng, “Từ trời Ngài ban ơn cứu rỗi con vì tình yêu của Ngài” (Thi Thiên 57:3). Đó là những gì Chúa Jêsus đã làm với đời sống, cái chết và sự sống lại của Ngài. Ngài đã từ thiên đàng xuống cứu chúng ta vì tình yêu của Ngài.

Nếu bạn không có một hành động nào đối với cái tin này thì sự chết và sự sống lại của Chúa Jêsus Christ sẽ bị phí hoài nơi bạn. Chúng không có ý nghĩa gì trong đời sống của bạn khi nói đến sự cứu rỗi. Chúng giống như một món quà mà bạn nhìn thấy nhưng từ chối không mở ra.

Kinh Thánh hứa rằng, “Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi” (Rô-ma 10:9).

Chúa không bảo bạn hứa một điều mà bạn không thể giữ lời. Chúa bảo bạn tin nơi lời hứa mà chỉ Ngài mới có thể giữ được.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn đang cố gắng dọn sạch lại phần nào trong đời sống mình trước khi đến gần Chúa? Làm thế nào để bạn có thể bỏ làm điều này ngày hôm nay?

2.    Chúa đã bày tỏ tình yêu của Ngài cho bạn ra trên thập tự giá. Ngài đã bày tỏ tình yêu của Ngài cho bạn qua những cách nào khác?

3.    Đời sống của bạn đang phản ánh được tình yêu bao la mà Chúa dành cho bạn như thế nào?

 

 

 


COME TO GOD JUST AS YOU ARE

BY RICK WARREN —

God showed his great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners.” Romans 5:8 (NLT)

Everything that Jesus did for you, he did out of love. The Bible says that God made you to love you. The only reason you’re alive is because you were made to be loved by God.

If God didn’t want you alive, your heart would stop instantly; you wouldn’t even be breathing right now. God made you and wants you alive so he can love you and so you can love him back.

God didn’t just say he loved you; he showed it. The Bible says, “God showed his great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners” (Romans 5:8 NLT). Look at that again. It says, “while we were still sinners.” Before you even knew God or knew you needed God in your life, Jesus died for you.

There’s a myth that says we have to clean up our act before we can come to God: “I’ve got to get it all together. There are a few things I’ve got to get right in my life first, and then I’ll come to God.” No, you can come to God with your problems—the good, the bad, and the ugly.

It’s like when we brush our teeth before we go to the dentist for a cleaning or when we wash the dishes before we put them in the dishwasher. Why do we do this?

God says, “No, no! You don’t have to clean up your act. Just bring it all to me. Bring me all your problems. I have all the answers. Come as you are.”

The Bible says, “He will send down help from heaven to save me because of his love” (Psalm 57:3 TLB). That’s what Jesus did with his life, death, and resurrection. He sent himself from heaven to save us because of his love.

If you don’t act on this news, then the death and resurrection of Jesus Christ are wasted for you personally. They make no difference in your life when to comes to your salvation. They’re like a gift that you see but refuse to open.

The Bible promises, “You will be saved, if you honestly say, ‘Jesus is Lord,’ and if you believe with all your heart that God raised him from death. God will accept you and save you, if you truly believe this and tell it to others” (Romans 10:9-10 CEV).

God is not asking you to make a promise you cannot keep. God is asking you to believe a promise that only he can keep.

Talk It Over

  • What part of your life have you been trying to clean up before approaching God? How can you let go of that today?
  • God showed his love for you on the cross. In what other ways has he shown his love for you?
  • How does your life reflect the extravagant love God has for you?