“Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.” Giăng 13:35

Dấu hiệu của người tin Chúa là tình yêu thương. Có bao nhiêu người biết được bạn là một Cơ-đốc nhân qua đời sống yêu thương của bạn?

Chúng ta hát về tình yêu, nói về tình yêu, cầu nguyện về tình yêu và học biết về tình yêu. Nhưng chúng ta có thể hiện điều đó không? Để phát triển tình yêu thương như một nguyên tắc sống của bạn và biến nó thành mục tiêu lớn nhất của bạn, bạn cần hành động ngay sau khi đọc xong bài tĩnh nguyện này — vì tình yêu là hành động!

Đây là những gì bạn cần làm để phát triển một đời sống yêu thương.

Đầu tiên, hãy bắt đầu hành động yêu thương trong các mối quan hệ của mình. Bạn đã từng có những hành động thiếu yêu thương đối với một người nào đó không? Đã đến lúc tìm kiếm sự hòa giải. Hãy giải hòa với con cái, vợ/chồng, bạn trai hay bạn gái, cha mẹ hoặc một người nào đó ở trường học hoặc nơi làm việc của bạn.

Sau đó, hãy bắt đầu có nhiều thêm các mối quan hệ. Nếu mục đích quan trọng nhất trong cuộc sống là tình yêu thì chúng ta cần xây dựng càng nhiều mối quan hệ càng tốt. Tại sao? Vì thế gian này sẽ biết về tình yêu của Chúa qua cách các Cơ-đốc nhân yêu thương nhau — và qua cách các Cơ-đốc nhân yêu thương người khác khắp nơi trên thế giới.

Bạn không thể sống một đời sống yêu thương mà lại sống như một người ẩn dật. Bạn đánh vần chữ tình yêu là THỜI GIAN. Cần phải bỏ thời giờ ra để yêu người khác. Nếu bạn yêu mến bạn bè của mình, bạn phải dành thời gian ra cho họ. Nếu bạn yêu thương con cái mình, bạn cần dành thời gian ra cho chúng. Nếu bạn yêu Chúa Jêsus, bạn cũng phải để thời gian ra cho Ngài.

Tình yêu luôn phải bỏ ra thời gian và sức lực. Nhưng nó đáng để làm như vậy.

Bạn có thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra nếu mọi người trong Hội Thánh đều yêu thương nhau như vậy — nếu tất cả chúng ta đều cam kết hành động bằng tình yêu và dành thời gian một cách không ích kỷ để người khác có thể cảm nhận được Chúa yêu thương họ đến dường nào? Nó sẽ thay đổi thế giới. Nó sẽ làm cho Vương quốc của Chúa được phát triển. Điều đó sẽ làm cho Chúa vui lòng.

Người ta được thu hút để đến với Chúa hơn là qua việc được thuyết phục. Họ được thu hút bởi tình yêu của Chúa đang thể hiện ra qua những người theo Chúa. Và họ sẽ không quan tâm đến những điều chúng ta biết cho đến khi họ biết được rằng chúng ta đang quan tâm.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Cách bạn thể hiện tình yêu thương với mọi người trong đời sống mình sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến những người chưa biết Chúa?

2.    Bạn cần phải hòa giải trong tình yêu với những ai? Làm thế nào để bạn có thể thực hiện được bước đầu tiên?

3.    Điều gì có thể gây cản trở cho bạn trong việc phát triển và làm sâu đậm thêm các mối quan hệ?

Chúa yêu thương chúng ta cho dù chúng ta phạm tội. Thật ra, Ngài yêu chúng ta đến nỗi đã sai Con Ngài là Chúa Jêsus đến để thanh tẩy chúng ta khỏi tội lỗi và đem chúng ta vào trong gia đình Ngài.

Nếu bạn chưa bao giờ đón nhận tình yêu của Chúa Jêsus và mời Ngài ngự vào lòng mình, tôi muốn bạn có được cơ hội đó ngay bây giờ. Hãy cầu nguyện lời cầu nguyện sau, “Lạy Chúa, con không hiểu được tất cả mọi việc, nhưng con cám ơn Chúa vì Chúa yêu con. Con cám ơn Chúa vì Ngài quan tâm đến con và Ngài đã không sai Chúa Jêsus xuống để đoán phạt nhưng để cứu con bằng cách chết trên thập tự vì tội lỗi con. Con xin xưng nhận rằng con cần có Chúa Jêsus làm Cứu Chúa và hôm nay con xin Chúa ngự vào lòng con. Con muốn có được mối quan hệ với Chúa Jêsus. Con muốn đi theo Ngài và làm điều Ngài muốn con làm.

Con xin Chúa cứu con khỏi quá khứ, những hối tiếc, sai lầm, tội lỗi, thói quen, tổn thương và sự bế tắc của mình. Con xin Chúa cứu con cho mục đích của Ngài. Con muốn biết vì sao Chúa đặt để con trên hành tinh này. Và con muốn hoàn tất những gì Ngài đã dựng nên con để làm. Con muốn học cách yêu Chúa, tin cậy Chúa và ở trong gia đình Ngài mãi mãi. Con cầu nguyện trong danh Chúa. Amen.”

 


THEY’LL KNOW US BY OUR LOVE

BY RICK WARREN —

“By this everyone will know that you are my disciples, if you love one another.”  John 13:35 (NIV)

The sign of a Christian is love. How many people know you’re a Christian because of your loving lifestyle?

We sing about love, talk about love, pray about love, and study love. But do we show it? To develop love as your life principle and make it your greatest aim, you need to take action as soon as you finish reading this devotional—because love acts!

Here’s what you need to do to develop a loving lifestyle.

First, start acting lovingly in your relationships. Have you acted unlovingly toward someone? It’s time to seek reconciliation. Make things right with your kids, your spouse, your boyfriend or girlfriend, your parents, or someone at school or work.

Then, start increasing the number of relationships you have. If the most important aim in life is to love, then we need to build as many relationships as possible. Why? Because the world will know about God’s love by the way Christians love each other—and by how Christians love other people around the world.

You cannot live a loving lifestyle as a hermit. You spell love T-I-M-E. It takes time to love other people. If you love your friends, you’ve got to spend time with them. If you love your kids, you spend time with them. If you love Jesus, you have to spend time with him too.

Love always costs time and energy. But it’s always worth it.

Can you imagine what would happen if everyone in the church loved like this—if we all committed ourselves to acting in love and giving our time unselfishly so that people could get a taste of how much God loves them? It would change the world. It would grow God’s Kingdom. It would make God so happy.

People are attracted to Christ more than they are persuaded to him. They’re attracted by the love of God shown through the people who claim to follow him. And they won’t care what we know until they first know that we care.

Talk It Over

  • How does the way you show love to everyone influence the people in your life who aren’t followers of Jesus?
  • With whom do you need to seek reconciliation in love? How can you take the first step?
  • What might be keeping you from developing and deepening more relationships?

God loves us even though we sin. In fact, he loves us so much that he sent his Son, Jesus, to cleanse us from our sins and bring us into the family of God.

If you’ve never accepted God’s love and invited Jesus into your heart, I want you to have that opportunity now. Pray this prayer: “Dear God, I don’t understand it all, but I thank you that you love me. I thank you that you are for me and that you didn’t send Jesus to condemn me but to save me by dying on the cross to pay the penalty for my sins. I admit I need Jesus as my Savior, and today I want to ask Jesus into my heart. I want a relationship with Jesus. I want to follow him and do the things he tells me to do.

“I ask you to save me from my past, my regrets, my mistakes, my sins, my habits, my hurts, and my hang-ups. I ask you to save me for your purpose. I want to know why you put me on this planet. And I want to fulfill what you made me to do. I want to learn to love you and trust you and be in your family forever. In your name I pray. Amen.”