“Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ; vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đi đó. Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa.”  Gia-cơ 1:5-7

Sự nghi ngờ là kẻ thù của trí tưởng tượng.

Lúc còn nhỏ, bạn có một trí tưởng tượng thật phong phú. Nhưng càng lớn lên thì óc tưởng tượng của bạn càng trở nên kém cỏi. Bạn ngừng tưởng tượng xem mọi thứ có thể xảy ra như thế nào và bạn bắt đầu sống với những gì hiện có. Bạn bị vướng mắc trong tình trạng không đổi của hiện tại.

Sự nghi ngờ và sợ hãi vô hiệu hóa những gì Chúa muốn làm trong đời sống bạn. Phải cần đến sự can đảm để có thể tưởng tượng được. Bạn có biết tại sao hầu hết mọi người không thể tưởng tượng được không? Vì họ sợ thất bại.

Can đảm là dám làm điều bạn sợ hãi nhất. Nếu bạn không sợ hãi, bạn không cần đến lòng can đảm. Can cảm là khi bạn vô cùng sợ hãi và bạn nói rằng, “Dù sao đi nữa, tôi cũng sẽ làm điều đó”.

Từng điều lớn lao mà chúng tôi đã làm ở Hội thánh Saddleback, tôi đều sợ hãi khi phải làm điều đó. Nhưng tôi chỉ nói rằng, “Dù sao đi nữa, chúng ta cũng sẽ làm điều đó.” Tại sao? Vì tôi không muốn để sự sợ hãi chỉ huy đời sống mình. Vì thế tôi tiến về phía trước bất chấp rằng mình đang run rẩy lo sợ.

Can đảm là làm điều phải ngay khi bạn đang sợ hãi. Bạn có thể tự hỏi rằng, “Tôi có nên đợi cho đến chừng mình không còn nghi ngại nữa không?” Nhưng bạn cần phải chống lại nỗi sợ hãi của mình. Bạn cần phải gạt bỏ tất cả những cảm giác bất an mình cảm thấy và cứ tiếp tục nỗ lực.

Gia-cơ 1:5-7 nói rằng, “Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ; vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đi đó. Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa.”

Trí tưởng tượng của bạn sẽ bị nằm dưới quyền khống chế của sợ hãi hoặc nó sẽ được hướng dẫn bởi đức tin. Đó là sự lựa chọn của bạn. Nếu bạn để sự sợ hãi cai quản óc tưởng tượng của mình, thì lúc nào bạn cũng sẽ bị kinh hoảng, căng thẳng và lo lắng. Khi bạn để cho sự sợ hãi kiểm soát trí tưởng tượng của mình, bạn sẽ sống một cuộc sống khốn khổ.

Thay vào đó, hãy quyết định rằng bạn sẽ không để sự sợ hãi cai trị mình. Hãy để đức tin của bạn chỉ huy. Hãy tin cậy nơi Chúa. Để rồi bạn có thể hướng về phía trước trong đức tin và cho phép óc tưởng tượng của bạn tràn đầy với tất cả những điều có thể xảy ra – vì không việc gì mà Đức Chúa Trời không làm được.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Điều lớn lao nào bạn tin rằng Chúa muốn làm trong đời sống mình nhưng lại để cho sự nghi ngờ ngăn trở?

2.    Bạn có sợ hãi khi phải thực sự mở lòng và đời sống của mình ra cho mọi cơ hội có thể xảy ra của Chúa không? Tại sao có hoặc tại sao không?

3.    Khi bạn xin Chúa một điều nào đó lúc cầu nguyện, tại sao Ngài muốn bạn tin với đức tin rằng Ngài sẽ đáp lời?

Bạn sẽ làm gì khi Chúa Jêsus trở lại?

Kinh Thánh dạy rằng bạn chỉ có thể vào thiên đàng bằng cách tin cậy Con Đức Chúa Trời là Chúa Jêsus Christ. Bạn không thể dựa vào công sức để vào thiên đàng: “Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà điều đó không phải đến từ anh em, mà là một món quà của Đức Chúa Trời, cũng không phải bởi việc làm, để không ai có thể khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8-9).

Nếu bạn sẵn sàng phó thác cuộc đời mình cho Chúa Jêsus, hãy bắt đầu bằng lời cầu nguyện sau:

“Lạy Chúa, Ngài đã hứa rằng nếu con tin nơi Con Ngài là Chúa Jêsus Christ, thì mọi điều sai trái con từng phạm sẽ được tha thứ, con sẽ học được mục đích của đời sống và một ngày nào đó Chúa sẽ nhận con vào nhà đời đời của Ngài nơi thiên đàng.

Con xin xưng nhận rằng mình đã phạm tội và xin Chúa tha thứ cho con. Con tin rằng Chúa Jêsus đã chết để cất đi tội lỗi của con và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại. Con muốn tin cậy Chúa Jêsus là Cứu Chúa con và theo Ngài là Chúa từ nay trở đi. Xin Chúa hướng dẫn đời sống của con và giúp con làm theo ý Chúa.  Con cầu nguyện nhân danh Chúa Jêsus. Amen.”

 

 


DOUT IS THE ENEMY OF IMAGINATION

BY RICK WARREN —

“If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord.”  James 1:5-7 (NIV)

Doubt is the enemy of imagination.

When you were a kid, you had a great imagination. But the older you get, the more your imagination grows rusty. You stop imagining the way things could be, and you just start living the way they are. You get stuck in the status quo.

Doubt and fear neutralize what God wants to do in your life. It takes courage to imagine. Do you know why most people don’t imagine? Because they’re afraid of failure.

Courage is doing the thing you fear the most. If you’re not afraid, you don’t need courage. Courage is when you’re scared to death and you say, “I’m going to do it anyway.”

Every great thing that we’ve done at Saddleback Church, I was scared to death to do. But I just said, “We’re going to do it anyway.” Why? Because I’m not about to let fear dominate my life. So I move forward despite my trembling. 

Courage is when you do the right thing while you are afraid. You may wonder, “Should I wait until all my doubts are gone?” But you need to move against your fears. You need to ignore all the insecurity you’re feeling and just go for it.

James 1:5-7 says, “If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord” (NIV).

Your imagination is either going to be governed by fear or it’s going to be governed by faith. That’s your choice. If you let fear govern your imagination, you’ll end up being freaked out,  stressed out, and worried all the time. When you allow fear to control your imagination, you live a miserable life.

Instead, decide that you’re not going to allow fear to dominate. Let your faith dominate. Trust in God. Then you can move forward in faith and allow your imagination to be filled with all kinds of possibilities—because all things are possible with God.

Talk It Over

  • What’s the big thing you believe God wants to do in your life but you’ve let doubt hold you back?
  • Would you be afraid to truly open your mind and life to every possibility of God? Why or why not?
  • When you ask God for something in prayer, why does he want you to believe in faith that he will answer?

What will you do when Jesus returns?

The Bible says you can only get to heaven by trusting in God’s Son, Jesus Christ. You can’t earn your way into heaven: “It is by grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God—not by works, so that no one can boast” (Ephesians 2:8-9 NIV).

If you’re ready to commit your life to Jesus, start by praying this prayer:

“Dear God, you have promised that if I believe in your Son, Jesus Christ, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

“I confess I have sinned, and I ask for your forgiveness. I believe that Jesus died to take away my sins and that you raised him to life. I want to trust Jesus as my Savior and follow him as Lord from this day forward. Guide my life and help me to do your will. In Jesus’ name I pray. Amen.”