“Vào thời điểm ta định, lời của ta mới ứng nghiệm. Các con có thể tin cậy những điều ta nói về điều sẽ xảy ra. Nếu nó dường như chậm trễ, hãy kiên nhẫn chờ đợi, vì chắc chắn nó sẽ đến, không trì hoãn đâu.” (Ha-ba-cúc 2:3)

Chúa không bao giờ vội vã và Ngài cũng không bao giờ trễ nãi.

Ngài luôn đến đúng kỳ định.

Thời điểm của Chúa là hoàn hảo, ngay cả khi chúng ta không thể hiểu được. Chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được trọn vẹn về thời điểm của Chúa vì Chúa không ở cùng một tần số với chúng ta. Vì Chúa là mãi mãi, vô tận nên Ngài có cái nhìn khác hẳn về thời gian.

Kinh Thánh nói quan niệm của Đức Chúa Trời về thời gian trong 2Phi-e-rơ 3:8.  Kinh Thánh chép rằng, “Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày.”

Điều đó có giống như cái nhìn của bạn đối với thời gian không? Đôi khi trong khi chờ đợi bữa ăn, tôi có cảm giác nó dài hàng ngàn năm, nhưng người thường như chúng ta không nghĩ theo cách đó.

Sự mãi mãi vô tận của Chúa có một ý nghĩa lớn lao đối với đời sống bạn. Khi Chúa tạo dựng nên bạn, Ngài đã đặt một giấc mơ vào trong lòng bạn. Hầu hết mọi người đều bắt đầu với một khải tượng và một mục tiêu lớn lao. Họ có một ước mơ, kế hoạch hay dự án nào đó cho đời sống mình.

Chúa đã ban cho bạn khải tượng gì? Qua nhiều năm, tôi phát hiện ra rằng dù mọi người đều có khuynh hướng sớm bắt đầu đời sống mình với một khải tượng, nhưng thời gian trôi qua, càng ngày càng có nhiều người từ bỏ ước mơ của mình trước khi nó thành hiện thực. Nguyên nhân thường là do khải tượng đó không thể đạt được cách nhanh chóng.

Có lẽ ước mơ của bạn đã bị thương tổn. Có lẽ ước mơ của bạn đã bị tan vỡ. Hoặc có thể vì chán nản và thất vọng mà bạn đã chôn vùi đi ước mơ của mình. Bạn đã từ bỏ nó.

Chúa không muốn bạn làm điều đó. Nếu Chúa ban cho bạn có một ước mơ trong đời sống, nó sẽ xảy ra. Nó chỉ phải diễn ra theo thời gian biểu của Chúa chứ không phải của bạn.

Đức Chúa Trời phán thế này về giấc mơ của bạn: “Vào thời điểm ta định, lời của ta mới ứng nghiệm. Các con có thể tin cậy những điều ta nói về điều sẽ xảy ra. Nếu nó dường như chậm trễ, hãy kiên nhẫn chờ đợi, vì chắc chắn nó sẽ đến, không trì hoãn đâu” (Ha-ba-cúc 2:3).

Khi bắt đầu thành lập Hội thánh Saddleback năm 25 tuổi, tôi đã cố hoàn thành mọi việc cách vội vã. Nhưng Chúa đã nói với tôi điều mà Ngài cũng sẽ nói với bạn về mơ ước của bạn: “Không, tất cả mọi thứ sẽ không xảy ra ngay bây giờ. Nhưng từ từ, vững chắc, khải tượng sẽ được thực hiện.”

Tôi muốn bạn nhớ đến lẽ thật đầy quyền năng này: Chúa không bao giờ xuất hiện sớm trong đời sống bạn. Ngài không bao giờ đến muộn trong đời sống bạn.

Chúa luôn đến đúng kỳ định.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Tại sao Chúa muốn mơ ước của bạn xảy ra theo thời gian biểu của Ngài chứ không phải của bạn?

2.    Bạn có từng từ bỏ ước mơ của mình vì nó bị trì hoãn không? Bạn có tin rằng ước mơ đó đến từ nơi Chúa không?

3.    Tại sao lại rất khó trong việc giữ kỷ luật bản thân khi nói đến ước mơ và mục tiêu của bạn?

 

 

 


GOD IS ALWAYS RIGHT ON TIME

BY RICK WARREN —

“The vision will still happen at the appointed time. It hurries toward its goal. It won’t be a lie. If it’s delayed, wait for it. It will certainly happen. It won’t be late.”  Habakkuk 2:3 (GW)

God is never in a hurry, and he’s never late.

He’s always on time.

God’s timing is perfect, even when we can’t understand it. We’ll never fully understand God’s timing because God exists on a different wavelength. Because he is timeless, he has a different view of time.

The Bible talks about God’s understanding of time in 2 Peter 3:8. It says, “Do not forget this one thing, dear friends: With the Lord a day is like a thousand years, and a thousand years are like a day” (NIV).

Does that sound like the way you treat time? It might feel like a thousand years when I’m waiting for a meal sometimes, but we humans don’t think in those terms.

God’s timelessness has big implications for your life. When God created you, he put a dream in your heart. Most people start off with a big vision and a big goal. They have some kind of dream or plan or project for their life.

What vision has God given you? Over the years I’ve discovered that while everybody tends to start off early in life with a vision, as time goes on, more and more people give up on their dream before it’s accomplished. The reason is often because it doesn’t happen fast enough.

Maybe you have had your dream battered. Maybe you have had your dream broken. Or maybe, out of discouragement and disappointment, you have buried your dream. You’ve given up on it.

God doesn’t want you to do that. If God gave you a dream for your life, it will happen. It just has to happen on his timetable, not yours.

God says this about your dream: “The vision will still happen at the appointed time. It hurries toward its goal. It won’t be a lie. If it’s delayed, wait for it. It will certainly happen. It won’t be late” (Habakkuk 2:3 GW).

When I started Saddleback Church when I was 25 years old, I was in a hurry to get everything done fast. But God said to me the same thing he will say to you with your dream: “No, it’s not all going to happen right now. But slowly, steadily, the vision will be fulfilled.”

I want you to remember this powerful truth: God is never early in your life. He is never late in your life.

God is always right on time.

Talk It Over

  • Why would God want your dream to happen on his timetable, not yours?
  • Have you given up on a dream because it was delayed? Do you believe that the dream is from God?
  • Why is it so difficult to stay disciplined when it comes to your dreams and goals?