“Nếu các ngươi có đức tin bằng một hột cải, sẽ khiến núi nầy rằng: Hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được.”  Ma-thi-ơ 17:20

Đây là một sự thật đáng ngạc nhiên: Bạn có thể có đức tin và sự nghi ngờ cùng một lúc.

Trong Mác 9, một người đem đứa con trai đau bịnh của mình đến với Chúa Jêsus. Chúa Jêsus bảo với người này rằng Ngài có thể chữa lành đứa bé — nếu ông có đức tin. Người này trả lời rằng, “Tôi tin; xin giúp tôi thắng sự vô tín của mình!” (Mác 9:24).

Bạn có thể có đức tin nơi Chúa, đồng thời lại bồn chồn — hoặc ngay cả hoảng sợ — về điều Ngài muốn bạn làm. Can đảm không phải là không có sự sợ hãi. Can đảm là khi bạn cứ bước tới và làm điều gì đó bất chấp sự sợ hãi của mình. Người này có đầy đức tin lẫn nghi ngờ. Ông đã đến gặp Chúa Jêsus với những hoài nghi thành thật của mình, và Chúa Jêsus đã làm một phép lạ.

Bạn không cần nhiều đức tin để làm một Cơ đốc nhân vĩ đại — vì việc đức tin của bạn nhiều hay ít không tạo nên một sự khác biệt nào cả. Điều quan trọng là bạn đặt niềm tin vào đâu. Bạn chỉ cần một chút niềm tin nhỏ đặt vào nơi một Thiên Chúa lớn lao.

Có lần có người hỏi tôi rằng, “Tôi muốn chịu phép báp têm và gia nhập Hội Thánh, nhưng mục sư không nghĩ là tôi nên giải đáp hết mọi thắc mắc và nghi ngờ của mình trước khi chịu phép báp têm sao?” Dĩ nhiên là không rồi. Tôi đã theo Chúa gần 60 năm và vẫn còn rất nhiều điều thắc mắc. Bạn không cần phải tìm biết hết mọi thứ. Bạn bắt đầu với đức tin bạn đang có.

Ma-thi-ơ 17:20 nói rằng, “Nếu các ngươi có đức tin bằng một hột cải, sẽ khiến núi nầy rằng: Hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được.”  

Cho dù bạn nghĩ đức tin của mình yếu đuối hay mong manh đến đâu thì nó cũng đủ giúp bạn vượt qua. Tại sao? Vì Chúa có thể hoàn thành được nhiều điều trong đời sống bạn hơn bạn có thể tưởng tượng. Dù sao thì điều đó cũng không phụ thuộc vào bạn! Chúa muốn bạn có đức tin. Nhưng Ngài cũng muốn bạn tin cậy nơi Ngài.

Mỗi một bước nhỏ bạn hướng đến Đấng Christ sẽ đưa bạn đi xa hơn khỏi sự nghi ngờ, nản lòng, và tuyệt vọng. Hãy bước tới một bước trong đức tin ngay hôm nay.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn đã trì hoãn việc theo đuổi hay cầu nguyện nào vì nghĩ rằng mình không đủ đức tin?

2.    Ngoại trừ Chúa, bạn có đang đặt nhiều đức tin hơn vào những điều nào không?

3.    Bạn có thể thực hiện bước nào ngày hôm nay để Chúa thấy rằng bạn đang tin cậy nơi Ngài — cho dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu?

 

 


A LITTLE FAITH IS ALL YOU NEED

BY RICK WARREN —

“If you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, ‘Move from here to there,’ and it will move. Nothing will be impossible for you.”  Matthew 17:20 (NIV)

Here’s a surprising truth: You can have faith and doubt at the same time.

In Mark 9, a man brought his sick son to Jesus. Jesus told the father that he could heal the boy—if the father would believe. The man replied, “I do believe; help me overcome my unbelief!” (Mark 9:24 NIV).

You can have faith in God and, at the same time, be nervous—or even terrified—about something he wants you to do. Courage is not the absence of fear. Courage is when you go ahead and do something in spite of your fear. This man was filled with faith and doubt. He went to Jesus with his honest doubts, and Jesus did a miracle.

You don’t need a lot of faith to be a great Christian—because it’s not the size of your faith that makes the difference. What matters is where you put your faith. You just need a little faith in a big God.

Someone once asked me, “I want to be baptized and join the church, but don’t you think I should have all my questions and doubts resolved before I’m baptized?” Of course not. I’ve been a Christian for nearly 60 years, and there are still a lot of things I have questions about. You don’t have to figure everything out in advance. You begin with the faith that you have.

Matthew 17:20 says, “If you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, ‘Move from here to there,’ and it will move. Nothing will be impossible for you” (NIV).

No matter how weak or frail you think your faith is, it’s enough to get you through. Why? Because God is able to accomplish far more in your life than you could ever imagine. It’s not up to you anyway! God wants you to have faith. But he also wants you to trust him.

Every little step you take toward Christ moves you further away from doubt, discouragement, and despair. Take a step forward in faith today. 

Talk It Over

  • What pursuit or prayer have you been putting off because you thought you didn’t have enough faith?
  • Is there anything you put more faith in besides God?
  • What step can you take today to show God that you are trusting in him—no matter how difficult a situation may be?