“Hãy nhớ ngày Sa-bát để giữ làm ngày thánh” (Xuất 20:8).

Nhiều người không thấy được giá trị của việc nghỉ ngơi đầy đủ. Nhưng Chúa biết rằng nếu không được nghỉ ngơi thích đáng, rất khó cho bạn có thể trở nên người mà Ngài muốn.

Việc nghỉ ngơi rất quan trọng với Chúa đến nỗi Ngài đã đưa điều đó vào trong Mười Điều Răn: “Hãy nhớ ngày Sa-bát để giữ làm ngày thánh. Các ngươi sẽ làm mọi việc của mình trong sáu ngày, nhưng ngày thứ bảy là ngày Sa-bát là ngày nghỉ dành cho CHÚA là Đức Chúa Trời của các ngươi” (Xuất 20:8-10).

Khi bạn lo âu làm việc từ sáng sớm đến tối mịt, bạn sẽ bị kiệt sức – và đó không phải là điều Chúa muốn cho bạn. Ngài muốn bạn được nghỉ ngơi đầy đủ.

Trong sách ICác Vua, tiên tri Ê-li rất cần được nghỉ ngơi sau trận đương đầu với 450 tiên tri giả của Ba-anh. Vua A-háp và Hoàng Hậu Giê-sa-bên đã dẫn dân tộc Do Thái đi theo các tà thần này. Trong một giây phút đầy kịch tính trước tất cả dân Y-sơ-ra-ên, Ê-li đã cầu xin Đức Chúa Trời giáng lửa xuống để thiêu đốt của lễ thiêu và như thế chứng minh rằng Chúa chính thật là Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời đã giáng lửa xuống – nhưng kinh nghiệm này đã gây cho Ê-li bị kiệt quệ cả về mặt tinh thần lẫn thể xác. Sau đó, ông nghe nói rằng hoàng hậu đang định giết chết ông, vì vậy ông đã chạy trốn và ẩn mình trong một hang động. Ê-li trở nên hết sức ngã lòng và suy sụp đến mức ông cầu xin Đức Chúa Trời cho mình được chết đi. 

Cách giải quyết của Chúa đối với việc bị mất tinh thần, suy sụp của Ê-li là gì? Chúa đã cho ông thức ăn, nước uống và để ông nằm ngủ. Sau đó Chúa lại đánh thức ông dậy để ăn thêm và để ông được ngủ tiếp. Ê-li đã ăn và ngủ, ăn và ngủ.

Có thể đó là một khuôn mẫu tốt để bạn làm theo ngay bây giờ.

Khi tôi trải qua một giai đoạn trầm cảm, suy sụp sau khi mới bắt đầu Hội Thánh Saddleback, tôi thường lái xe ra biển vào mỗi chiều thứ bảy và ngắm những con sóng khoảng vài tiếng đồng hồ. Nó đã làm cho tôi an tĩnh lại và giúp tôi chống lại với sự mệt mỏi, thất vọng và sợ hãi.

Tôi để ý thấy rằng thủy triều đi ra xa khỏi bờ, nhưng nó luôn quay lại. Khi thủy triều rút ra ngoài xa, bãi biển lộ ra đủ các loại rác rưởi và những mảnh gỗ trôi dạt. Bãi biển nhìn không đẹp đẽ chút nào cả khi thủy triều rút ra xa bờ. Nhưng thủy triều luôn quay lại.

Hôm nay, nếu bạn đang quá mệt mỏi – kiệt sức đến mức hầu như không thể nào cầm cự được nữa – đừng bỏ cuộc. Thủy triều sẽ quay lại.

Hãy dành thì giờ nghỉ ngơi và nhớ rằng: “Chúa là Đức Chúa Trời đời đời, Đấng đã sáng tạo toàn cõi đất.  Ngài chẳng hề mỏi mệt, chẳng yếu sức; Sự hiểu biết của Ngài không thể dò được. Ngài ban năng lực cho người mệt mỏi, thêm sức mạnh cho kẻ chẳng có sức” (Ê-sai 40:28-29).

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Hãy nghĩ đến một giai đoạn khi mà những việc đơn giản như ăn và ngủ đã giúp bạn rất nhiều trong lúc kiệt sức hay trầm cảm, suy sụp. Nghỉ ngơi đã tạo nên sự khác biệt đáng kể như thế nào?

2.    Bạn có nơi nào để nghỉ ngơi và cầu nguyện không? Nếu không, bạn có thể đi đến nơi nào bình yên và an tĩnh?

3.    Nhận lấy những lời hứa của Chúa như trong Ê-sai 40:28-29 có nghĩa gì? Làm thế nào bạn có thể làm điều đó trong tuần này?

Bạn có thể tìm thấy sự an nghỉ nơi Chúa Giê-xu hôm nay

Chúa Jêsus nói trong Ma-thi-ơ 11:28-29 rằng, “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.  Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ.”

Nguyên nhân lớn nhất của sự căng thẳng là cố gắng sống một đời sống mà không được gắn liền với Chúa Jêsus. Nếu bạn không được gắn liền với Đức Chúa Trời thì điều này cũng giống như không được cắm vào ổ điện – không có năng lượng trong cuộc sống.

Vậy làm thế nào bạn có thể được kết nối với Chúa? Chúa Jêsus nói rằng hãy đến cùng Ngài và dâng đời sống bạn lên cho Ngài. Nếu bạn sẵn sàng làm điều đó, bạn có thể cầu nguyện điều này ngay bây giờ:

“Lạy Chúa Jêsus, có rất nhiều căng thẳng trong đời sống con ngày hôm nay. Con muốn trao tất cả lên cho Chúa. Con muốn Chúa cai quản tất cả mọi lãnh vực của đời sống con. Con muốn giao phó tất cả những lo lắng và toan tính của con – trọn đời sống con – lên cho Chúa và để Chúa làm Chủ đời sống mình. Con biết đây là cách duy nhất để thực sự tìm thấy sự an nghỉ và sống theo mục đích mà Chúa dành cho con.

Lạy Chúa, con biết Chúa yêu thương con và đã cho con có thể sống đời đời với Ngài. Con xưng nhận con đã phạm tội nghịch cùng Chúa, đã sống theo những ham muốn ích kỷ riêng mình, và xin Chúa tha thứ cho con.  Cảm ơn Chúa đã sai Chúa Jêsus đến để đền trả tội lỗi con bằng cách chết thay cho con và cho con được Chúa chấp nhận. Cảm ơn Chúa đã ban cho con một khởi đầu mới và mối quan hệ với Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. A-men.”

 

 

 


IT’S OKAY TO REST

By Rick Warren —

“Remember to observe the Sabbath day by keeping it holy” (Exodus 20:8 NLT).

Many people don’t see the value in getting enough rest. But God knows that, without proper rest, you’ll struggle to be who he wants you to be.

Rest is so important to God that he even put it in the Ten Commandments: “Remember to observe the Sabbath day by keeping it holy. You have six days each week for your ordinary work, but the seventh day is a Sabbath day of rest dedicated to the LORD your God” (Exodus 20:8-10 NLT).

When you’re anxiously working from early morning to late night, you’ll burn out—and that’s not what God wants for you. He wants you to get enough rest.

In 1 Kings, the prophet Elijah needed some serious rest after a confrontation with 450 pagan prophets of the false god Baal. King Ahab and Queen Jezebel were leading the nation of Israel to follow these gods. In a dramatic moment before all of Israel, Elijah asked God to send down fire to consume a sacrifice and, thus, prove he was the one true God.

God sent the fire—but the experience left Elijah emotionally and physically drained. Then he heard that the queen planned to assassinate him, so he ran away and hid in a cave. Elijah became so discouraged and depressed that he asked God to kill him.

What was God’s solution to Elijah’s depression? God gave him food and then let him go to sleep. Then God woke him up, fed him some more, and sent him back to sleep. Elijah ate and slept, ate and slept.

Maybe that would be a good model for you to follow right now.

When I went through a season of depression after starting Saddleback Church, I would drive myself to the beach every Saturday afternoon and watch the waves for a couple hours. It calmed me and helped me fight my fatigue, frustration, and fear.

I noticed that the tide goes out, but it always comes back in. When the tide is out, the beach reveals all kinds of junk and driftwood. The shore doesn’t look very good when the tide is out. But the tide always comes back in.

Today, if you are so tired—so fatigued that you are barely holding on—don’t give up. The tide will come back in.

Take time to rest and remember: “The LORD is the everlasting God, the Creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary; His understanding is beyond searching out. He gives power to the faint and increases the strength of the weak” (Isaiah 40:28-29 BSB).

Talk It Over

- Think about a time when the simple acts of eating and sleeping greatly helped you in a season of fatigue or depression. What noticeable difference did they make?

- Do you have a place you go to rest and pray? If not, where could you go that is peaceful and calming?

- What does it mean to claim God’s promises like Isaiah 40:28-29? How can you do that this week?

You can find rest in Jesus today

Jesus says in Matthew 11:28-29, “Come to me, all you who are tired from carrying heavy loads, and I will give you rest. Take my yoke and put it on you, and learn from me, because I am gentle and humble in spirit; and you will find rest” (GNT).

The single greatest source of stress is trying to live your life disconnected from Jesus Christ. If you’re disconnected from God, it’s like being unplugged—there’s no power in your life.

So how can you get connected to God? Jesus says to come to him and give him your life. If you’re ready for that, you can pray this right now:

“Jesus, there is a lot of stress in my life today. I want to give it all to you. I want you to be in charge of every area of my life. I want to surrender all my worries and plans—my whole life—to you and make you Lord of my life. I know this is the only way to really find rest and live out the purpose you have for me.

“God, I know you love me and have made it possible for me to spend eternity with you. I confess I have sinned against you and lived according to my own selfish desires, and I ask for your forgiveness. Thank you for sending Jesus to pay for my sins by dying in my place and making me acceptable to you. Thank you for offering me a fresh start and a relationship with you. I pray all this in Jesus’ name. Amen.”