“Anh em đừng sợ kẻ thù nghịch. Hãy nhớ đến Chúa, là Đấng cao cả và oai nghi” (Nê-hê-mi 4:14).

Làm thế nào để bạn đánh bại sự ngã lòng trong đời sống mình? Bằng cách theo gương của Nê-hê-mi.

Trong Nê-hê-mi đoạn 4, bạn sẽ thấy được ba điều mình có thể làm để chống lại sự ngã lòng.

Củng cố lại những chỗ yếu. Hãy có một đánh giá thành thật về lãnh vực nào bạn đang có những yếu đuối nhất về mặt thuộc linh. Bạn dễ tức giận, thèm muốn, kiêu hãnh, hay một điều nào khác? Những điểm yếu của bạn là gì?

Khi Nê-hê-mi nghe tin kẻ thù mình muốn tấn công những người Do Thái đang giúp xây lại tường thành Giê-ru-sa-lem, ông “đặt người gác những nơi thấp nhất dọc theo vách tức các chỗ trống trải và cắt các gia đình làm việc chung nhau , mang theo gươm, giáo, cung tên” (Nê-hê-mi 4:13). Nê-hê-mi đã nghiên cứu trước. Ông biết những nơi nào trong thành dễ bị tấn công nhất và ông đã đặt ra một kế hoạch.

Có thể một lãnh vực nào đó trong đời sống bạn cần được củng cố lại. Để chống trả sự ngã lòng, bạn sẽ cần phải tổ chức và sắp xếp lại một ít điều. Có phải bạn đang mắc phải nợ nần không? Hãy sắp xếp lại ngân sách của bạn. Có phải thể chất của bạn đang yếu kém chăng? Hãy sắp xếp lại lối sống của bạn. Đừng bỏ cuộc trong những lãnh vực yếu kém của mình. Thay vào đó, hãy củng cố lại.

Tái Tập trung vào Chúa. Bạn có thể vượt hơn được sự ngã lòng khi bạn ngưng tập trung vào điều mình không muốn xảy ra và bắt đầu tập trung vào những lời hứa của Chúa. Đôi khi bạn bị ngã lòng vì bạn muốn ngã lòng hoặc bạn được hạnh phúc vì bạn muốn hạnh phúc. Không ai bắt bạn phải ngã lòng cả.

Khi Nê-hê-mi nhận biết được sự lo âu của dân sự, ông đứng lên và nói rằng, “Anh em đừng sợ kẻ thù nghịch. Hãy nhớ đến Chúa, là Đấng cao cả và oai nghi” (Nê-hê-mi 4:14). Ông nhắc nhở họ về sự tốt lành và năng quyền của Chúa.

Đừng lập đi lập lại những hình ảnh gây ngã lòng trong đầu óc bạn. Thay vào đó, hãy chọn việc nghĩ về Chúa. Giô-na 2:7 nói rằng, “Khi con đã mất hết tất cả hy vọng, thì con nhớ lại Chúa.”

Chống trả lại. Bạn có biết mình đang ở trong một trận chiến thuộc linh không? Kinh Thánh nói rằng, “Ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò, tìm kiếm người nào nó có thể cắn nuốt được. Hãy chống trả lại” (IPhi-e-rơ 5:8-9). Bạn không thể chống trả lại kẻ thù bằng cách thụ động. Bạn phải chiến đấu cho những điều bạn biết Chúa muốn mình làm trong đời sống mình.

Nê-hê-mi 4:14 tiếp tục, “Hãy chiến đấu cho anh em mình, cho con trai con gái mình, cho vợ và nhà của mình.” Và bạn có biết rằng điều gì xảy ra sau đó không? “Khi kẻ thù chúng tôi nghe tin chúng tôi biết mọi sự, và Đức Chúa Trời đã phá hủy mưu đồ của họ, chúng tôi hết thảy đều quay về nơi tường thành, mỗi người làm công việc mình” (Nê-hê-mi 4:15). Chúa đã cho họ mạnh sức để tiếp tục làm việc.

Khi bạn củng cố lại những điểm yếu, lại tập trung lần nữa nơi Chúa, và học cách chống trả, bạn sẽ được trang bị tốt hơn để chống lại sự ngã lòng.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn thấy rằng mình dễ bị tấn công ở điểm nào nhất hôm nay? Bước đầu tiên bạn có thể làm để củng cố lãnh vực đó trong đời sống mình là gì?

2.    Điều nào bạn tập trung đến thường gây ra sự ngã lòng? Thay vào đó, bạn có thể tập trung vào thuộc tính nào của Chúa?

3.    Biết được rằng mình đang có một kẻ thù ngoài kia “đi rình mò, tìm kiếm người nào nó có thể cắn nuốt được” sẽ thúc đẩy bạn nỗ lực để chống lại sự ngã lòng như thế nào?

 

 


THREE WAYS TO OVERCOME DISCOURAGEMENT

By Rick Warren —

“Don’t be afraid of the enemy! Remember the Lord, who is great and glorious” (Nehemiah 4:14 NLT).

How do you defeat discouragement in your life? By following Nehemiah’s example.

In Nehemiah 4, you’ll find three things you can do to resist discouragement.

Reinforce weak areas. Make an honest assessment of where you are most spiritually vulnerable. Are you most vulnerable to anger, lust, pride, or something else? What are your weak areas?

When Nehemiah heard that his enemies wanted to attack the Jews who were helping to rebuild the wall in Jerusalem, he “stationed people behind the lowest sections of the wall, at the vulnerable areas. [He] stationed them by families with their swords, spears, and bows” (Nehemiah 4:13 CSB). Nehemiah did his homework. He knew where the city’s most vulnerable spots were, and he developed a plan.

Maybe an area in your life needs some reinforcement. To resist discouragement, you’ll need to reorganize and reorder a few things. Are you in debt? Reorganize your budget. Are you out of shape? Reorder your lifestyle. Don’t give up in your weak areas. Instead, reinforce them.

Refocus on God. You can overcome discouragement when you stop focusing on what you don’t want to happen and start focusing on God’s promises. Sometimes you are as discouraged as you want to be or as happy as you want to be. Nobody is forcing you to be discouraged.

When Nehemiah became aware of the people’s anxiety, he stood up and said, “Don’t be afraid of the enemy! Remember the Lord, who is great and glorious” (Nehemiah 4:14 NLT). He reminded them of God’s goodness and power.

Don’t replay discouraging images in your mind. Instead, choose to think about God. Jonah 2:7 says, “When I had lost all hope, I turned my thoughts once more to the Lord” (TLB).

Fight back. Did you know you are engaged in a spiritual battle? The Bible says, “The devil prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Resist him” (1 Peter 5:8-9 ESV). You can’t resist the enemy with passivity. You have to fight for what you know God wants you to do with your life.

Nehemiah 4:14 continues, “Fight for your brothers, your sons, your daughters, your wives, and your homes!” (NLT) And do you know what happened next? “When our enemies heard that we knew of their plans and that God had frustrated them, we all returned to our work on the wall” (Nehemiah 4:15 NLT). God strengthened them to continue the work.

When you reinforce weak areas, refocus on God, and learn to fight back, you’ll be better equipped to resist discouragement.

Talk It Over

- Where do you feel the most vulnerable today? What’s the first step you can take to reinforce that area in your life?

- What things do you focus on that often lead to discouragement? What attribute of God can you focus on instead?

- How does knowing you have an enemy out there “seeking someone to devour” motivate you to make every effort to resist discouragement?