0486“Thưa anh em, hễ điều gì chân thật, điều gì đáng trọng, điều gì công chính, điều gì thanh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì đáng biểu dương; nói chung là điều gì đức hạnh, đáng khen ngợi thì anh em phải nghĩ đến” (Phi-líp 4:8 TTHĐ).

Công thức của Chúa để có được hạnh phúc không phải là công thức chỉ làm một lần đủ cả. Đó là công thức bạn cần phải làm theo mỗi ngày: Không lo lắng về bất cứ điều gì, cầu nguyện trong mọi sự, cảm tạ Chúa trong mọi sự — và cuối cùng là nghĩ đến điều phải lẽ.

Nếu bạn muốn hạnh phúc, đừng chứa đầy trong đầu óc mình với những lời dối trá. Đừng đổ đầy nó với rác rưởi. Thay vào đó, hãy để đầu óc của mình được tràn đầy những điều cho bạn có được cảm hứng và khiến bạn trở nên một người tốt hơn. Kinh Thánh nói rằng, “Con sẽ chẳng để điều gian ác trước mắt con” (Thi Thiên 101:3a TTHĐ). Điều này có nghĩa là Chúa không muốn cho bạn được vui vẻ sao? Không đâu, dĩ nhiên không phải là như vậy. Chúa nói điều đó vì lợi ích của bạn, bởi vì Ngài biết điều gì sẽ thật sự làm cho bạn hạnh phúc.

Trong khi rảnh rỗi, bạn suy nghĩ về điều gì nhiều nhất? Chất lượng của đời sống được quyết định bởi phẩm chất của điều bạn suy nghĩ.

Một cách thiết thực để giữ tâm trí của bạn nghĩ đến điều phải lẽ là không chỉ trích — tránh việc xem nhẹ, coi thường. Thay vào đó, hãy suy nghĩ những điều tốt đẹp về người khác. Nếu bạn không nghĩ ra được một điều gì tốt, thì đừng nghĩ đến việc chỉ trích.

Kinh Thánh dạy rằng, “Hãy nghĩ đến những gì tốt và đáng khen…” (Phi-líp 4:8 Bản dịch Phổ thông). Tôi muốn xây dựng một Hội thánh nơi mọi người luôn “nói tốt” về nhau. Ví dụ, bạn đang ở chợ và một người nào đó hỏi bạn rằng, “Bạn có biết người đó không?” Và bạn trả lời rằng, “Có, tôi biết người đó là một người tốt.” Làm như vậy là nói tốt về một người nào đó.

Công thức của Chúa để có được hạnh phúc là thế này: Không lo lắng về điều gì cả, cầu nguyện trong mọi sự, tạ ơn Chúa trong mọi sự, và suy nghĩ về những điều phải. Nếu bạn làm theo điều đó, Kinh Thánh hứa rằng, “Sự bình an của Đức Chúa Trời, là bình an vượt trên mọi hiểu biết, sẽ bảo vệ tấm lòng và tâm trí anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giê-su” (Phi-líp 4:7 Bản dịch mới 2002).

Ai là yếu tố của công thức này? Đó là Chúa Cứu Thế Jêsus. Không có Chúa, công thức để có hạnh phúc này sẽ thất bại. Hạnh phúc thật sự là kết quả của việc có được một mối quan hệ đúng với Chúa Jêsus.

Câu hỏi suy gẫm & áp dụng

1.    Bạn suy nghĩ cách tự nhiên về điều gì trong ngày?

2.    Hãy nghĩ đến một mối quan hệ hiện đang gặp khó khăn. Mối quan hệ đó có thể được thay đổi như thế nào nếu bạn tập trung vào điều chân thật, điều đáng trọng, điều công chính, điều thanh sạch, điều đáng yêu chuộng, điều đáng biểu dương?

3.    Bạn có nói cách tử tế về những người khác khi họ vắng mặt không? Bạn có cảm giác như thế nào khi bạn biết rằng người khác đang nói tốt về mình?

Nếu bạn chưa tin cậy Chúa Jêsus và cam kết theo Ngài để có được yếu tố chính trong công thức hạnh phúc ở trên, bạn còn chần chừ gì nữa? Tội lỗi của bạn đã phân cách bạn với Chúa. Và chỉ có ân điển của Chúa mới có thể đem bạn trở lại mối quan hệ đúng đắn với Ngài và dẫn bạn đến con đường hạnh phúc thật sự.

Kinh Thánh cho biết rằng, “Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều nầy không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời; cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào” (Ê-phê-sô 2:8-9 BHĐ).

Nếu bạn chưa tin cậy Chúa Jêsus và cam kết theo Ngài, thì bạn còn chần chờ gì nữa? Hãy quyết định tin cậy Chúa Cứu Thế Jêsus và bước theo Ngài, hãy cầu nguyện lời cầu nguyện này:

“Kính lạy Chúa Jêsus, Ngài đã hứa rằng nếu con đặt niềm tin nơi Ngài, thì Ngài sẽ tha thứ mọi sai lầm mọi tội lỗi mà con đã vi phạm, con sẽ học biết được mục đích của cuộc đời mình, và một ngày nào đó Chúa sẽ tiếp đón con vào nhà đời đời của Ngài trên thiên đàng.

Con xin xưng nhận tội mình đã phạm. Chúa đã hứa rằng nếu con xưng tội mình và tin cậy Ngài, con sẽ được cứu. Nhờ ân điển của Ngài, nhờ đức tin, con tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa chứ không phải bởi tạo công đức riêng. Con xin tiếp nhận Chúa vào cuộc đời con, Ngài là Chúa của con. Hôm nay con xin trao hết đời sống con trong tay Ngài. Con muốn sống cuộc đời mình như cách Chúa muốn con sống.

Kính lạy Chúa Jêsus, con muốn được yên nghỉ trong tình yêu của Ngài. Con muốn dùng cuộc đời còn lại của con để hầu việc Chúa thay vì ích kỷ phục vụ cho bản thân mình. Con xin dâng cuộc sống của con trong tay Ngài và cầu xin Chúa cứu con, và tiếp nhận con vào trong gia đình của Chúa. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin hãy liên lạc với người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đầu theo Chúa. Cầu xin Chúa ban phước dư dật trên đời sống của bạn và dùng bạn để đem phước hạnh của Chúa đến cho gia đình, bạn bè, và cho những người thân yêu của bạn. A-men.

 

 

 

 


RIGHT THINKING LEADS TO HAPPINESS

By Rick Warren —

“Whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy—meditate on these things" (Philippians 4:8 NKJV).

God’s recipe for happiness isn’t a one-shot formula. It’s something you need to follow every day: Worry about nothing, pray about everything, thank God for anything—and, lastly, keep your mind on the right things.

If you want to be happy, don’t fill your mind with lies. Don’t fill it with garbage. Instead, fill it with things that inspire you and make you a better person. The Bible says, “I will not put anything wicked in front of my eyes (Psalm 101:3 GW). Does that mean God doesn’t want you to have fun? No, of course not. He says it for your own good, because he knows what will truly make you happy.

What do you think about the most in your spare time? The quality of your life is determined by the quality of your thoughts.

One practical way to keep your mind on the right things is to not be critical—to avoid putting people down. Instead, think good things about others. If you can’t think good things, just don’t think about them.

The Bible says, “Whatever things are of good report . . . meditate on these things” (Philippians 4:8 NKJV). I’d like to build a church where people are always giving a “good report” about each other. You’re at the grocery store and someone asks you, “You know so and so?” And you say, “Yes, they’re a fine person.” That’s giving a good report.

God’s formula for happiness is this: Worry about nothing, pray about everything, thank God for anything, and keep your mind on the right things. If you follow it, the Bible promises, “And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus” (Philippians 4:7 NKJV).

Who’s the main ingredient of this formula? It’s Jesus Christ. Without him, the happiness formula will just flop. True happiness is the result of having a right relationship with Jesus.

Talk It Over

  • What do you naturally think about throughout the day?
  • Think of a current relationship struggle. How might that relationship change if you focus on things that are true, noble, just, pure, lovely, and of good report?
  • Do you speak kindly about people when they aren’t around? Describe the feeling you get when you know others are speaking kindly about you.

How to have a right relationship with Jesus

If you haven’t trusted in Jesus and committed to following him, why wait any longer? Your sins separate you from God. And it is only God’s grace that can get you back into right relationship with him and set you on the path toward true happiness.

The Bible says, “It is by grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God—not by works, so that no one can boast” (Ephesians 2:8-9 NIV).

If you’re ready to make peace with your Creator, then pray this prayer:

“Dear Jesus, I don’t want my sin to separate me from you any longer. You have promised that if I believe in you, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

“I confess my sin, and I believe you are my Savior. You have promised that if I confess my sin and trust you, I will be saved. I trust you when you say salvation comes by grace, through faith, and not by anything I do. I receive you into my life as my Lord. Today, I’m turning over every part of my life to your management.

“I want to live the way you created me to live. I want to experience true happiness and use the rest of my life to serve you instead of serving myself. I commit my life to you and ask you to save me and accept me into your family. In Jesus’ name I pray. Amen.”