0485“Trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời” (Phi-líp 4:6b TTHĐ).

Tôi đã đi khắp nơi trên thế giới và tôi chưa bao giờ gặp một người nào có đời sống cầu nguyện mạnh mẽ mà lại thường không được hạnh phúc. Những người có đời sống cầu nguyện mạnh mẽ đem tất cả mọi điều trình dâng lên cho Chúa — những nan đề, các mối quan tâm, những nhu cầu và ước muốn của họ — và trao chúng cho Ngài.

Thật khó để có được hạnh phúc nếu không cầu nguyện, nếu không tin cậy rằng Chúa đang tể trị.

Chúng ta đang học về công thức của Đức Chúa Trời để có được hạnh phúc. Hôm qua chúng ta đã học phần thứ nhất: Không lo lắng về điều gì cả. Hôm nay, chúng ta sẽ xem xét phần thứ hai: Cầu nguyện về tất cả mọi điều.

Phi-líp 4:6 nói rằng, “Trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời” (TTHĐ).

Hãy để ý câu Kinh Thánh này không nói rằng, “Hãy cầu nguyện chỉ cho những điều quan trọng” hay “Hãy cầu nguyện chỉ cho những điều bạn nghĩ là có tính cách thuộc linh.” Câu đó cũng không nói rằng, “Hãy cầu nguyện về tất cả mọi điều ngoại trừ nghề nghiệp của anh chị em và những sự vui thích.” Câu Kinh Thánh này dạy rằng trong mọi sự hãy cầu nguyện chứ không phải chỉ về cho số điều nào đó.

Một số người lý luận rằng, “Chúa có nhiều điều trong trí Ngài và những vấn đề cỏn con của tôi không đáng gì cả. Ngài là một Đức Chúa Trời bận rộn. Ngài tạo dựng nên cả vũ trụ rộng lớn này. Vậy thì làm sao tôi có thể cầu nguyện về ngón chân đau của tôi được?” Thậm chí họ nghĩ rằng Chúa sẽ bị xúc phạm vì những lời cầu nguyện nhỏ nhặt của họ.

Nếu đó là cách bạn suy nghĩ hôm nay, thì bạn đã thật sự sai lầm. Bạn có thể quá bận rộn đối với Chúa và quá bận rộn để không cầu nguyện, nhưng Chúa không bao giờ quá bận rộn đối với những nan đề của bạn. Một Đức Chúa Trời vô hạn có thể quan tâm đến vô số các vấn đề trong cùng một lúc. Điều này có nghĩa là bạn có thể trình lên Chúa tất cả mọi điều trong cuộc sống của bạn về các mối quan hệ, học hành, sức khỏe, công việc và vui chơi.

Có câu nói rằng, “Bạn không thể vấp ngã được nếu bạn đang quỳ!” Nếu bạn muốn hạnh phúc, hãy cầu nguyện trong tất cả mọi sự.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Trên thang điểm từ 1 đến 10, bạn đánh giá đời sống cầu nguyện của bạn ở đâu? Nếu đó không phải là điểm 10, bạn có thể thực hiện một thay đổi nào để tăng điểm đó lên?

2.    Những điều gì bạn ngần ngại để cầu nguyện với Chúa? Tại sao?

3.    Bạn thấy được mối liên quan như thế nào giữa hạnh phúc và cầu nguyện? Hãy nghĩ đến cảm giác của bạn như thế nào sau khi cầu nguyện.

 

 

 

 

 


PRAY ABOUT EVERYTHING

By Rick Warren — 

“Pray about everything. Tell God what you need" (Philippians 4:6 NLT).

I’ve traveled all over the world, and I’ve never met a person with a strong prayer life who is habitually unhappy. People who have strong prayer lives take everything to the Lord—their problems, concerns, needs, and desires—and they leave them with him.

It’s hard to be happy without prayer—without trusting that God is in control.

We’ve been looking at God’s formula for happiness. Yesterday, we learned the first part: Worry about nothing. Today we’ll look at the second part: Pray about everything.

Philippians 4:6 says, “Pray about everything. Tell God what you need” (NLT).

Notice this verse doesn’t say, “Pray only about big things” or “Pray only about things you think are spiritual.” It also doesn’t say, “Pray about everything except your career and things that are fun.” It says to pray about everything, not just about some things!

Some people have a logic that says, “God has things on his mind beyond my little problems. He’s a busy God. He’s out there creating universes. So how can I pray about my ingrown toenail?” They even think God would be insulted by their little requests.

If that’s the way you think today, you are wrong. You may get too busy for God and too busy to pray, but God is never too busy for your problems. An infinite God can be interested in an infinite number of things—all at the same time. That means you can talk to him about everything in your life: relationships, school, health, work, and play.

It’s been said, “You can’t stumble if you’re on your knees.” If you want to be happy, pray about everything!

Talk It Over

  • On a scale of one to 10, how would you rate your prayer life? If it’s not a 10, what one change can you make to increase that number?
  • What things are you hesitant to bring to God in prayer? Why?
  • What kind of connection do you see between happiness and prayer? Think about how you feel after you pray.