0487“Ta là cây nho, các con là cành. Người nào sống trong Ta và được Ta sống trong lòng sẽ kết quả dồi dào, vì ngoài Ta các con chẳng làm chi được” (Giăng 15:5 KTHĐ).

Vào đêm trước khi chết, Chúa Jêsus đã dạy các môn đệ của Ngài rằng, “Ta là cây nho, các con là cành. Người nào sống trong Ta và được Ta sống trong lòng sẽ kết quả dồi dào, vì ngoài Ta các con chẳng làm chi được” (Giăng 15:5 KTHĐ).

Chúa Jêsus nói rằng được kết nối về mặt thuộc linh cũng giống như cành nho được gắn liền với một gốc nho. Bạn sẽ không có kết quả hay năng suất nào trong cuộc sống của mình nếu bạn chỉ làm việc cách đơn độc. Bạn phải được gắn kết với thân thể của Đấng Christ.

Trong loài thực vật, một nhánh bị tách rời ra khỏi thân cây sẽ không thể nào sanh bông trái được. Điều này cũng đúng đối với bạn. Khi bạn không được nối kết về mặt thuộc linh, bạn không chỉ bắt đầu khô héo và chết, nhưng bạn cũng sẽ không có bất kỳ kết quả nào trong đời sống mình cả.

Mỗi mùa xuân tôi trồng rất nhiều rau cải và cây trái. Nhưng nếu tôi cắt bỏ một nhánh đi thì nhánh đó sẽ không sinh sản ra một trái cà chua hay bất kỳ những cây trái nào khác. Chúng phải được gắn liền với cành thì mới có thể sanh ra bông trái được.

Khi bạn được nối kết với thân thể Chúa Cứu Thế, bạn sẽ sản sinh ra loại bông trái nào? “Trái của Thánh Linh là: Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu, tiết độ” (Ga-la-ti 5:22-23 TTHĐ).

Không biết bạn như thế nào chứ tôi thì muốn mình có thể yêu thương nhiều hơn. Tôi muốn vui mừng nhiều hơn. Tôi muốn được bình an hơn, cho dù nền kinh tế này có như thế nào chăng nữa. Tôi muốn tử tế hơn với những người có ác ý với tôi. Tôi muốn làm một người tốt. Tôi muốn trung tín và giữ những lời hứa của mình. Tôi muốn lịch sự với những người không được lịch sự cho lắm. Và tôi muốn được tiết độ hơn.

Đó được gọi là trái Thánh Linh và đó là bằng chứng rằng bạn được nối kết về mặt thuộc linh. Nếu bạn không thấy mình lớn lên trong tất cả những điều này thì hãy đoán thử xem nó nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là bạn không được nối kết về mặt thuộc linh.

Chúa nói nối kết thuộc linh là điều rất cần thiết. Trên thực tế, bạn sẽ không có được bất kỳ kết quả hay năng suất nào trong cuộc sống của mình nếu bạn chỉ làm việc một cách đơn độc. Bạn phải được nối kết với thân thể của Chúa Cứu Thế. Chúng ta sẽ làm tốt hơn nhiều nếu chúng ta cùng chung sức.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Bằng chứng nào trong cuộc sống của bạn cho thấy rằng bạn đang sanh bông trái?

2.    Bạn cần phải tăng trưởng trong “những trái” nào? Làm thế nào để bạn có thể làm được điều đó?

3.    Bạn đã tận mắt thấy được những lợi ích nào trong cuộc sống mình khi bạn gắn liền với thân thể của Chúa Cứu Thế? 

 

 

 


TO BEAR FRUIT, GET CONNECTED

By Rick Warren — 

“Live in me, and I will live in you. A branch cannot produce any fruit by itself. It has to stay attached to the vine. In the same way, you cannot produce fruit unless you live in me" (John 15:4 GW).

On the night before his death, Jesus instructed his followers: “Live in me, and I will live in you. A branch cannot produce any fruit by itself. It has to stay attached to the vine. In the same way, you cannot produce fruit unless you live in me” (John 15:4 GW).

Jesus says that being spiritually connected is like being attached to a vine. You’re not going to have any fruitfulness or productivity in your life if you’re out there on your own. You’ve got to stay connected to the body of Christ.

In plants, a disconnected branch can’t bear fruit. It’s the same for you. When you’re not spiritually connected, you not only start to whither and die, but you also don’t have any productivity in your life.

Every spring I grow a lot of vegetables and fruit. But if I cut off a branch, those branches don’t produce tomatoes or anything else. They’ve got to be connected in order to produce fruit.

What kind of fruit should you produce when you are connected to the body of Christ? “The fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control” (Galatians 5:22-23 NIV).

I don’t know about you, but I’d like to be more loving. I’d like to be more joyful. I’d like to be more at peace, no matter what happens to the economy. I’d like to be more kind to people who are mean to me. I’d like to be a good person. I want to be faithful and keep my promises. I’d like to be gentle with people who are not very gentle. And I’d like to have more self-control.

That’s called the fruit of the Spirit, and it’s the evidence that you are spiritually connected. If you are not seeing yourself grow in all these things, guess what? It means you’re not spiritually connected.

God says spiritual connection is essential. In fact, you’re not going to have any fruitfulness or productivity in your life if you’re out there on your own. I’ve got to be connected to the body of Christ. You’ve got to be connected to the body of Christ. We’re simply better together.

Talk It Over

  • What is the evidence in your life that you are bearing fruit?
  • In what “fruits” do you need to grow? How are you going to do that?
  • What benefits have you witnessed in your life from being connected to the body of Christ?