0330“Thưa bạn, bạn là ai mà dám cãi lại Đức Chúa Trời? Làm sao sản phẩm được nắn nên lại có thể nói với người nắn nên nó rằng: 'Sao ông đã nắn tôi như thế nầy?’” (Rô-ma 9:20 TTHĐ).

Ân Tứ Thuộc Linh (Spiritual Gifts), Tấm Lòng hay sự Đam Mê, Yêu Thích (Heart), Khả Năng (Abilities) và Kinh Nghiệm (Experiences) — đây là năm điều tạo nên bạn là bạn. Tôi gọi chúng là ĐỊNH DẠNG (SHAPE) của bạn.

Chấp nhận ĐỊNH DẠNG của bạn — cách độc nhất vô nhị mà Chúa đã tạo dựng nên bạn để đem lại sự vinh hiển cho Chúa — điều này có nghĩa bạn tin rằng Chúa biết rõ mọi điều nhất. Vấn đề ở đây là sự tin cậy. Bạn có nghĩ rằng Chúa đã mắc sai lầm gì đó khi tạo dựng nên bạn không? Hay bạn tin cậy nơi Chúa vì biết rằng Ngài có một chương trình cho cuộc đời bạn?

Nhiều người trong số chúng ta thường nói những câu như thế này với Chúa: Có những điều con không thích về bản thân mình. Con ước gì màu tóc của mình sẽ khác đi. Con ước gì mình cao hơn, thấp hơn hoặc ốm hơn một chút. Con ước gì mình có nhiều tài năng hơn. Con ước gì mình có thể làm được 'điều đó.’ Con ước gì mình nhìn giống như anh ấy. Con ước gì mình được sự thông minh như chị ấy. Và danh sách ước muốn của chúng ta cứ tiếp tục nhiều lên như thế.

Cách suy nghĩ này có nghĩa là bạn đang nói với Chúa rằng, “Chúa đã làm sai rồi! Những người khác đã được Chúa dựng nên tốt đẹp. Nhưng Chúa đã có một lầm lẫn nào đó khi Ngài tạo dựng nên con.”

Khi bạn từ chối không tiếp nhận bản thân mình, có nghĩa là bạn đang bác bỏ Chúa, bởi vì Ngài là Đấng tạo dựng nên bạn. Khi bạn không chấp nhận bản thân mình đó là sự phản nghịch lại với Đức Chúa Trời. Bạn đang nói rằng, “Chúa ơi, con biết rõ hơn Ngài. Lẽ ra, Chúa phải nên tạo dựng nên con cách khác đi, với những ưu điểm khác và với khuyết điểm khác.”

Nhưng Chúa phán rằng, “Không, Ta đã tạo nên con như thế vì Ta muốn con là con — với những điểm mạnh và những điểm yếu của mình. Tất cả những điều đó đều có thể đem vinh hiển lại cho Ta — nếu con bắt đầu thực hiện mục đích mà Ta đã tạo dựng nên con thay vì cố gắng trở nên một người khác.”

Thật là một điều kiêu ngạo khi chối bỏ, bác bỏ bản thân mình. Kinh Thánh nói trong Rô-ma 9:20, “Thưa bạn, bạn là ai mà dám cãi lại Đức Chúa Trời? Làm sao sản phẩm được nắn nên lại có thể nói với người nắn nên nó rằng: 'Sao ông đã nắn tôi như thế nầy?’”  (TTHĐ).

Bất cứ khi nào bạn nghi ngờ tình yêu và sự khôn ngoan của Chúa, bạn sẽ khiến mình gặp phải những rắc rối, phiền não. Cội rễ của những nan đề gặp phải trong cuộc sống là do bạn không tin cậy nơi Chúa. Bạn không tin rằng Chúa thật sự yêu thương bạn. Bạn không tin rằng Chúa thật sự quan tâm đến lợi ích tốt nhất của bạn. Bạn ước gì Chúa đã tạo dựng nên bạn khác đi và kết quả là bạn sẽ mang lấy một tấm lòng cay đắng đầy những thất vọng và ngăn trở bạn trở thành người Chúa muốn.

Nhưng bạn không cần phải sống một cuộc sống như vậy. Gióp 10:10 nói, “Chúa đã hướng dẫn sự thụ thai của con và tạo nên con trong lòng mẹ” (NLT). Chúa muốn có bạn và Ngài yêu thương bạn. Chúa đã tạo nên định dạng của bạn như những gì bạn đang có cho sự vinh hiển của Ngài. Hãy tin vào điều đó và nương cậy nơi Chúa!

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Điều gì mà bạn luôn muốn thay đổi về bản thân mình? Theo bạn, Chúa dự định dùng chính điều bạn đang muốn thay đổi này để đem lại sự vinh hiển cho Ngài như thế nào?

2.    Chúa dùng những điểm yếu của bạn để đem lại vinh hiển đến cho Ngài như thế nào?

3.    Khi bạn tin rằng Chúa thật sự yêu thương mình sẽ thay đổi cách bạn nhìn vào bản thân mình như thế nào?

 


 

 

EVEN YOUR WEAKNESSES BRING GLORY TO GOD

By Rick Warren — April 22, 2021'Who do you think you are to question God? Does the clay have the right to ask the potter why he shaped it the way he did?’” (Romans 9:20 CEV).

Spiritual gifts, Heart, Abilities, Personality, Experiences—these are the five things that make you, you. I call them your SHAPE.

Accepting your SHAPE—the unique way God made you to bring glory to him—means to believe God knows best. It all comes down to a matter of trust. Do you believe God made a mistake when he made you? Or do you trust him, knowing he has a plan for your life?

Many of us make these kinds of statements to God: There are things I don’t like about myself. I wish I had a different hair color. I wish I were taller, shorter, skinnier. I wish I had more talent. I wish I could do 'that.’ I wish I looked like him. I wish I had her smarts. And on and on our lists go.

This kind of thinking is basically telling God, “You blew it! Everybody else is okay. But you goofed up when you made me.”

When you reject yourself, you are in essence rejecting God, because he’s your Creator. When you don’t accept yourself, it’s rebellion against God. You’re saying, “God, I know better than you. You should have made me differently, with a different set of strengths and a different set of weaknesses.”

But God says, “No, I created you exactly the way you are because I want you to be you—with your strengths and your weaknesses. All of it can give me glory—if you’ll just start doing what I made you to do instead of trying to be like everybody else.”

It’s actually quite arrogant to reject yourself. The Bible says in Romans 9:20, “My friend, I ask, 'Who do you think you are to question God? Does the clay have the right to ask the potter why he shaped it the way he did?’” (CEV).

Whenever you doubt God’s love and wisdom, you get into trouble. The root behind many of life’s problems is that you don’t trust God. You don’t believe God really loves you. You don’t believe he really has your best interest at heart. You wish he had made you something different. As a result, you have a spirit of bitterness that produces frustration and keeps you from being the person God wants you to be.

But you don’t have to live that way—there is hope! Job 10:10 says, “You guided my conception and formed me in the womb” (NLT). God wanted you, and he loves you. He shaped you just the way you are for his glory. Believe it, and then trust it!

Talk It Over

  • What about yourself have you always wanted to change? How do you think God may have intended to use that very trait to bring glory to him?
  • How has God used your weaknesses to bring glory to him?
  • When you believe God really loves you, how does that change the way you view yourself?