0331“Có nhiều ân tứ khác nhau, nhưng chỉ có một Thánh Linh. Có nhiều lãnh vực phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, Đấng làm mọi việc trong mọi người” (ICô-rinh-tô 12:4-6 TTHĐ).

Khi biết được con người mình được tạo với một ĐỊNH DẠNG như thế nào, thì bạn sẽ biết bạn phải nên là người thế nào, bạn có thể tập trung vào điều đó và sử dụng đời sống của mình cách tốt đẹp hơn.

Ngay khoảnh khắc bạn bước qua lằn ranh thuộc linh và tin nhận Chúa Jêsus, bạn đã nói rằng, “Tôi sẽ đi theo đường lối Chúa, chứ không theo đường lối riêng của mình. Tôi sẽ để cho Chúa hướng dẫn cuộc đời của tôi. Tôi muốn sống theo mục đích của Chúa, chứ không phải mục đích của tôi. Tôi sẽ làm những gì mà tôi đã được tạo dựng nên để làm.”

Sau khi bạn tin nhận Chúa, có bốn điều Ngài sẽ làm cho bạn: Ngài tha thứ cho bạn, Ngài ban cho bạn sự sống đời đời, Ngài ban cho bạn Chúa Thánh Linh và Ngài ban cho bạn những khả năng đặc biệt.

Trong Kinh Thánh, những khả năng đặc biệt này được gọi là những ân tứ thuộc linh, điều này làm cho chúng khác hẳn với những tài năng hay những năng khiếu bình thường của con người.  Ân tứ thuộc linh là những khả năng cần thiết để bạn có thể hoàn thành công tác mà Chúa giao phó cho. Nhiều người đã tin Chúa thậm chí còn không biết rằng mình đã được ban cho những ân tứ thuộc linh, đừng nói chi đến việc biết những ân tứ đó là gì. Bạn đã được ban cho những ân tứ thuộc linh đó!

Kinh Thánh cho biết trong ICô-rinh-tô 12:4-6 rằng, “Có nhiều ân tứ khác nhau, nhưng chỉ có một Thánh Linh. Có nhiều lãnh vực phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, Đấng làm mọi việc trong mọi người” (TTHĐ).

Chúa có một mục đích cho cuộc đời của bạn và những ân tứ thuộc linh của bạn là những trang bị mà Chúa ban cho bạn để có thể hoàn thành công tác Chúa giao phó. Chúa sẽ không bao giờ giao cho bạn làm một điều gì mà Ngài không ban cho bạn khả năng để thực hiện. Khả năng đó được ban cho bạn ngay vào lúc bạn tiếp nhận Chúa Cứu Thế. Bạn không thể chọn lựa những ân tứ nào mình muốn, cũng như bạn không thể dùng sức mình nỗ lực để đạt được ân tứ đó.

Những ân tứ thuộc linh không phải để dùng cho lợi ích riêng tư của bạn. Những ân tứ thuộc linh của bạn được ban cho để bạn dùng trong việc giúp đỡ người khác. Và những người khác trong gia đình Hội Thánh cũng được ban cho những ân tứ khác nhau để họ có thể giúp đỡ bạn.

Khi bạn sử dụng ân tứ thuộc linh của mình, những người khác trong Hội Thánh bạn sẽ được phước. Khi chúng ta phát triển và sử dụng những ân tứ mình có, tất cả chúng ta đều sẽ được phước.

Để nhận được phước hạnh đó và tận dụng tối đa cuộc sống của mình, bạn cần phải tìm hiểu xem Chúa đã cho bạn một ĐỊNH DẠNG như thế nào và những ân tứ thuộc linh nào mà bạn được ban cho. Lần sau, chúng ta sẽ nói thêm về lý do và cách thức để thực hiện điều đó.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Bạn đang sử dụng những ân tứ thuộc linh của mình để hoàn thành vai trò Chúa đã định cho bạn trong hội thánh mình như thế nào?

2.    Tại sao được người khác giúp bạn xác định và phát triển những ân tứ thuộc linh của mình lại là điều quan trọng?

3.    Bạn đã được ban phước qua các ân tứ thuộc linh của những người khác như thế nào?


 

 

 

 

ARE YOU USING YOUR SPIRITUAL GIFTS TO BLESS OTHERS?

By Rick Warren — 

“There are different spiritual gifts, but the same Spirit gives them. There are different ways of serving, and yet the same Lord is served. There are different types of work to do, but the same God produces every gift in every person” (1 Corinthians 12:4-6 GW).

When you know what you’re shaped to be, then you know what you ought to be, and you can start focusing on that and make better use of your life.

The moment you step across the line spiritually and begin following Jesus, you say, “I’m going to go God’s way, not my own way. I’m going to let him direct my life. I want to follow God’s purpose, not my purpose. I’m going to do what I was wired and made to do.”

After you take that step, God does four things for you: He forgives you, he gives you eternal life, he gives you the Holy Spirit, and he gives you special abilities.

In the Bible, these special abilities are called spiritual gifts, which makes them different from material or physical gifts. They are the abilities you need to get the job done that God wants you to do. Most people who are believers don’t even know they’ve got spiritual gifts, much less what they are. But you have them!

The Bible says in 1 Corinthians 12:4-6, “There are different spiritual gifts, but the same Spirit gives them. There are different ways of serving, and yet the same Lord is served. There are different types of work to do, but the same God produces every gift in every person” (GW).

God has a purpose for your life, and your spiritual gifts are the equipment he gives you to do what he asks you to do. God will never ask you to do something he doesn’t give you the ability to do. It’s given to you the moment you accept Christ. You don’t get to choose your gift. You don’t earn your gift.

It’s also not for your benefit. Your spiritual gifts are given to you to help other people. And other people in the church family are given their gifts to help you.

When you use your spiritual gift, the people in your church get blessed. When we develop and use our spiritual gifts, we all get blessed.

To get that blessing and make the most of your life, you need to figure out how God shaped you and what spiritual gifts he gave you. Tomorrow, we’ll talk more about why and how to do that.

Talk It Over

  • How are you using your spiritual gifts to fulfill the role that God intended for you in your church?
  • Why is it important to have other people help you identify and develop your spiritual gifts?
  • In what ways have you been blessed by other people’s spiritual gifts?