“Ấy là một cái bẫy cho người nào cung hiến điều gì cách vội vàng rồi sau khi thề nguyện mới suy nghĩ lại.” Châm 20:25

Đôi khi cuộc sống dường như tiến về phía trước với một tốc độ chóng mặt — và rất khó để biết cách làm thế nào có thể chậm lại. Một cách bạn có thể làm chậm lại cuộc sống của mình đến mức độ có thể quản lý được là: Học cách tạm dừng lại và cầu nguyện trước khi đưa ra một quyết định.

Châm 20:25 nói rằng, “Ấy là một cái bẫy cho người nào cung hiến điều gì cách vội vàng rồi sau khi thề nguyện mới suy nghĩ lại.”

Đức Chúa Trời đang nói gì trong câu này? Ngài đang bảo bạn phải suy nghĩ kỹ càng trước khi hứa hẹn. Cân nhắc trước khi quyết định. Nghĩ ngợi trước khi lựa chọn. Suy ngẫm trước khi chọn lấy.

Nói cách khác, hãy tạm dừng lại và cầu nguyện trước khi bỏ thêm vào lịch trình của bạn. Hãy ngẫm nghĩ, cân nhắc các cam kết của bạn, thành tâm cầu nguyện cách cẩn thận. Điều đó sẽ làm cho cuộc sống của bạn chậm lại.

Tôi đã phải khó khăn lắm mới học được lẽ thật này: Bạn không thể tiếp tục bỏ thêm các cam kết vào lịch trình của mình mà không loại bỏ đi những thứ khác. Mỗi khi bạn thêm một hoạt động mới vào trong lịch của mình, bạn cần phải loại một hoạt động khác ra.

Một trong những người cố vấn của tôi, ông Peter Drucker, thường nói với tôi rằng: “Đừng nói với tôi bạn đang làm điều gì mới. Hãy cho tôi biết bạn đã ngưng làm những gì. Dấu hiệu của người lãnh đạo là biết điều gì nên dừng lại và điều gì nên cắt bỏ. Nếu bạn đang đốt cháy ngọn nến từ hai đầu, thì bạn không khôn ngoan như mình tưởng đâu. Thật ra, bạn sẽ bị kiệt sức!

Bạn có gặp khó khăn trong việc cắt bỏ các hoạt động khỏi lịch trình của mình không? Lần tới khi bạn đối mặt với một cơ hội, hãy dành thời gian ra để làm ba điều sau:

1. Hãy hỏi rằng, “Điều này có đáng để làm không?” Nó có đáng để bạn bỏ ra thì giờ, sức lực, nỗ lực, danh tiếng hay tiền bạc của mình không?

2. Hãy hỏi rằng: “Tôi sẽ phải từ bỏ đi điều gì?” Hãy nghĩ đến giá phải trả.

3. Hãy học cách “từ chối”. Đó là điều giúp tiết kiệm thời gian nhiều nhất trong cuộc sống!

Chúa không dựng nên bạn với khả năng duy trì tốc độ ngày càng nhanh hơn với lịch trình ngày càng dày đặc. Vì vậy, lần tới khi bạn phải đối mặt với việc phải thêm vào lịch của mình, hãy dừng lại để  ngưng lại và cầu nguyện.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Tại sao việc “từ chối” những cơ hội mới lại khó đến vậy?

2.    Làm thế nào để bạn có thể giúp những người trẻ tuổi trong đời sống bạn học cách cầu nguyện suy ngẫm và cân nhắc trước khi bỏ thêm vào lịch trình của họ?

3.    Bạn đã thêm những điều mới nào vào lịch trình của mình trong tháng rồi? Bạn có thể loại bỏ điều gì ra khỏi lịch trình mình để đem lại lợi ích cho đời sống bạn?

 

 


LEARN TO PAUSE AND PRAY BEFORE ADDING TO YOUR SCHEDULE

BY RICK WARREN —

“It is a trap to dedicate something rashly and only later to consider one’s vows.”  Proverbs 20:25 (NIV)

Sometimes life seems to surge ahead at a breakneck speed—and it can be hard to know how to slow it down. One way you can slow your life down to a more manageable level is this: Learn to pause and pray before making a decision.

Proverbs 20:25 says, “It is a trap to dedicate something rashly and only later to consider one’s vows” (NIV).

What is God saying in this verse? He’s telling you to ponder before promising. Deliberate before deciding. Muse before you choose. Reflect before you select.

In other words, pause and pray before adding to your schedule. Consider your commitments prayerfully and carefully. That will slow your life down.

I’ve had to learn this truth the hard way: You can’t keep adding commitments to your schedule without eliminating other things. Every time you add a new activity to your calendar, you need to take something else off.

One of my mentors, Peter Drucker, used to say to me, “Don’t tell me what new thing you’re doing. Tell me what you’ve stopped doing.” The mark of leadership is knowing what to stop and what to cut out. If you’re burning the candle at both ends, you’re not as bright as you think you are. In fact, you’re going to burn out!

Do you have a hard time cutting out activities from your schedule? Next time you’re faced with an opportunity, take time to do these three things:

1. Ask, “Is it worth it?” Is it worth your time, energy, effort, reputation, or money?

2. Ask, “What am I going to give up?” Consider the cost.

3. Learn to say “no.” It’s the greatest time-saver in life!

God didn’t create you with the capacity to sustain faster and faster speeds with an increasingly packed schedule. So next time you’re faced with a possible addition to your calendar, stop to pause and pray.

Talk It Over

  • Why is it so difficult to say “no” to new opportunities?
  • How can you help young people in your life learn to prayerfully reflect and consider before adding to their schedules?
  • What new things have you added to your schedule in the last month? What things can you remove from your schedule to create margin in your life?