0116“Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như một số người nghĩ đâu, nhưng Ngài kiên nhẫn đối với anh em, không muốn một người nào chết mất mà muốn mọi người đều ăn năn.” (IIPhi 3:9 BHĐ)

Chúa chỉ sử dụng những người bất toàn, đau khổ.  Nếu Đức Chúa Trời chỉ sử dụng những người hoàn hảo thì sẽ chẳng có việc gì thành tựu vì những người hoàn hảo không tồn tại!  Nếu bạn sẵn lòng để Chúa sử dụng, Ngài sẽ sử dụng bạn cho dù bạn đã làm gì trong quá khứ.  Nhiệm vụ của bạn không thay đổi.

Giô-na là một người bình thường thậm chí còn không muốn làm những gì Đức Chúa Trời bảo ông phải làm.  Tuy nhiên, Chúa đã cho ông một cơ hội khác, và ông đã làm những gì ông được kêu gọi để làm. 

Dù vâng lời Đức Chúa Trời nhưng Giô-na vẫn thực hiện nhiệm vụ của mình với thái độ không tốt.  Tuy vậy, Chúa vẫn sử dụng ông.

Đức Chúa Trời đã ban cho Giô-na một bài giảng bảy chữ: “Còn bốn mươi ngày nữa Ni-ni-ve sẽ bị sụp đổ!” (Giô-na 3:4 BHĐ). Thông điệp đơn giản đó đã dẫn đến một trong những cuộc phục hưng thuộc linh lớn nhất lịch sử. 

Một thành phố lớn đã khiêm nhường quay hướng về Chúa.  Đó thực sự là một phép lạ lớn hơn cả việc đưa Giô-na ra khỏi bụng một con cá lớn. Đức Chúa Trời đã sử dụng nhà tiên tri bất toàn, miễn cưỡng này để dẫn đến một cuộc phục hưng đáng kinh ngạc.

Đức Chúa Trời kiên nhẫn với Giô-na và không bao giờ từ bỏ ông.  Chúa cũng sẽ không từ bỏ bạn. Kinh Thánh chép: “Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như một số người nghĩ đâu, nhưng Ngài kiên nhẫn đối với anh em, không muốn một người nào chết mất mà muốn mọi người đều ăn năn.” (IIPhi 3:9 BHĐ).

Nếu sáng mai bạn thức dậy, điều đó có nghĩa là Chúa đang cho bạn một ngày nữa — một cơ hội khác — để hoàn thành nhiệm vụ của mình. 

Hãy trông đợi được Chúa sử dụng.  Và Ngài chắc sẽ làm điều đó.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Hãy nghĩ về những thời điểm cụ thể trong cuộc đời khi bạn nghi ngờ không biết Chúa có thể sử dụng bạn hay không.  Tại sao bạn lại nghi ngờ?

2.      Tại sao rất khó để tin rằng Chúa có thể sử dụng chúng ta sau khi chúng ta đã gây rắc rối?

3.      Vì Đức Chúa Trời đã kiên nhẫn với bạn, làm sao để bạn cũng có thể kiên nhẫn hơn với những người khác trong đời mình?

 

 


New Day, New Opportunity to Fulfill Your Mission

BY RICK WARREN — 

“[The Lord] is being patient for your sake. He does not want anyone to be destroyed, but wants everyone to repent.” 2 Peter 3:9 (NLT)

God only uses imperfect, broken people. If God only used perfect people, nothing would get done because perfect people don’t exist! If you’re willing to be used by God, he will use you no matter what you’ve done in the past. Your mission hasn’t changed.

Jonah was an ordinary guy who didn’t even want to do what God told him to do. Yet God gave him another chance, and he did what he’d been called to do. Even though he obeyed God, Jonah carried out his assignment with a bad attitude. Yet God still used him.

God gave Jonah a seven-word sermon: “In forty days Nineveh will be destroyed!” (Jonah 3:4 GNT). That simple message led to one of the largest spiritual revivals in history. A huge city humbly turned to God. It’s really a bigger miracle than getting Jonah out of the belly of a big fish. God used this imperfect, reluctant prophet to lead an incredible revival.

God was patient with Jonah and never gave up on him. God won’t give up on you either. The Bible says, “[The Lord] is being patient for your sake. He does not want anyone to be destroyed, but wants everyone to repent” (2 Peter 3:9 NLT). If you wake up tomorrow morning, it means God is giving you one more day—another opportunity—to fulfill your mission. Expect God to use you. And he will.

Talk It Over

1.       Think about specific times in your life when you’ve doubted whether God could use you. Why did you doubt?

2.       Why is it so hard to believe God can use us after we’ve messed up?

3.       Because God has been patient with you, what are some ways you can be more patient with others in your life?