0115“Vậy, Giô-na liền đi đến Ni-ni-ve theo lệnh của Đức Giê-hô-va. Ni-ni-ve là một thành rất lớn, phải đi bộ mất ba ngày đường. Giô-na bắt đầu vào trong thành, đi một ngày đường và công bố rằng: “Còn bốn mươi ngày nữa Ni-ni-ve sẽ bị sụp đổ!””  (Giô-na 3:3-4 BHĐ)

Khi Đức Chúa Trời sai Giô-na đến Ni-ni-ve, nhiệm vụ của ông là cảnh báo dân thành về hậu quả nặng nề cho việc không vâng lời của họ.  Đức Chúa Trời muốn họ biết rằng Ngài sắp sửa đoán phạt họ, nhưng họ vẫn còn cơ hội để ăn năn và vâng lời Ngài.  Đức Chúa Trời muốn cho người dân thành Ni-ni-ve cơ hội thứ hai.

Nhưng Chúa cũng cần cho Giô-na cơ hội thứ hai, vì nhà tiên tri hiện đang ngồi trong bụng một con cá lớn.  Kinh Thánh cho biết: “Vậy, Giô-na liền đi đến Ni-ni-ve theo lệnh của Đức Giê-hô-va. Ni-ni-ve là một thành rất lớn, phải đi bộ mất ba ngày đường. Giô-na bắt đầu vào trong thành, đi một ngày đường và công bố rằng: “Còn bốn mươi ngày nữa Ni-ni-ve sẽ bị sụp đổ!””(Giô-na 3:3-4 BHĐ).

Cảnh báo là lời khuyên báo trước về một mối nguy hiểm, cạm bẫy hoặc một vấn đề.  Và đôi khi Đức Chúa Trời đưa đến trong đời sống chúng ta những người cảnh báo chúng ta về một điều gì đó vì chúng ta không chịu nghe lời cảnh báo của Ngài.

Có hơn 100 câu Kinh Thánh trong Tân Ước dạy chúng ta cảnh báo người khác.  Đó là một phần trách nhiệm của chúng ta trong tư cách là những người theo Chúa Giê-xu. Trong Công vụ 20:31, Phao-lô viết: “Vậy, hãy tỉnh thức, nhớ lại rằng trong suốt ba năm, hằng đêm và ngày, tôi không ngừng đổ nước mắt mà khuyên dạy mọi người.” (BHĐ). Xin lưu ý rằng Phao-lô nói ông đã "đổ nước mắt" để cảnh báo người Ê-phê-sô. Tại sao ông lại làm như vậy? Bởi vì ông yêu thương họ!

Đức Chúa Trời ban cho tất cả các tín đồ nhiệm vụ cảnh báo người khác.  Khi bạn cảnh báo ai đó, điều đó cho thấy bạn yêu Chúa và yêu người đó.  Ví dụ, nếu bạn biết một cây cầu bị sập và nhìn thấy một người đang lao xe về phía đó với vận tốc 50 dặm/giờ, việc yêu thương cần làm là cảnh báo họ.  Nếu bạn yêu thương những người bên cạnh mình, bạn sẽ cảnh báo họ về hậu quả của những hành động hoặc quyết định thiếu khôn ngoan của họ — Vì một lời cảnh báo bởi lòng tin kính là một hành động yêu thương.

Câu hỏi suy ngẫm

1.      Xin thuật lại một lần nào đó có người cảnh báo bạn về một vấn đề, giúp bạn thoát khỏi một quyết định sai lầm.

2.      Bạn có dễ dàng và sẵn sàng lắng nghe lời cảnh báo của người khác không?  Vì sao và vì sao không?

3.      Phần khó nhất trong việc cảnh báo người khác là gì?

 


We Have a Biblical Responsibility to Warn Others 200806

BY RICK WARREN — 

“Jonah obeyed the LORD and went to Nineveh. The city was so big that it took three days just to walk through it. After walking for a day, Jonah warned the people, 'Forty days from now, Nineveh will be destroyed!’” Jonah 3:3-4 (CEV)

When God sent Jonah to Nineveh, his mission was to warn the people about the severe consequences for their disobedience. God wanted them to know that his judgment was near, but that they still had a chance to repent and obey him. God wanted to give the people of Nineveh a second chance.

But he had to give Jonah a second chance, too, because the prophet was sitting in a big fish. Once God rescued him, the Bible says, “Jonah obeyed the Lord and went to Nineveh. The city was so big that it took three days just to walk through it. After walking for a day, Jonah warned the people, 'Forty days from now, Nineveh will be destroyed!’” (Jonah 3:3-4 CEV).

A warning is cautionary advice about a danger, trap, or problem. And God sometimes brings people into our lives to warn us because we’re not listening to God’s warning.

More than 100 verses in the New Testament tell us to warn others. It’s part of our responsibility as followers of Jesus. In Acts 20:31, Paul writes: “Remember that for three years I never stopped warning each of you night and day with tears” (NIV). Notice that Paul says he warned the Ephesians “with tears.” Why did he do that? Because he loved them!

God gives all believers the ministry of warning others. When you warn someone, it shows that you love God and love that person. For instance, if you knew a bridge was out and you saw someone driving toward it at 50 miles per hour, the loving thing to do is to warn them. If you love the people in your life, you will warn them of the consequences of their unwise actions or decisions—because a godly warning is an act of love.

Talk It Over

1.       Describe a time when someone warned you about an issue and it saved you from making a poor decision.

2.       Do you easily and willingly accept the warnings of others? Why or why not?

3.       What’s the most difficult part about warning others?