0143“Vậy anh em hãy nói và làm như những người sẽ chịu phán xét theo luật pháp của sự tự do. Vì người không bày tỏ lòng thương xót sẽ bị phán xét một cách không thương xót; nhưng sự thương xót chiến thắng sự phán xét” (Gia-cơ 2:12-13 BHĐ).

Là người theo Chúa Giê-xu, chúng ta thường xuyên đối diện với một sự tranh chiến. Một mặt, chúng ta muốn tôn vinh Chúa và làm theo ý muốn Ngài. Mặt khác, mọi sự trên đời này đều trực tiếp chống nghịch Chúa.

Đời sống trong vương quốc của Đức Chúa Trời hoàn toàn xa lạ với cách sống của thế gian. Bạn sẽ thấy nhiều điều không phù hợp với những giá trị của mình và quan trọng hơn là những giá trị của Đức Chúa Trời.

Vậy, bạn phản ứng thế nào? Một điều đáng tiếc là có quá nhiều Cơ Đốc nhân phản ứng bằng cách xét đoán người khác. Gia-cơ dạy chúng ta rằng nếu chúng ta xét đoán người khác thay vì bày tỏ lòng thương xót thì Chúa sẽ không tỏ lòng thương xót đối với chúng ta.

Đức Chúa Trời muốn lòng thương xót hơn sự đoán xét. Bạn có thể tránh được thái độ xét đoán bằng cách nói ra sự thật một cách nhã nhặn. Bạn có thể nói với một người nào đó rằng không vâng lời Đức Chúa Trời sẽ dẫn đến những hậu quả tiêu cực mà không phán xét người đó.

Bạn trở thành kẻ xét đoán người khác khi bạn lấy chân lý “nhai đi nhai lại” trước mặt người ta để bản thân bạn thấy mình cao hơn họ. Chúng ta được kêu gọi nói ra chân lý để giúp đỡ người khác chứ không phải để hại họ hay là để hạ nhục họ.

Bạn có thể bất đồng với một người mà không bất hòa với họ. Dù bạn có đúng đi chăng nữa thì việc bạn hành xử thô lỗ là bạn đã sai rồi.

Xét đoán – tức là mong muốn một người chưa tin Chúa hành động như một tín hữu – là vô lý. Kinh Thánh cho biết người ta không thể hành động theo ý muốn Chúa nếu họ chưa mời Chúa Giê-xu vào đời sống mình và tiếp nhận quyền năng biến đổi của Ngài để thay đổi lối sống.

Bạn sẽ ngưng xét đoán người khác khi nhớ rằng mỗi người đều phải khai trình với Chúa. Nghĩa là họ không có trách nhiệm giải trình với bạn, nhưng xin nhớ rằng, bạn có trách nhiệm khai trình về việc ngưng xét đoán người khác.

Chúa Giê-xu phán, “Đừng xét đoán ai thì các con sẽ không bị xét đoán. Đừng lên án ai thì các con sẽ không bị lên án. Hãy tha thứ thì các con sẽ được tha thứ” (Lu-ca 6:37 BHĐ).

Suy Ngẫm và Áp Dụng

1.      Xin cân nhắc phản ứng của bạn trước câu nói: Mong đợi một người chưa tin Chúa hành xử như một tín hữu là vô lý.

2.      Câu Kinh Thánh sau có liên hệ thế nào với bài tĩnh nguyện hôm nay: “Như vậy, mỗi chúng ta sẽ tường trình về chính mình với Đức Chúa Trời. Vậy chúng ta đừng xét đoán nhau nữa” (Rô-ma 14:12-13)?

3.      Xin nêu một vài phương cách để bạn có thể bất đồng với một người nào đó nhưng không bất hòa với họ.


 

Stop Passing Judgment

By Rick Warren — 

“Speak and act as those who are going to be judged by the law that gives freedom, because judgment without mercy will be shown to anyone who has not been merciful. Mercy triumphs over judgment.” James 2:12-13 (NIV)

As followers of Jesus, we live in a constant tension. On one hand, we want to honor God and do what he wants. On the other hand, everything in our world is directly opposed to God. Life in the Kingdom of God is at odds with the ways of the world. You are going to see many things that disagree with your values and—more importantly—with God’s values.

How do you respond? Unfortunately, too many Christians respond by passing judgment on others. James tells us that if we judge others without showing mercy, then God will not show mercy to us. God desires mercy over judgment. You can avoid being judgmental by telling the truth with gentleness. You can tell someone that disobeying God will lead to negative consequences in a way that doesn’t pass judgment on them.

You become judgmental when you take the truth and hold it over people’s heads, in order to make yourself feel superior. We are called to tell the truth to help people, not to harm them or put them down. You can disagree with someone without being disagreeable. Even if you are right about something, being rude about it puts you in the wrong.

Being judgmental—expecting an unbeliever to act like a believer—doesn’t make sense. The Bible says people can’t act the way God wants them to act until they invite Jesus into their lives and accept his power to change their ways.

You will be able to stop passing judgment on others when you remember that everyone is accountable to God. That means they aren’t accountable to you, but remember, you are accountable to stop passing judgment on others. Jesus says, “Do not judge others, and God will not judge you; do not condemn others, and God will not condemn you; forgive others, and God will forgive you” (Luke 6:37 GNT).

Talk It Over

1.      Consider your response to this statement: Expecting an unbeliever to act like a believer doesn’t make sense.

2.      How does the following verse relate to today’s devotional? “Each of us will give an account of ourselves to God. Therefore let us stop passing judgment on one another” (Romans 14:12-13 NIV).

3.      What are some ways you can disagree with someone without being disagreeable?