0142“Ngài không đối đãi với chúng ta theo tội lỗi chúng ta, Cũng không báo trả chúng ta theo sự gian ác của chúng ta. Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, Thì Ngài cũng cất sự vi phạm chúng ta cách xa chúng ta bấy nhiêu.” (Thi-thiên 103:10,12 BHĐ)

Đức Chúa Trời ban cho chúng ta những gì chúng ta cần chứ không phải vì chúng ta xứng đáng nhận được.  Chúng ta đáng bị đoán phạt vì tội lỗi của mình vì chúng ta có tội khi làm điều xấu, nhưng Chúa Giê-xu đã gánh lấy hình phạt mà chúng ta đáng phải chịu.  Ngài đã cất những tội lỗi ấy cách xa chúng ta như “phương đông xa cách phương tây” (Thi-thiên 103:12 BHĐ)

Trái đất có Bắc cực và Nam cực, nhưng từ đông sang tây thì không có cực điểm.  Khi bạn đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời sẽ cất tội lỗi của bạn và xóa sạch nó!

Vua Đa-vít đã phạm tội ngoại tình, và sau đó để che đậy, ông đã giết chồng của người phụ nữ ấy.  Bạn có thể hình dung được tội lỗi mà ông phải chịu không?

Tội ngoại tình và sát nhân để lại những tác động nặng nề vô cùng tai hại.  Vua Đa-vít không đáng được Chúa tha thứ hay thương xót.  Vua biết mình đã sai, nhưng ông cũng biết rằng Chúa là Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót.

Vua đã cầu nguyện rằng: “Đức Chúa Trời ôi! Xin thương xót con. Theo lòng nhân từ của Chúa; Xin xóa các sự vi phạm con. Theo đức bác ái của Chúa. Xin rửa sạch hết mọi gian ác. Và thanh tẩy tội lỗi con.” (Thi-thiên 51:1-2 BHĐ). Đức Chúa Trời muốn thương xót hơn là phán xét.  Ngài đang làm công việc của sự tha thứ; Ngài có thể thanh tẩy, làm sạch và phục hồi bạn.

Hãy theo gương vua Đa-vít.  Hãy xưng nhận tội lỗi của bạn với Chúa và cầu xin sự thương xót của Ngài.  Ngài sẽ tha thứ cho bạn vì Ngài là tốt lành chứ không phải vì bạn đủ tốt để có được điều đó. 

Chúa đã tha thứ cho bạn, nên hãy đón nhận sự tha thứ của Ngài và đồng thời, hãy tha thứ cho chính mình.

Suy ngẫm và áp dụng

1.      Nếu Chúa đã tha thứ cho bạn, vì sao bạn thấy khó tha thứ cho bản thân mình?  Hãy thưa với Chúa về điều đó và xin Ngài giúp bạn tha thứ cho chính mình.

2.      Nếu ngay lúc này bạn đang tranh chiến với một tội lỗi nào đó, hãy đọc qua Thi Thiên 51 một cách chậm rãi, rồi suy ngẫm từng phần của Thi Thiên ấy.

3.      Hãy biến Thi Thiên 51 thành lời cầu nguyện của cá nhân bạn để sử dụng khi cần tìm kiếm sự tha thứ từ Đức Chúa Trời.


 

Living Guilt Free

BY RICK WARREN —

“He does not punish us for all our sins; he does not deal harshly with us, as we deserve . . . He has removed our sins as far from us as the east is from the west.” Psalm 103:10, 12 (NLT)

God gives us what we need, not what we deserve. We deserve judgment for our sins because we are guilty for doing bad things, but Jesus took the punishment we deserve. He has removed them “as far as the east is from the west” (Psalm 103:12 NLT).

Earth has a north pole and a south pole, but there is no end from east to west. When you place your trust in Jesus, God takes your sin and wipes it out!

King David committed adultery, and then, to cover it up, he had the woman’s husband murdered. Can you imagine the guilt he carried?

The far-reaching effects of adultery and murder are devastating. David didn’t deserve forgiveness or mercy from God. David knew he was wrong, but he also knew that God is a merciful God.

David prayed: “Have mercy on me, O God, because of your unfailing love. Because of your great compassion, blot out the stain of my sins. Wash me clean from my guilt. Purify me from my sin” (Psalm 51:1-2 NLT). God desires mercy over judgment. He is in the business of forgiveness; he can purify, cleanse, and restore you.

Follow David’s example. Admit your guilt to God and ask for his mercy. He will forgive you because he is good, not because you are good enough to earn it. God has forgiven you, so accept his forgiveness and forgive yourself, too.

Talk It Over

1.       If God has forgiven you, why is it often hard to forgive yourself? Talk to God about it and ask him to help you forgive yourself.

2.       If you are struggling with a sin right now, read slowly through Psalm 51. And then meditate on each section.

3.       Personalize Psalm 51 into a prayer to use when you need to seek forgiveness from God.