0144“Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sẽ đem lại cho chúng ta vinh quang cao trọng và vĩnh cửu” (2Côr 4:17)

Đức Chúa Trời sử dụng mọi hoàn cảnh – kể cả cơn đại dịch chúng ta đang trải qua – để giúp chúng ta phát triển nhân cách. Ngài dùng các nan đề trong cuộc sống để giúp chúng ta trưởng thành. Gia-cơ đã viết như sau: “Thưa anh em của tôi, hãy xem sự thử thách trăm chiều xảy đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra kiên nhẫn. Nhưng sự kiên nhẫn phải phát huy hết hiệu lực của nó, để chính anh em được trưởng thành, hoàn hảo, không thiếu sót điều gì” (Gia-cơ 2:1-4 BHĐ).

Có lẽ, bạn đang cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức vì cớ những tác động của COVID-19 trên đời sống mình cũng như đời sống của những người thân yêu nhưng đây là lúc để nhìn lên Đức Chúa Trời, đặt niềm hi vọng nơi Ngài và tin cậy Ngài vẫn đang cầm quyền tể trị.

Ngài là Đức Chúa Trời của niềm hi vọng và ai trông cậy nơi Ngài sẽ không bị thất vọng. Đến thời điểm đã định, bạn sẽ thấy Đức Chúa Trời có thể sử dụng cả cơn đại dịch này để khiến bạn mạnh mẽ hơn và phát triển cơ bắp thuộc linh của bạn. Trong Rô-ma 8:28, Thánh Kinh dạy, “Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài.”

Mục đích Chúa đặt để bạn trên thế gian này là để chuẩn bị bạn cho cõi đời đời. Đời này là sự chuẩn bị cho đời sau. Hiện chúng ta chỉ đang thực hiện động tác “khởi động”! Rất có thể bạn chỉ ở trên đời này chưa đến một trăm năm, nhưng bạn sẽ sống hàng tỷ tỷ năm trong cõi đời đời – thậm chí khi đó bạn cũng chỉ mới bắt đầu!

Những nan đề của ngày hôm nay nhằm giúp bạn sẵn sàng cho cõi đời đời mà hiện tại bạn chưa thể hình dung được. Đó là điều Phao-lô nói đến trong 2Côr 4:17, “Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sẽ đem lại cho chúng ta vinh quang cao trọng và vĩnh cửu” (BHĐ).

Những nan đề của ngày hôm nay dường như là một gánh nặng nề nhưng khi bạn lên thiên đàng bạn sẽ thấy chúng dường như chẳng là gì cả. Xin giữ chặt lấy niềm hi vọng ấy khi bạn cảm thấy mòn yếu, choáng ngợp hay sẵn sàng bỏ cuộc.

Đức Chúa Trời đang chuẩn bị cho bạn để ở với Ngài đời đời trên thiên đàng!

Suy ngẫm và Áp dụng

1.      Nhận biết rằng những sự khó khăn hoạn nạn bạn đang trải qua nhằm chuẩn bị bạn cho cõi đời đời giúp bạn thế nào trong việc chịu đựng những hoàn cảnh ấy?

2.      Những thời điểm khó khăn đã giúp bạn, hoặc một người mà bạn biết, tăng trưởng như thế nào?

3.      Bạn đã kinh nghiệm niềm hi vọng chỉ đến từ nơi Chúa ra sao?


 

God Uses Problems to Help Us Grow

BY RICK WARREN —

“These little troubles are getting us ready for an eternal glory that will make all of our troubles seem like nothing.”  2 Corinthians 4:17 (CEV)

God uses everything—even the pandemic we’re in right now—to help our character grow. He uses problems to help us mature. James writes it like this: “My brothers and sisters, be very happy when you are tested in different ways. You know that such testing of your faith produces endurance. Endure until your testing is over. Then you will be mature and complete, and you won’t need anything” (James 1:2-4 GW).

You may feel tired and depleted right now because of how COVID-19 is affecting your life and the lives of those you love. This is the time to look to God, to place your hope in him, and to trust he is still in control.

He is a God of hope, and his hope will not disappoint. Given time, you’ll see that God can use even this pandemic to make you stronger and to develop your spiritual muscle. In Romans 8:28, the Bible teaches, “We know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to his purpose for them” (NLT).

God’s purpose for you on this earth is to prepare you for eternity. This life is preparation for the next. We’re in the warm-up act right now! You’re likely only here for less than a hundred years, but you’ll be in eternity for trillions upon trillions of years—and even then you’re just getting started!

Today’s problems get you ready for an eternity you can’t imagine right now. That’s what Paul says in 2 Corinthians 4:17: “These little troubles are getting us ready for an eternal glory that will make all of our troubles seem like nothing” (CEV).

Today’s problems may seem to be a heavy burden. But they’ll seem like nothing in heaven. Hang on to that hope when you feel weary, overwhelmed, or just plain ready to give up. God is preparing you for eternity with him in heaven!

Talk It Over

1.      How does knowing that your difficulties prepare you for heaven help you endure them?

2.      How have difficult times helped you or someone else you know grow?

3.      How have you experienced the hope that only comes from God?