0055“Hãy mở miệng con nói thay cho những người không được nói; Hãy binh vực quyền lợi chính đáng của những người bất hạnh khó nghèo. Hãy mở miệng con phán xét cách công bình; Hãy binh vực quyền lợi của những người khốn cùng và nghèo khổ” (Châm 31:8-9 BD2011).

Thánh Kinh dạy cho chúng ta một số điều ngược hẳn lại với những gì người thế gian tin vào. Hãy giúp đỡ người nghèo khó!

Làm thế nào giúp đỡ người nghèo khó lại làm giúp cho chúng ta thành công?

Kinh Thánh đưa ra rất nhiều lý do. Sau đây chỉ là một trong những lý do:

- Điều đó sẽ đem lại hạnh phúc. “Ghét người láng giềng là phạm tội, nhưng tỏ lòng nhân từ đối với kẻ khốn cùng mang hạnh phúc” (Châm 14:21 BPT).

- Điều đó bày tỏ lòng tôn trọng Chúa. “Kẻ hà hiếp người nghèo khổ làm nhục Đấng Tạo hóa mình; Còn ai thương xót người bần cùng tôn trọng Ngài” (Châm 14:31).

- Điều đó giúp cho bạn trở nên một người lãnh đạo tốt hơn. “Vua nào theo sự chơn thật mà xét đoán kẻ nghèo khổ, Ngôi người sẽ được vững bền đời đời” (Châm 29:14).

Tôi đã từng kinh nghiệm điều này trong chính đời sống của tôi. Vài số trong các bạn đã biết câu chuyện của tôi. Khi tôi viết quyển “Sống Theo Đúng Mục Đích”, cuốn sách một thành công lớn khắp toàn cầu. Đến nay đã được dịch ra 137 thứ tiếng.

Không viết hàng đầu tiên trong sách là “Mục đích của đời sống không quy hướng về bạn” (It’s not about you.) thật dễ để nhận ra rằng bất cứ tiền bạc hay ảnh hưởng đến từ cuốn sách này không phải dành cho tôi. Một trong những điều tôi và vợ tôi quyết định là dùng số tiền thâu được từ việc bán sách để thành lập quỹ từ thiện Acts of Mercy để giúp đỡ người nghèo và người mắc bệnh SIDA (AIDS).   

Sự thành công của cuốn sách không phải về tôi; nhưng là quy về chính Chúa.   

Châm 31:8-9 đặc biệt nói với tôi rằng, “Hãy mở miệng con nói thay cho những người không được nói; Hãy binh vực quyền lợi chính đáng của những người bất hạnh khó nghèo. Hãy mở miệng con phán xét cách công bình; Hãy binh vực quyền lợi của những người khốn cùng và nghèo khổ.”

Đó là việc những người thành công làm. Họ đấu tranh cho những người không tự binh vực mình.

Suy Gẫm & Thảo Luận:

1. Bạn nghĩ tại sao những người thành công tranh đấu cho những người không tự binh vực mình?

2. Bạn thấy được những người thành công mà đã giúp người nghèo và người không có khả năng tự vệ?

3. Bạn có thể làm điều gì để càng trung tín để giúp người nghèo hơn không?

 


Successful People Help the Poor

BY RICK WARREN —

“Speak up for those who cannot speak for themselves, for the rights of all who are destitute. Speak up and judge fairly; defend the rights of the poor and needy” (Proverbs 31:8-9 NIV).

If you want to live a successful life, the Bible offers some countercultural instruction.

Serve the poor!

How could serving the poor help us be successful?

The Bible gives us numerous reasons why this is so, but here are just a few of them:

  • It’ll make you happy. “If you want to be happy, be kind to the poor; it is a sin to despise anyone” (Proverbs 14:21 GNT).
  • You’ll honor God. “Whoever mistreats the poor insults their Maker, but whoever is kind to the needy honors God” (Proverbs 14:31 NCV).
  • It’ll make you a better leader. “Leadership gains authority and respect when the voiceless poor are treated fairly” (Proverbs 29:14 The Message).

I’ve seen this in my own life. Some of you know my story. When I wrote The Purpose Driven Life, the book became a huge global success. It’s been translated into 137 languages.

And when you write a book with the first line of “It’s not about you,” it’s pretty easy to realize that any money or influence that came from it wasn’t meant for me. So, among other decisions Kay and I made at the time, we started Acts of Mercy, a foundation to help the poor and the vulnerable suffering with AIDS.

The book’s success was not about me; it was all about God.

Proverbs 31:8-9 particularly spoke to me during this time: “Speak up for those who cannot speak for themselves, for the rights of all who are destitute. Speak up and judge fairly; defend the rights of the poor and needy” (NIV).

That’s what successful people do. They stand up for those who can’t stand up for themselves.

 

Talk It Over

  • Why do you think it’s so important that successful people help the poor and stand up for those who can’t stand up for themselves?
  • How have you seen successful people in your life help the poor and the defenseless?
  • What can you do to more faithfully help the poor?