0056“Hãy chuyên tâm về lời khuyên dạy, và lắng tai nghe các lời tri thức” (Châm 23:12).

Hành trình học tập suốt đời của bạn bắt đầu từ một quyết định. Một quyết định mà chỉ mình bạn có thể đưa ra. Đó là một quyết định vô cùng quan trọng sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời bạn.

Thánh Kinh chép, “Hãy chuyên tâm về lời khuyên dạy, và lắng tai nghe các lời tri thức” (Châm 23:12).

Tôi đã đưa ra cam kết không ngừng học tập từ năm 15 tuổi. Tôi tự nhủ sẽ học càng nhiều càng tốt. Trong nhiều năm, mỗi ngày tôi đọc một quyển sách và bắt đầu sưu tập sách từ khi còn thiếu niên, và đến nay trong thư viện của tôi đã có hơn 35,000 tập sách. Sách mở cửa cho mọi vấn đề ta có thể tưởng tượng ra được.

Việc học của bạn chưa kết thúc sau khi bạn tốt nghiệp ra trường. Tôi từng nghe người ta nói rằng, “Mừng quá, tôi tốt nghiệp rồi, giờ tôi có thể bắt đầu sự nghiệp của mình.” Nếu bạn nói với Chúa điều đó, Ngài sẽ bật cười. Đức Chúa Trời còn rất nhiều điều khác muốn dạy dỗ bạn! Việc học của bạn sẽ không bao giờ chấm dứt.

Học hành không phải là một giai đoạn trong đời sống mà cả cuộc đời bạn! Đức Chúa Trời muốn bạn học điều mới mỗi ngày. Vì thế, xin đừng ngừng học – đừng bao giờ!

Hãy bắt đầu học một kỹ năng mới trong năm nay. Đức Chúa Trời muốn bạn lớn lên. Năm sau bạn cần và có thể trở nên khác biệt – trở nên tốt đẹp hơn – so với năm nay.

Đây là điều đem lại nhiều lợi ích nhất cho bạn. Học tập suốt đời sẽ khiến bạn trở thành một người lãnh đạo tốt hơn, một người cha, người mẹ tốt hơn, một người bạn đời tốt hơn, một người bạn tốt hơn. Điều đó sẽ khiến bạn hiệu quả hơn trong công việc. Nó giúp đem đến cả sự thành công và ích lợi.

Thánh Kinh chép, “Lưỡi rìu cùn mà không mài cho bén, hẳn phải phí nhiều sức; nhưng sự khôn ngoan giúp ích cho sự thành công” (Truyền 10:10).

Nếu bạn đem lưỡi rìu cùn đi đốn cây, bạn sẽ tốn rất nhiều công sức. Nếu lưỡi rìu của bạn bén (tượng trưng cho kỹ năng, theo ý của câu Kinh Thánh này), bạn sẽ không phải phí sức.

Lời Chúa muốn nói, hãy làm việc thông minh hơn chứ không phải chăm chỉ hơn. Bạn không hề lãng phí thời gian khi mài bén lưỡi rìu của mình.

 

Suy Ngẫm & Thảo Luận

1.Bạn thích học biết những điều mới mẻ hay những kỹ năng mới bằng cách nào – đến lớp học, đọc sách, trò chuyện với người tư vấn hay phương pháp nào khác? Điều đó giúp ích thế nào cho bạn trong việc trở thành một người học tập suốt đời?

2.Trong năm nay, điều gì bạn học được đã giúp ích cho bạn trong đời sống?

3.Hãy suy nghĩ về vấn đề sau: Khi bạn đọc những bài tĩnh nguyện này, đọc một quyển sách hay tham gia một khóa hội thảo, bạn đang mài bén lưỡi rìu thuộc linh của mình. Xin nêu một phương cách cụ thể khác giúp mài bén lưỡi rìu của bạn.

 


A Journey of Lifelong Learning Starts with This Choice

BY RICK WARREN — 

“Commit yourself to instruction; listen carefully to words of knowledge” (Proverbs 23:12 NLT).

Your journey of lifelong learning starts with a choice. It’s a choice only you can make. It’s an incredibly important decision that’ll impact your entire life.

The Bible says, “Commit yourself to instruction; listen carefully to words of knowledge” (Proverbs 23:12 NLT).

I made this commitment to keep learning when I was 15 years old. I began saying that I would learn as much as I could. For many years I read at least a book a day. I started collecting books as a teenager, and I have more than 35,000 volumes in my library now. Books open the door to every subject imaginable.

Your education doesn’t stop when you graduate. I’ve actually heard people say, “I’m glad I’ve finished my education so now I can start my career.” Tell that one to God, and he’ll laugh. God has so much more he wants to teach you! Your education should never end.

Learning isn’t a stage of life; it is your life! God wants you to learn something new every day. So don’t stop — ever!

Start working on learning a new skill this year. God wants you to grow. You should be and can be different — better — a year from now than you are today.

It’s in your best interest to do so. Lifelong learning will make you a better leader, a better parent, a better spouse, a better friend. It’ll make you more effective in your job. It brings both success and profit.

The Bible says, “If the ax is dull and its edge unsharpened, more strength is needed, but skill will bring success” (Ecclesiastes 10:10 NIV).

If you’ve got an ax with a dull blade and you’re chopping wood, it’ll take a lot more energy to do it. If your ax is sharp (which represents skill in this verse), then it doesn’t take as much effort.

The Bible is saying to work smarter, not harder. You’re never wasting time when you’re sharpening your ax.

Talk It Over

  • What’s your preferred way of learning new information or new skills — take a class, read a book, talk to a mentor, or some other method? How can that help you to be a lifelong learner?
  • What’s something you’ve learned more about this year that has really helped you in life?
  • Consider this: When you read these devotionals, read a book, or take a seminar, you’re sharpening your spiritual ax. What’s one other specific way you’re sharpening your ax?