0054KHIÊM NHƯỜNG LÀ MỘT LỰA CHỌN

“Vậy, hãy hạ mình dưới cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời, để đến thời điểm thích hợp Ngài sẽ nhấc anh em lên.” (1Phi 5:6 BHĐ)

Khi bạn thành công, thật dễ bị ngã đổ hơn là duy trì sự thành công. Chúng ta thường có khuynh hướng tự hào và quên mất Chúa, và sự thành công sụp đổ khi chúng ta làm điều đó. Nếu bạn thấy mình ở trong tình trạng đó, bước đầu tiên phải làm là quan trọng.

Kinh Thánh chép, “Vậy, hãy nhớ lại con đã sa sút từ đâu! Hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu.” (Khải 2:5a BHĐ)

Nếu bạn trở nên kiêu ngạo, bạn cần phải ăn năn. Điều đó có nghĩa là bạn thay đổi cách suy nghĩ của mình. Phải chuyển lối suy nghĩ của mình từ hướng này sang hướng khác.

Tại sao cần phải ăn năn? Khiêm nhường là một lựa chọn.  Trong Kinh Thánh không bao giờ dạy chúng ta cầu nguyện xin Chúa cho có sự khiêm nhường. Đó là điều bạn phải tự chọn lấy.

Kinh Thánh chép, “Vậy, hãy hạ mình dưới cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời, để đến thời điểm thích hợp Ngài sẽ nhấc anh em lên.” (1Phi 5:6 BHĐ)

Khiêm nhường là một lựa chọn.

Đây là điều khác nhau giữa kiêu ngạo và khiêm nhường. Kiêu ngạo là nhận lấy công lao mình về những điều mà Chúa hoặc người khác đã làm qua bạn và cho bạn. Khiêm nhường không có nghĩa tự cho mình thấp kém. Khiêm nhường là suy nghĩ về Chúa và người khác nhiều hơn.  

Nếu bạn đang kinh nghiệm một số thành công và bắt đầu trở nên kiêu ngạo, thì hãy ăn năn—ngay hôm nay! Hãy thay đổi cách nhìn của mình để thấy được bạn là ai và ai đã cho bạn đạt được những thành công đó.  

Kinh Thánh chép, “Hễ ai tự tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn người nào tự hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” (Mat 23:12 BHĐ)

 

Suy Gẫm & Thảo Luận:

1. Bạn có từng thấy sự kiêu ngạo của một người mà bạn quan tâm đến đã tạo nên những khó khăn cho họ không?

2. Lãnh vực nào trong đời làm cho bạn dễ dàng kiêu ngạo? Tại sao?

3. Điều suy gẫm để cầu nguyện: Bạn có cần phải ăn năn vì sự kiêu ngạo của mình không?

 


Humility Is a Choice

BY RICK WARREN — 

“So humble yourselves under the mighty power of God, and at the right time he will lift you up in honor” (1 Peter 5:6 NLT).

When you’re successful, it’s much easier to fall hard than it is to maintain your success. We tend to get proud and forget about God, and success crumbles when we do that.

If you’ve found yourself in that situation, the first step to take is absolutely critical.

The Bible says, “Consider how far you have fallen! Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you” (Revelation 2:5a NIV).

If you’re getting proud, you must repent. That means you change your mind. You go from thinking one way about your life to thinking another way.

Why repent? Humility is a choice. We’re never told in Scripture to pray for God to make us humble. It’s something you choose for yourself.

The Bible says, “So humble yourselves under the mighty power of God, and at the right time he will lift you up in honor” (1 Peter 5:6 NLT).

Humility is a choice.

Here’s the difference between pride and humility. Pride is when I accept the credit for things that God and other people did through me and for me. Humility doesn’t mean thinking of yourself less. It means thinking of others and God more.

If you have experienced some success and are beginning to get prideful, then repent — today! Change your perspective about who you are and where your success comes from.

The Bible says, “For those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted” (Matthew 23:12 NIV).

Talk It Over

  • How have you seen pride cause problems for someone you care about?
  • Do you seem overly susceptible to pride in certain areas of your life? Why do you think that’s the case?
  • Prayerfully consider: Do you need to repent from pride in your life?