0543“Hỡi con ta, hãy chú tâm đến lời ta dạy, Lắng tai nghe những lời thuyết giảng của ta. Các lời ấy chớ để xa tầm mắt con, Hãy giữ lấy nơi lòng con mãi mãi. Vì những lời ấy là sự sống cho ai tìm được nó, Là sức khỏe cho toàn thân của họ” (Châm 4:20-22 TTHĐ).

Bạn không thể chỉ nghe một điều gì đó rồi trở nên khôn ngoan hơn; bạn cần phải ghi nhớ điều đó. Và bạn không thể chỉ ghi nhớ điều đó; bạn phải củng cố điều đó. Bởi vì nếu bạn không ghi nhớ và củng cố điều đó thì cuối cùng bạn cứ phải học đi học lại cùng một bài học.

Kinh Thánh nói điều này về sự khôn ngoan trong Châm 22:17-18, “Hãy nghiêng tai, hãy lắng tai nghe lời của người khôn ngoan; Hãy để tâm con vào tri thức của ta. Vì con sẽ cảm thấy vui thích khi con giữ nó trong lòng, Và sẵn sàng giữ nó trên môi miệng con.” (TTHĐ). Hãy chú ý đến bốn động từ trong câu đó: lắng nghe, để tâm (nghiên cứu), để trong lòng (ghi nhớ), giữ trên môi miệng (trích dẫn). Đó là dấu hiệu của sự khôn ngoan.

Người ta nói, “Tôi không thể nhớ được bất cứ điều gì cả!” Được chứ, bạn có thể nhớ được. Bạn nhớ được những điều gì quan trọng đối với bạn. Bạn nhớ những gì bạn yêu thích. Bạn nhớ những gì mà bạn quan tâm đến.

Ví dụ, bạn có thể nói rằng, “Tôi không thể nào học thuộc lòng Kinh Thánh được.” Nhưng bạn lại nhớ con số thống kê của các trận bóng đá mùa trước. Bạn có thể trích dẫn lời những bài hát nổi tiếng hay từng bước của công thức nấu món ăn mà bạn ưa thích. Bạn ghi nhớ điều gì quan trọng đối với mình.

Kinh Thánh nói, “Hãy nghiêng tai, hãy lắng tai nghe lời của người khôn ngoan; Hãy để tâm con vào tri thức của ta. Vì con sẽ cảm thấy vui thích khi con giữ nó trong lòng, Và sẵn sàng giữ nó trên môi miệng con.” (Châm 4:20-22 TTHĐ).

Khi bạn hình thành sự đam mê với Lời Chúa, lẽ thật trở nên quan trọng đối với bạn. Bạn sẽ ghi nhớ Lời Chúa, lập lại Lời Chúa, củng cố, ôn lại. Và rồi, Lời Chúa có thể thay đổi cuộc đời của bạn.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Tại sao học thuộc lòng Kinh Thánh lại là điều quan trọng?

2.    Tại sao bạn nghĩ rằng việc nhớ các tỷ số trận đấu thể thao hay công thức nấu món ăn ưa thích của bạn lại dễ hơn là nhớ Lời Chúa?

3.    Cách nhìn của bạn về Chúa ảnh hưởng đến sự ưa thích học hỏi và ghi nhớ Lời Chúa của bạn như thế nào?

4.    Nếu bạn thấy mình không khao khát nhiều về Kinh Thánh, hãy cầu xin Chúa nuôi dưỡng trong bạn một tình yêu sâu đậm hơn với Chúa và với Lời Ngài.

 

 

 


DON’T JUST HEAR THE BIBLE. REMEMBER IT

By Rick Warren —

“Listen carefully to my words. Don’t lose sight of them. Let them penetrate deep into your heart, for they bring life to those who find them, and healing to their whole body” (Proverbs 4:20-22 NLT).

You can’t just hear something and become wiser; you’ve got to remember it. And you can’t just remember it; you’ve got to reinforce it. Because if you don’t remember and reinforce it, you end up having to learn the same lesson over and over.

The Bible says this about wisdom in Proverbs 22:17-18: “Listen, and I will teach you what the wise have said. Study their teachings, and you will be glad if you remember them and can quote them” (GNT). Notice the four verbs in that sentence: listen, study, remember, quote. Those are marks of wisdom.

People say, “I can’t remember anything!” Oh, yes you can. You remember what’s important to you. You remember what you love. You remember what matters to you.

For instance, you might say, “I can’t memorize the Bible.” But you remember baseball or football statistics from the last season. You can quote lyrics to popular songs or every step to a favorite recipe. You remember what’s important to you.

The Bible says, “Listen carefully to my words. Don’t lose sight of them. Let them penetrate deep into your heart, for they bring life to those who find them, and healing to their whole body” (Proverbs 4:20-22 NLT).

When you develop a passion for God’s Word, the truth becomes important to you. You will remember it, rehearse it, reinforce it, and review it. Then, it can change your life.

Talk It Over

  • Why is it important to memorize Scripture?
  • Why do you suppose it is easier to remember a sport statistic or your favorite recipe than it is to remember God’s Word?
  • How might your view of God affect your desire to study and remember his Word?
  • If you find that you don’t have much desire for the Bible, ask God to cultivate in you a deeper love for him and for his Word.