0544“Từ rất lâu trước khi sáng thế, Ngài đã nghĩ đến chúng ta, đã xem chúng ta là tâm điểm của tình yêu Ngài (Ê-phê-sô 1:4 Bản Message).

Bạn có biết khi Chúa nhìn bạn, Ngài yêu thương bạn đơn giản chỉ vì Ngài đã tạo dựng nên bạn không?

Khi ba đứa con của tôi còn nhỏ, tôi thường ngồi bên giường của chúng vào buổi tối để chỉ nhìn chúng đang ngủ. Tôi nhìn lồng ngực phập phồng lên xuống của chúng. Bởi vì tôi là cha của chúng, tôi rất vui khi nhìn xem chúng đang ngủ cách bình an.

Tình cảm của Cha trên trời đối với bạn cũng như thế.

Kinh Thánh nói rằng, “Từ rất lâu trước khi sáng thế, Ngài đã nghĩ đến chúng ta, đã xem chúng ta là tâm điểm của tình yêu Ngài” (Ê-phê-sô 1:4 Bản Message).  Ngay cả trước khi Chúa tạo dựng nên vũ trụ, Ngài đã nghĩ đến bạn. Thực ra Kinh Thánh nói rằng toàn bộ vũ trụ đã được tạo ra chỉ để Chúa có thể tạo dựng nên loài người và yêu thương chúng ta. Chúng ta là trọng tâm điểm tình yêu của Ngài, không giống như bất cứ một điều gì khác trong sự sáng tạo.

Chúng ta đã được tạo dựng nên để được Chúa yêu.

Khi bạn để sự thật sâu sắc này lắng xuống trong lòng mình, bạn sẽ không bao giờ còn có vấn đề với sự bất an hay tự ti mặc cảm nữa. Bởi vì khi bạn nhận ra rằng Chúa đã tạo dựng nên bạn để yêu thương bạn, điều đó sẽ cất đi tất cả những cảm giác không an toàn chắc chắn đó.

Trong Ô-sê 6:6 Chúa phán rằng, "Ta không thích sinh tế, chỉ muốn các ngươi yêu kính Ta! Ta không thèm lễ vật, chỉ muốn các ngươi biết Ta!” (KTHĐ). Điều quan trọng nhất bạn có thể biết là Chúa đã tạo dựng nên bạn để yêu thương bạn. Và điều quan trọng nhất bạn có thể làm là biết Chúa và yêu mến Ngài. Đó là mục đích số một trong cuộc đời bạn.

Điều bi kịch ở đây là phần lớn mọi người đều trải qua hết cuộc đời của mình và bỏ lỡ mục đích của cuộc sống. Họ biết về tất cả mọi thứ — giá chứng khoán, tỷ số thể thao, ai xuất hiện trên trang bìa của tạp chí họ ưa thích nhưng họ không biết Chúa.

Bạn có thể biết về Chúa, nhưng bạn có biết Chúa một cách cá nhân không? Bạn có một tình bạn — một quan hệ yêu thương — với Chúa không? Nếu không, tôi xin khuyến khích bạn thực hiện bước đó hôm nay.

CÂU HỎI SUY NGẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn có ngạc nhiên vì Chúa yêu thương bạn nhiều đến thế nào không? Chúa bày tỏ tình yêu của Chúa cho bạn qua những cách nào?

2.    Làm thế nào để bạn có thể dành cho Chúa tình yêu của bạn nhiều hơn?

3.    Bạn cần làm gì để có thể giúp tình bạn với Chúa bền chặt hơn?

 

Chúa muốn bạn ở trong gia đình của Ngài.

Chúa đã tạo dựng nên bạn để yêu thương bạn, và một trong những nơi bạn thấy điều đó rõ ràng nhất là thập tự giá. Qua sự chết và sống lại của Chúa Jêsus, bạn có thể trở thành con cái Chúa. Bất kể bạn đã từng làm gì hay đã ở đâu, bạn có một chỗ trong gia đình đời của Chúa đang sẵn sàng và chờ đợi bạn. Lời mời đang rộng mở. Bạn chỉ cần tin và nhận lấy.

Nếu bạn đã sẵn sàng bước vào gia đình của Chúa, đây là một lời cầu nguyện bạn có thể bắt đầu:

“Kính lạy Đức Chúa Trời, con biết khi con qua đời, con sẽ phải khai trình cuộc đời con với Ngài. Con biết con đã phạm tội nghịch cùng Chúa, và con đã sống theo chương trình của con chứ không phải của Ngài. Con muốn mình thay đổi điều này bắt đầu ngay bây giờ. Con muốn xoay bỏ khỏi tội lỗi và hướng về Ngài.

“Cảm ơn Chúa đã sai Chúa Jêsus đến để chết cho tất cả những điều sai trái con đã từng phạm để con không phải nhận hình phạt. Con biết con không xứng đáng với sự tha thứ của Chúa. Con biết chỉ có ân điển của Chúa mới có thể cứu được con, Chúa ơi. Con không xứng đáng để vào một nơi toàn hảo.

“Kính lạy Chúa Jêsus, cảm ơn Chúa đã yêu thương con nhiều đến nỗi Ngài đã gánh hết mọi tội lỗi của con. Chúa giúp cho con có thể vào được thiên đàng. Con tin Ngài, Chúa Jêsus ơi. Và con tin Chúa sẽ giữ lời hứa của Ngài, cứu con một cách tức thì, chắc chắn, hoàn toàn và vĩnh viễn. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin chúc mừng bạn vì mọi tội lỗi của bạn đã được tha và bạn đã được cứu rỗi! Xin hân hoan chào đón bạn vào trong đại gia đình của Chúa. Xin bạn liên lạc, nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đầu theo Chúa.

 

 

 

 


YOU ARE THE FOCUS OF GOD’S LOVE

By Rick Warren —

“Long before he laid down earth’s foundations, [God] had us in mind, had settled on us as the focus of his love” (Ephesians 1:4 The Message).

Did you know when God looks at you, he loves you simply because he made you?

When my three children were small, I would sit down by the side of their bed at night and just watch them sleep. I’d watch their chests rise and fall. Because I was their father, I got so much joy out of watching them sleep peacefully.

That’s the way your heavenly Father feels about you.

The Bible says, “Long before he laid down earth’s foundations, [God] had us in mind, had settled on us as the focus of his love” (Ephesians 1:4 The Message). Before God even created the universe, he thought of you. In fact, the Bible says that the entire universe was created simply so God could create the human race and love us. We are the focus of his love, unlike anything else in creation.

You were created to be loved by God.

When you let that profound truth sink into your soul, you will never again have a problem with insecurity or low self-esteem. Because when you realize that God created you in order to love you, it will take away all those uncertain feelings.

In Hosea 6:6, God says, “I don’t want your sacrifices—I want your love; I don’t want your offerings—I want you to know me” (TLB). The most important thing you can know is that God created you to love you. And the most important thing you can do is to know and love him back. That’s your number one purpose in life.

The tragedy is that most people go through their entire life missing the purpose of it. They know all kinds of things—stock quotes, sports scores, who’s on the cover of their favorite magazine—but they don’t know God.

You may know about God, but do you know him personally? Do you have a friendship—a love relationship—with God? If not, I encourage you to take that step today.

Talk It Over

  • Are you surprised by how much God loves you? In what ways does God show his love for you?
  • How can you give God more of your love?
  • What do you need to do so that you can develop a stronger friendship with God?

God wants you in his family

God made you to love you, and one of the places you see that most clearly is on the cross. Through Jesus’ death and resurrection, God made it possible for you to become part of his family for eternity. No matter what you’ve done or where you’ve been, you’ve got a place in God’s forever family ready and waiting for you. The invitation is wide open. Just believe and receive.

Are you ready? Here’s a prayer you can start with: “Dear God, I know when I die, I’m going to give an account of my life to you. I know I have sinned against you, and I have lived by my plan, not yours. I want that to change, starting right now. I want to turn away from my sins and toward you.

“Thank you for sending Jesus to die for all that I’ve done wrong so that I don’t have to pay the penalty. I know I don’t deserve your forgiveness. I know only your grace can save me, Lord. I could never be good enough to get into a perfect place.

“Jesus, thank you for loving me so much that you took all my guilt on yourself. You made me acceptable for heaven, and I humbly ask you to save me. I believe in you, Jesus. And I believe you will keep your promise to save me instantly, certainly, completely, and eternally. In Jesus’ name I pray. Amen.”