0542“Mưu kế trong lòng người như giếng nước sâu, Người thông sáng sẽ múc lấy tại đó” (Châm 20:5 TTHĐ).

Nếu bạn muốn được khôn ngoan, hãy học cách hỏi những câu khôn ngoan.

Châm 20:5 cho biết rằng, “Mưu kế trong lòng người như giếng nước sâu, Người thông sáng sẽ múc lấy tại đó” (TTHĐ). Nói cách khác đi tất cả mọi người cũng đều có một điều gì đó để bạn học hỏi. Cũng như việc bỏ ra công sức để múc nước lên từ một cái giếng sâu, cũng rất đáng giá để bỏ thì giờ và sự chú ý để nhận lấy được sự khôn ngoan từ người khác.

Làm thế nào để bạn học được sự khôn ngoan ra từ mọi người? Bạn học biết cách đặt những câu hỏi thông minh.

Khi tôi đi quanh khắp thế giới, tôi đã hỏi những câu hỏi với những tài xế taxi và các thủ tướng — và cả hai đều có những điều để dạy cho tôi biết. Nếu bạn hỏi đúng câu hỏi, bạn có thể học hỏi được từ bất cứ một người nào!

Một điều tôi đã nhận ra là tôi không bao giờ học được một điều gì cả khi tôi nói chuyện. Nếu miệng tôi đang cử động thì tôi không thể học hỏi. Bạn không học được khi bạn đang nói; bạn học được khi bạn đang lắng nghe. Vì vậy bạn phải học cách lắng nghe.

Người dẫn chương trình truyền hình quá cố người Mỹ là ông Larry King có lần đã nói điều này: Trong một chương trình phỏng vấn, nếu người dẫn chương trình nói hết 50% thời gian, thì đúng là có một điều gì đó sai trật. Người dẫn chương trình phải nên lắng nghe nhiều nhất và nói ít nhất. Một người dẫn chương trình truyền hình giỏi đặt ra câu hỏi và sau đó chỉ lắng nghe.

Tôi đã tham gia rất nhiều cuộc phỏng vấn qua nhiều năm, tôi để ý rằng càng ngày càng ít người dẫn chương trình làm theo lời khuyên của Larry King. Thường thì các chương trình phỏng vấn đều là về người phỏng vấn, mục đích của họ là thu hút người khác chú ý đến mình, chứ không phải đến những người khách được mời.

Trong cuộc sống của bạn, hãy giống người dẫn chương trình đã học biết lắng nghe. Hãy là người tin rằng mình có thể học hỏi được từ bất cứ một ai.

Bạn chỉ cần sẵn sàng để hỏi đúng câu hỏi — và rồi lắng nghe. Đó là dấu hiệu của một người khôn ngoan.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Hãy thử dành suốt cả ngày tập trung vào việc lắng nghe thay vì nói chuyện. Điều đó tạo nên sự khác biệt gì?

2.    Bạn cho một người biết được điều gì khi bạn đặt câu hỏi và rồi tập trung chú ý lắng nghe câu trả lời của họ?

3.    Để lấy được sự khôn ngoan từ người khác, bạn cần phải học cách hỏi những câu khôn ngoan. Câu nào là một thí dụ cho một câu hỏi khôn ngoan?

Nói đến những câu hỏi quan trọng, bạn có biết chắc mình sẽ đi đâu khi mình qua đời không?

Nhiều người sợ hãi cái chết — một phần là vì họ không biết mình sẽ đi về đâu khi qua đời. Nhưng Chúa Jêsus đã đến để cứu bạn khỏi sự sợ hãi về cái chết đó.

Kinh Thánh nói rằng mỗi một người chúng ta đều phạm tội và hình phạt của tội lỗi là sự chết. Nhưng Đức Chúa Trời yêu thương bạn nhiều đến nỗi Ngài đã sai Con của Ngài là Chúa Jêsus đến để trả thế hình phạt cho tội lỗi bạn, để đem bạn vào gia đình của Chúa, và để cứu bạn khỏi sự sợ hãi cái chết.

Nếu bạn đã sẵn sàng để bước vào gia đình của Chúa, đây là lời cầu nguyện bạn có thể bắt đầu:

“Kính lạy Đức Chúa Trời, con biết rằng khi con qua đời, con sẽ phải khai trình trực tiếp với Chúa về cuộc đời con. Con xin xưng nhận rằng con đã sống cả đời mình cố gắng đạt cho được sự chấp nhận từ người khác và từ Chúa. Con biết rằng con đã phạm tội nghịch cùng Chúa, và con đã sống theo chương trình của con chứ không phải của Ngài. Con muốn thay đổi điều đó, bắt đầu ngay từ bây giờ. Con muốn quay lưng khỏi tội lỗi và hướng đến Chúa.

“Cảm ơn Chúa đã sai Chúa Jêsus đến để chết cho tất cả những điều sai trái con đã phạm để con không phải trả giá cho tội lỗi mình. Con biết rằng con không thể dùng việc làm để nhận được sự tha thứ và chấp nhận của Ngài. Con biết rằng chỉ có ân điển của Chúa và sự tốt lành của Ngài mới có thể cứu được con, Chúa ơi.

“Kính lạy Chúa Jêsus, cảm ơn Chúa đã yêu thương con đến nỗi Ngài đã gánh lấy hết mọi tội lỗi của con trên người và đã chịu khổ nạn vì con. Chúa giúp con có thể chấp nhận được với thiên đàng, và con hạ mình cầu xin Chúa cứu con. Con cầu xin Chúa cứu con khỏi tội lỗi và sự sợ hãi về cái chết. Con tin vào Chúa, Chúa Jêsus ơi. Và con tin Chúa sẽ giữ lời hứa của Ngài, cứu con một cách tức thì, chắc chắn, hoàn toàn và vĩnh viễn. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin chúc mừng bạn! Mọi tội lỗi của bạn đã được tha và bạn đã có được sự cứu rỗi của Chúa! Xin hân hoan chào đón bạn vào trong đại gia đình của Chúa. Xin bạn liên lạc, nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đầu theo Chúa.

 

 

 


WISE PEOPLE ASK QUESTIONS AND THEN LISTEN

By Rick Warren —

“People’s thoughts can be like a deep well, but someone with understanding can find the wisdom there” (Proverbs 20:5 NCV).

If you want to be wise, learn how to ask wise questions.

Proverbs 20:5 says, “People’s thoughts can be like a deep well, but someone with understanding can find the wisdom there” (NCV). In other words, everybody has something to teach you. Just like it’s worth the effort to draw water from a deep well, it’s worth the time and attention to draw wisdom from another person.

How do you draw the wisdom out of every person? You learn to ask smart questions.

As I’ve traveled around the world, I’ve asked questions of taxicab drivers and prime ministers—and they both have had things to teach me. If you know the right questions to ask, you can learn from anybody!

One thing I’ve realized is that I never learn anything while I’m talking. If my mouth is moving, I’m not learning. You don’t learn when you’re talking; you learn when you’re listening. So you’ve got to learn to listen.

The late American TV host Larry King once said this: In an interview show, if the host is talking 50 percent of the time, something is terribly wrong. The host should listen the most and talk the least. A good TV host sets up the question and then just listens.

I’ve done a lot of interviews over the years, and I’ve noticed fewer and fewer hosts following Larry King’s advice. More often, interview shows are about the interviewer, whose goal is to draw attention to themselves, and not about the guests.

In your life, be more like the host who has learned to listen. Be a person who believes you can learn from anyone.

You just have to be willing to ask good questions—and then listen. That’s the mark of a wise person.

Talk It Over

  • Try to spend a whole day focusing on listening rather than talking. What difference does it make?
  • What do you communicate to someone when you ask them a question and then listen to the answer with focus and interest?
  • To draw wisdom out of people, you need to learn to ask wise questions. What is an example of a wise question?

Speaking of important questions, are you certain of where you will go when you die?

Many people fear death—partly because they don’t know where they’ll go when they die. But Jesus came to save you from that fear of death.

The Bible says that every one of us sins and that the penalty of sin is death. But God loves you so much that he sent his Son, Jesus, to pay the penalty of your sins, to bring you into the family of God, and to save you from the fear of death.

If you’re ready to enter God’s family, here’s a prayer you can start with: “Dear God, I know that when I die, I’m going to give an account of my life to you directly. I confess I have ignored you. I know I have sinned against you, and I have lived by my plan, not yours. I want that to change, starting right now. I want to turn away from my sins and toward you.

“Thank you for sending Jesus to die for all I’ve done wrong so that I don’t have to pay the penalty. I know I don’t deserve your forgiveness. I know only your grace can save me, Lord.

“Jesus, thank you for loving me so much that you took all my guilt on yourself. You made me acceptable for heaven, and I humbly ask you to save me. I ask you to save me from my sins and from my fear of death. I believe in you, Jesus. And I believe that you will keep your promise to save me instantly, certainly, completely, and eternally. In Jesus’ name I pray. Amen.”