0351“Che đậy lỗi lầm được người yêu mến, Nhắc lại sơ hở làm tình bằng hữu tiêu tan” (Châm 17:9 KTHĐ).

Kinh Thánh nói sự khôn ngoan “đầy lòng thương xót và bông trái tốt lành” (Gia-cơ 3:17 TTHĐ). Nói một cách khác — ngay cả khi người ta sai lầm, phạm tội, vấp ngã và thất bại — bày tỏ sự thương xót ra là một việc làm khôn ngoan.

Chúa là Đấng vừa khôn ngoan, vừa nhân từ nhất trong vũ trụ. Tất cả mọi thứ bạn có trong cuộc sống — ngay cả đến hơi thở kế tiếp của bạn — đều là một món quà đến từ Chúa. Nếu chúng ta nhận những gì mình đáng nhận thì chúng ta sẽ không thể nào còn hiện diện lúc này. Tuy nhiên, Chúa ban cho chúng ta đúng những gì chúng ta cần chứ không phải điều chúng ta đáng nhận. Ngài đầy dẫy lòng thương xót.

Cũng tương tự như thế, người khôn ngoan cho người khác những gì họ cần chứ không phải những gì họ đáng nhận. Người khôn ngoan không nhấn mạnh đến lỗi lầm của người khác nhưng thay vào đó, người khôn ngoan có đầy lòng thương xót. Họ không khe khắt với người khác — bởi vì họ biết rằng Chúa không khắt khe với họ.

Khi bạn xét đoán, bạn là người dại dột. Nhưng khi bạn bày tỏ lòng thương xót, bạn đang phản ảnh bản tính Chúa.

Châm 17:9 nói, “Che đậy lỗi lầm được người yêu mến, Nhắc lại sơ hở làm tình bằng hữu tiêu tan” (KTHĐ).

Tôi đã thấy một ví dụ tuyệt vời về điều này ở ông Mike là một nhân viên lo về cơ sở của Hội Thánh Saddleback trong nhiều năm. Tôi tình cờ gặp anh ấy vào ngày anh và vợ mình là Sally, kỷ niệm 50 năm ngày cưới của họ. Sally đang chuẩn bị lái xe đi, vì vậy tôi bước lại gần để chúc mừng bà. Tôi hỏi bà, “Bí quyết của một hôn nhân dài 50 năm là gì vậy?” Bà nhìn tôi và nói: “Thưa Mục sư, tôi không bao giờ cố gắng thay đổi anh ấy.”

Sau khi bà ấy lái xe đi khỏi, tôi bước đến chỗ ông Mike và hỏi: “Anh Mike, bí quyết của một hôn nhân dài 50 năm là gì vậy?” Anh trả lời, “Tôi không bao giờ cố gắng thay đổi vợ mình.”

Trong suốt 50 năm của cuộc hôn nhân của họ, chắc chắn rằng Sally và Mike đã nhiều lần thấy được người kia vấp ngã và thất bại. Nhưng thay vì xét đoán một cách thiếu khôn ngoan, họ đã chọn làm điều như Châm 17:9 không nhắc lại lỗi lầm của nhau. Họ đã thể hiện lòng thương xót cách khôn ngoan hết lần này đến lần khác.

Hôm nay, ngày mai và ngày sau nữa, hãy chọn bày tỏ lòng thương xót khoan dung với những người chung quanh bạn. Sống một đời sống khôn ngoan đầy lòng thương xót sẽ mang lại lợi ích lớn cho bạn lâu dài về sau.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Khi nào có một người đã bày tỏ lòng thương xót với bạn, thay vì khiến bạn nhận những điều bạn đáng phải nhận lấy? Điều đó đã ảnh hưởng thế nào trên cuộc sống của bạn?

2.    Bạn thấy được bằng chứng về lòng thương xót của Chúa trong đời sống của mình ở đâu?

3.    Bạn đã phán xét thay vì thương xót trong những mối quan hệ nào? Bạn có thể bày tỏ lòng thương xót một cách thiết thực với người đó hôm nay như thế nào?


 

 

 

WISE PEOPLE CHOOSE MERCY

By Rick Warren — 

“Love forgets mistakes; nagging about them parts the best of friends” (Proverbs 17:9 TLB).

The Bible says wisdom “is full of mercy and the fruit of good deeds” (James 3:17 NLT). In other words—even when people mess up, sin, fumble, and fail—it’s wise to show grace.

God is both the wisest and most merciful being in the universe. Everything you have in life—even your next breath—is a gift from him. If we got what we deserved, we wouldn’t be alive. Yet God gives us exactly what we need, not what we deserve. He’s full of mercy.

In the same way, wise people give others what they need, not what they deserve. Wise people don’t emphasize other’s mistakes; instead, wise people are merciful. They cut people slack—because they know God cuts them slack all the time.

When you judge, you’re being foolish. But when you’re merciful, you’re reflecting God.

Proverbs 17:9 says, “Love forgets mistakes; nagging about them parts the best of friends” (TLB).

I saw a beautiful example of this in Mike, a man who had been on the Saddleback facilities staff for many years. I ran into him on the day he and his wife, Sally, celebrated their 50th wedding anniversary. Sally was getting ready to drive off, so I walked over to her car to congratulate her. I asked her, “What is the secret of a 50-year marriage?” She looked at me and said, “Pastor, I never tried to change him.”

After she drove off, I walked over to Mike and said, “Mike, what’s the secret to 50 years of marriage?” He said, “I never tried to change her.”

Through 50 years of marriage Sally and Mike surely had seen each other fumble and fail many times. But, instead of foolishly judging, they chose, as Proverbs 17:9 says, to forget each other’s mistakes. They wisely showed mercy over and over again.

Today, tomorrow, and the next day, choose to show mercy to the people around you. Living a wise life that’s full of mercy will pay great dividends for you in the long run.

Talk It Over

  • When did someone show you mercy rather giving you what you deserved? What effect did that have on your life?
  • Where do you see evidence of God’s mercy in your life?
  • In what relationship have you been judgmental instead of merciful? What’s one practical way you can offer mercy to that person today?