0535“Một sứ giả trung tín làm thỏa dạ chủ mình, như tuyết mát lạnh giữa mùa gặt, với nắng hè gay gắt” (Châm 25:13 KTHĐ).

Nếu bạn muốn hạnh phúc, hãy trở nên một người mà người khác có thể tin cậy được.

Phao-lô dùng Ti-mô-thê như một thí dụ về một người đáng tin cậy được, một người trước sau như một, và có thể trông cậy được: “Chính anh em cũng biết phẩm cách của Ti-mô-thê khi anh ấy hợp tác chặt chẽ với tôi - như con với cha - để xúc tiến công việc truyền bá Phúc âm” (Phi-líp 2:22 KTHĐ).

Phao-lô đã thấy được Ti-mô-thê trong hành động, trong đủ mọi hoàn cảnh, và ông coi Ti-mô-thê là một người chân thực và đáng tin cậy. Ti-mô-thê đã chứng minh cho Phao-lô rằng mình là một người có thể tin cậy được.

Người khác có biết rằng bạn thật sự là người như thế nào không? Bạn đã được chứng minh là đáng tin cậy như Ti-mô-thê chưa?

Bất cứ khi nào bạn đến ngân hàng để vay tiền, họ đều sẽ làm một cuộc kiểm tra tín dụng. Họ muốn biết bạn có đáng được tin cậy với tín dụng của mình không. Bạn có trả những hóa đơn của mình đúng hạn không? Bạn có giữ lời của mình không? Có đáng tin rằng bạn có thể trả tiền lại không? Bạn có đáng tin để cho mượn tiền hay không?

Vấn đề là mọi người xung quanh bạn đều đang làm một kiểm tra tín dụng về đời sống của bạn, từng giây phút trong cuộc sống của bạn. Họ muốn biết bạn có phải là người như bạn nói không. Bạn có tỏ ra con người thật của mình không? Bạn có đáng tin cậy không?

Khi bạn chứng minh rằng mình là một người đáng tin cậy, bạn sẽ là một người hạnh phúc hơn. Mọi người sẽ biết bạn là người có thể tin cậy được, và kết quả là các mối quan hệ của bạn sẽ bền chặt hơn.

Làm thế nào để bạn phát triển danh tiếng là người đáng tin cậy?

Thứ nhất, bạn sống với sự chính trực. Chính trực không có nghĩa là bạn hoàn hảo. Nó có nghĩa là điều họ thấy bạn là chính điều mà bản thân bạn có. Bạn thật sự như thế vì hành động của bạn ăn khớp với lời nói của bạn.

Châm 25:13 nói rằng, “Một sứ giả trung tín làm thỏa dạ chủ mình, như tuyết mát lạnh giữa mùa gặt, với nắng hè gay gắt” (KTHĐ).

Thứ hai, bạn giữ lời hứa của mình. Ngay cả khi bạn biết được rằng điều đó sẽ khiến bạn phải trả giá đắt hơn là mình đã nghĩ, bạn vẫn giữ lời của mình.

Thi 15:4 nói rằng, “Người… cứ trung tín, dù cho bản thân thiệt thòi.” (KTHĐ).

Học sống chính trực và giữ lời hứa sẽ cho người khác thấy bạn có thể tin cậy được và kết quả là bạn sẽ trở nên một người hạnh phúc hơn nhiều.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Theo bạn tại sao Kinh Thánh lại so sánh một người bạn đáng tin cậy với một ly nước mát trong cái nóng oi ả? Giá trị của một người bạn đáng tin cậy là gì?

2.    Bạn có cho mình là một người chính trực không? Khi nào bạn bị cám dỗ sống thiếu chính trực – bề ngoài không ăn khớp với con người bên trong?

3.    Khi nào giữ một lời hứa khiến bạn phải trả giá nhiều hơn là bạn đã nghĩ? Điều có đáng không?

 

 

 

 


TRUSTWORTHY PEOPLE ARE HAPPY PEOPLE

By Rick Warren — 

“Reliable friends who do what they say are like cool drinks in sweltering heat—refreshing!” (Proverbs 25:13 The Message).

If you want to be happy, become a person who people can trust.

Paul used Timothy as an example of someone who was reliable, consistent, and dependable: “You know that Timothy has proved himself, because as a son with his father he has served with me in the work of the gospel” (Philippians 2:22 NIV).

Paul had seen Timothy in action, in all kinds of circumstances, and he considered him genuine and trustworthy. Timothy had proved to Paul that he was someone who could be counted on.

Do people know what kind of person you really are? Have you been proved trustworthy like Timothy?

Any time you go to a bank for a loan, they’ll do a credit check. They want to know if you’re worthy of being trusted with credit. Do you pay your bills on time? Do you have a track record of keeping your word? Can you be depended on to pay the money back? Are you creditable?

The thing is, everyone around you is doing a credit check on your life, every moment of your life. They want to know if you are who you say you are. Are you showing your true colors? Can you be trusted?

When you prove that you are a trustworthy person, you’ll be a happier person. People will know you’re reliable, and, as a result, your relationships will be stronger.

How do you develop a reputation of trustworthiness?

First, you live with integrity. Integrity doesn’t mean you’re perfect. It means that what people see is what people get. You are the real deal—because your actions match your words.

Proverbs 25:13 says, “Reliable friends who do what they say are like cool drinks in sweltering heat—refreshing!” (The Message).

Second, you keep your promises. Even if you find out it’s going to cost you more than you thought it was going to cost you, you still keep your word.

Psalm 15:4 says, “They always do what they promise, no matter how much it may cost” (GNT).

Learning to live with integrity and keep your promises will show others that you can be trusted and will in turn make you a much happier person.

Talk It Over

- Why do you think the Bible compares a reliable friend to a refreshing drink in sweltering heat? What is the value of a trustworthy friend?

- Do you consider yourself to be a person of integrity? When are you tempted to live without integrity—where who you are on the outside doesn’t match the inside?

- When has keeping a promise cost you more than you anticipated? Was it worth it?