0285“Hãy hợp ý mà đừng chia rẽ. Phải học cách quan tâm lẫn nhau, vun trồng xây dựng một mục tiêu chung” (ICôr 1:10 Msg*).

Hạnh phúc không phải là vấn đề của sự may mắn, nó là vấn đề của việc học hỏi. Để sống một cuộc sống hạnh phúc hơn, bạn cần phải học làm thế nào đề làm việc chung cách tốt đẹp với những người khác.

Tôi gọi điều này là kỹ năng của sự cộng tác. Đây là một kỹ năng quan trọng thường không được giảng dạy trong trường học, nhưng khi học được nó sẽ làm tăng sự hạnh phúc của một người lên bội phần.

Bạn cần phải học điều gì để làm việc chung với những người khác?

Trước tiên, hãy học cách hợp tác với những người khác. Hội Thánh ở Phi-líp đã gởi Ép-ba-phô-đích đến giúp Phao-lô khi ông trong tù tại Rô-ma. Trong Phi-líp 2:25 nói rằng, “Tôi nghĩ cần gửi Ép-pa-phô-đích về với anh em. Anh ấy là một anh em, một đồng lao và một chiến hữu của tôi, cũng là sứ giả và người phục vụ mà anh em gửi đến để lo cho nhu cầu của tôi” (TTHĐ).

Qua việc gọi Ép-ba-phô-đích là anh em, bạn cùng làm việc, và cùng chiến hữu, Phao-lô đã dùng ba ẩn dụ về mối quan hệ đại diện cho tinh thần đồng đội. Cuộc sống chung với nhau là một gia đình, một mối thông công, và một chiến trận.

Ép-ba-phô-đích là thành viên trong đội. Ông không tách mình ra khỏi thế giới và thành một người anh hùng đơn độc.

Là những người tin Chúa, chúng ta cùng chiến đấu với nhau trong trận chiến với Sa-tan, vì vậy chúng ta cần phải hợp tác với nhau, bất kể chúng ta có khác biệt đến thế nào đi chăng nữa. Và nơi tốt nhất để làm điều đó là tại hội thánh.

Thứ nhì, học cách biết quan tâm. Phao-lô lại nhắc đến Ép-ba-phô-đích một lần nữa trong Phi-líp 2:26, “Vì anh ấy rất mong gặp lại tất cả anh em, và lo lắng vì anh em đã nghe tin anh ấy lâm bệnh” (TTHĐ).

Hãy chú ý cách Phao-lô đã dùng hai thí dụ của sự quan tâm: Phao-lô quan tâm về việc nhớ nhà của bạn cùng làm việc với ông, và Ép-ba-phô-đích quan tâm đến nỗi lo ngại của người Phi-líp.

Khi bạn học biết để quan tâm đến những nhu cầu, những sợ hãi, nghi ngại của người khác, bạn sẽ là người hạnh phúc hơn. Chẳng hạn như, nếu bạn quan tâm đến vợ hoặc chồng mình, bạn sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng nếu bạn không giữ ý, quan tâm trong lời nói và hành động của mình, bạn sẽ mất hạnh phúc trong hôn nhân.

Kinh Thánh nói rằng, “Hãy hợp ý mà đừng chia rẽ. Phải học cách quan tâm lẫn nhau, vun trồng xây dựng một mục tiêu chung” (ICôr 1:10 Msg*).

“Vun trồng, xây dựng một mục tiêu chung” cần phải bỏ ra công sức. Cũng giống như một khu vườn cần phải được vun trồng, chăm sóc để có thể sinh trái, bạn sẽ thấy được những công sức, nỗ lực bạn bỏ ra sẽ đem lại cho bạn những bông trái hạnh phúc và những mối quan hệ bền vững như thế nào.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Tại sao đôi khi việc hòa thuận hoặc làm việc cách hòa hợp với những người trong Hội Thánh hoặc những người mà bạn chăm sóc lại là khó khăn nhất?

2.    Bạn có thể thực hành những cách mới nào để vun trồng sự hợp tác và quan tâm giữa các nhóm phục vụ hoặc đồng nghiệp?

3.   Bạn có thể thực hành những cách mới nào để vun trồng sự hợp tác và quan tâm tại nhà hoặc trong vòng bạn bè?

Chú thích:

Msg*: Bản dịch The Message

TTHĐ: Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2011

 

 

 


TO BE HAPPY, LEARN TO COLLABORATE

By Rick Warren —

“You must get along with each other. You must learn to be considerate of one another, cultivating a life in common” (1 Corinthians 1:10 The Message).

Happiness isn’t a matter of luck; it’s a matter of learning. To live a happier life, you need to learn how to work well with others.

I call this the skill of collaboration. It’s an important skill not often taught in schools, but when learned, it can exponentially increase a person’s happiness.

What do you need to learn in order to work well with other people?

First, learn to cooperate with others. The church in Philippi sent a man named Epaphroditus to help Paul while he was in prison in Rome. Philippians 2:25 says, “I feel that I must send Epaphroditus—my brother, coworker, and fellow soldier—back to you. You sent him as your personal representative to help me in my need” (GW).

By calling Epaphroditus his brother, coworker, and fellow soldier, Paul was using three relational metaphors that represent teamwork. Life together is a family, a fellowship, and a fight.

Epaphroditus was a team member. He didn’t shut himself off from the world and become a lone ranger.

As believers, we are in the same fight together against Satan, so we need to cooperate with one other—no matter how different we all are. The best place to learn how to do that is in the church.

Second, learn to be considerate. Paul mentioned Epaphroditus again in Philippians 2:26: “He has been longing to see all of you and is troubled because you heard that he was sick” (GW).

Notice how Paul used two examples of consideration: Paul was considerate of his coworker’s homesickness, and Epaphroditus was considerate about the Philippians’ concern.

When you learn to be considerate of other people’s needs, fears, and doubts, you’ll be a happier person. For instance, if you are considerate of your spouse, you’ll have a happy marriage. But if you’re not thoughtful with your words and actions, you’ll have an unhappy marriage.

The Bible says, “You must get along with each other. You must learn to be considerate of one another, cultivating a life in common” (1 Corinthians 1:10 The Message).

“Cultivating a life in common” takes work. Like a garden that requires cultivation to bear fruit, you’ll see how your effort bears the fruit of happiness and strong relationships.

Talk It Over

- Why is it sometimes hardest to get along or work well with people who are a part of the church and with whom you minister?

- What new practices can you adopt to cultivate cooperation and consideration among your ministry group or coworkers?

- What new practices can you adopt to cultivate cooperation and consideration in your home or with your close friends?