“Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.” Hê-bơ-rơ 11:1

Chúa làm việc trong lòng người khác khi chúng ta trông đợi, kỳ vọng nơi Ngài.

Trước các buổi nhóm tại Nhà thờ Saddleback, tôi thường cầu nguyện rằng, “Lạy Chúa, thật là lãng phí thời gian nếu con ra nói với những người ngoài đó mà không trông đợi Chúa làm một điều gì đó. Vì vậy, con sẽ cảm ơn Chúa trước vì những đời sống sẽ được thay đổi. Con kỳ vọng nó sẽ xảy ra trong đức tin. Không phải vì do con, nhưng vì Ngài là ai.” Đó là đức tin Chúa dùng để thay đổi đời sống.

Rất ít người đến với Chúa Jêsus ngay lần đầu tiên họ được nghe nói về Tin Lành. Họ phải suy nghĩ về điều đó và dành thời gian để có được quyết định đúng đắn.

Đừng bao giờ bỏ cuộc về bất cứ một ai. Không ai lại không có khả năng để điều đó xảy ra cho họ! Bạn phải tin cậy nơi Chúa. Hê-bơ-rơ 11:1 nói rằng, “Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.”

Có thể bạn đang cầu nguyện trong một thời gian cho người bạn trai, hoặc con cái bạn hoặc một người bạn thân để họ tin nhận Chúa. Bạn đã cầu nguyện trong nhiều năm, nhưng bạn không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy họ gần hơn trong hành trình đến với Chúa so với năm năm trước, hai năm trước hoặc năm trước đây.

Bạn cần phải làm gì? Hãy cầu nguyện trong đức tin, trông đợi Chúa hành động. Đức tin là sự biết chắc về những gì chúng ta không xem thấy. Bạn cần thưa với Đức Chúa Trời rằng, “Con không thấy được họ hứng thú về Chúa được hơn chút nào cả. Nhưng con sẽ cầu nguyện và mong đợi Chúa đang làm việc trong đời sống họ, ngay cả khi con không thể nhìn thấy được điều đó.”

Bạn có nhớ câu chuyện trong Kinh Thánh về bốn người có một người bạn bị đau bại không? Họ tin rằng Chúa Jêsus có thể chữa lành cho bạn mình nên họ đặt người trên cáng và đem người đến với Chúa Jêsus. Khi thấy đức tin của họ, Chúa Jêsus nói rằng, “Hỡi người kia, tội lỗi ngươi đã được tha” (Lu-ca 5:20), và Chúa đã chữa lành cho người.

Chúa Jêsus chữa lành người bại dựa trên đức tin của những người bạn chứ không phải đức tin của chính người ấy. Đôi khi bạn phải tin tưởng bằng đức tin cho người khác và kỳ vọng Chúa sẽ làm việc.

Đặt một niềm tin nho nhỏ nơi một Đức Chúa Trời vĩ đại, và bạn sẽ nhận được một kết quả to lớn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn đã cầu nguyện cho ai để họ tin nhận Chúa? Bạn cần thay đổi những kỳ vọng của mình đối với Chúa hoặc về cách mình cầu nguyện cho người đó như thế nào?

2.    Bạn muốn Chúa hoàn thành điều gì qua đời sống bạn? Làm thế nào bạn có thể bày tỏ lòng biết ơn ra cho Chúa trước về cách Ngài sẽ làm việc trong đời sống mình?

3.    Những điều bạn không thể xem thấy mà cần được biết chắc cho hôm nay là gì?

 

 


RAISE YOUR EXPECTATIONS OF GOD

BY RICK WARREN —  

“Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see.” Hebrews 11:1 (NIV)

God works in people’s hearts when we expect him to.

Before each service at Saddleback Church, I would pray, “God, it would be a waste of time to go out there and talk to those people without expecting you to do something. So I’m going to thank you in advance for changing lives. I expect it to happen in faith. Not because of who I am, but because of who you are.” That is the faith that God uses to change lives.

Very few people come to Jesus Christ the first time they hear the Good News. They’ve got to think about it and take the time to make the right decision.

Never give up on anybody. Nobody’s hopeless! You have to trust God. Hebrews 11:1 says, “Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see” (NIV).

Maybe you have been praying for some time for your boyfriend or your child or a close friend to become a believer. You’ve been praying for years, and yet you don’t see any evidence that they’re any closer in their journey to God than they were five years ago or two years ago or last year.

What do you need to do? Pray in faith, expecting God to act. Faith is certain of what we do not see. You need to say to God, “I don’t see them warming up to you at all. But I’m going to pray and expect that you’re working in their life, even when I can’t see it.”

Remember the story in the Bible of the four guys who had a friend who was paralyzed? They believed Jesus could heal their friend, so they put him on a mat and took him to Jesus. When Jesus saw their faith, he said, “Friend, your sins are forgiven” (Luke 5:20 NIV), and he healed the man.

Jesus healed the paralyzed man on the basis of his friends’ faith, not his own faith. Sometimes you have to believe in faith for other people and expect God to act.

Put a little faith in a big God, and you’ll get big results.

Talk It Over

  • For whom have you been praying to become a believer? How do you need to change your expectations of God or the way you’ve been praying for that person?
  • What do you want God to accomplish through your life? How can you show God your gratefulness in advance for how he will work in your life?
  • What are the things that you cannot see that you need assurance for today?