“Hãy thân thiện với mọi người. Đừng tự cao cho mình là khôn ngoan hơn người khác.  Hãy kết bạn với những người bình thường.” Rô-ma 12:16

Ai ai cũng đang tìm kiếm những người bạn thật — không chỉ là những người quen biết nhưng là những người sẽ ở bên bạn khi bạn cần họ nhất. Chúa muốn bạn xây dựng một tình bạn thật với những người đang hiện diện trong đời sống bạn để bạn có thể cùng chia sẻ Phúc Âm với họ. Chúa đã đặt đồng nghiệp và bạn học, hàng xóm và người cùng nhóm vào trong đời sống bạn để bạn có thể chia sẻ với họ về quyết định quan trọng nhất mà họ sẽ thực hiện.

Nếu bạn không nói với họ về những gì Đấng Christ đã làm cho họ thì ai sẽ làm điều này?

Kinh Thánh nói trong Rô-ma 12:16 rằng, “Hãy thân thiện với mọi người. Đừng tự cao cho mình là khôn ngoan hơn người khác.  Hãy kết bạn với những người bình thường.”

Những người theo Chúa thường có khuynh hướng rơi vào một trong hai thế đối lập: cô lập hoặc bắt chước làm theo. Một số Cơ đốc nhân nói rằng, “Tôi không muốn bị thế gian làm cho ô uế. Tôi sẽ cách ly mình ra. Tôi sẽ xây một bức tường chung quanh nền văn hóa nhỏ bé của tôi.”

Cách ly, cô lập không làm được gì cả! Làm thế nào bạn sẽ xây dựng một tình bạn theo cách như vậy?

Một tình trạng cực kỳ khác là bắt chước, làm theo người khác, ý nói rằng, “Hãy giống như thế gian. Chúng ta sẽ ăn mặc như các ngôi sao nhạc pop gần đây nhất. Chúng ta sẽ nói bất cứ điều gì mình muốn nói về người khác. Chúng ta sẽ theo bất kỳ tiêu chuẩn và mục tiêu nào mà nền văn hóa phổ biến đề ra. Chúng ta sẽ không khác biệt gì với người đời.”

Hai khuynh hướng này không phải là điều Chúa muốn bạn làm theo. Chúa không muốn bạn nhượng bộ những tiêu chuẩn loàng xoàng, phổ thông thấp nhất của xã hội.

Giải pháp cho vấn đề không phải là cô lập hay bắt chước. Kinh Thánh nói rằng bạn phải là muối và ánh sáng của thế gian. Bạn phải xuyên nhập vào thế giới với sự tốt lành của Chúa.

Đức Chúa Trời muốn bạn thánh khiết và an toàn trong đức tin của mình. Ngài cũng muốn bạn ra khỏi cửa để bước vào thế giới và biết được những người mà Chúa đã đặt vào trong đời sống bạn. Khi bạn xây dựng những mối quan hệ với người xung quanh và chia sẻ lẽ thật ra cho họ, bạn đang ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian.

“Vì Đức Thánh Linh, ân tứ của Chúa, không muốn chúng ta nhút nhát, nhưng là khôn ngoan, mạnh mẽ, có tình yêu thương và vui thích khi ở cùng người khác.” (2Ti-mô-thê 1:7).

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Tại sao đôi khi việc cô lập bản thân lại dễ dàng hơn là việc hiểu được người khác ở mức độ sâu sắc hơn?

2.    Bạn đã rơi vào cái bẫy của việc trở thành người làm theo đời này theo một số cách nào?

3.    Nếu bạn là người duy nhất đại diện cho Chúa Jêsus trong đời sống của một người nào đó, thì nhận thức của họ về Cơ đốc giáo sẽ như thế nào? Điều đó khiến bạn muốn thay đổi như thế nào?

 

 


MAKE FRIENDS TO MAKE DISCIPLES

BY RICK WARREN —

“Be friendly with everyone. Don’t be proud and feel that you know more than others. Make friends with ordinary people.”  Romans 12:16 (CEV)

Everybody’s looking for true friends—not just acquaintances but people who are there with you when you need them most. God wants you to build true friendships with the people that are already in your life so that you can share the Gospel with them. God has put your co-workers and classmates, neighbors and teammates in your life so you can share with them about the most important decision they will ever make.

If you don’t tell them about what Christ has done for them, then who will?

The Bible says in Romans 12:16, “Be friendly with everyone. Don’t be proud and feel that you know more than others. Make friends with ordinary people” (CEV).

Christians tend to fall into one of two extremes: isolation or imitation. Some Christians say, “I don’t want to get polluted by the world. I’m just going to isolate myself. I’ll build a wall and my own little culture.”

Isolation doesn’t work! How are you going to build any friendships that way?

The other extreme is imitation, which says, “Let’s be just like the world. We’ll dress like the latest pop star. We’ll say whatever we want about other people. We’ll have whatever values and goals popular culture tells us we should have. We’ll be no different from the world.”

That’s not what God wants you to be either. He doesn’t want you to give in to the lowest common denominators of society.

The answer is not isolation or imitation. The Bible says you are to be salt and light in the world. You’re to penetrate the world with God’s goodness.

God wants you to be holy and secure in your faith. He also wants you to walk out your door into the world and get to know the people he’s placed in your life. As you build relationships with people around you and share truth with them, you are to be in the world but not of the world.

“For the Holy Spirit, God’s gift, does not want you to be afraid of people, but to be wise and strong, and to love them and enjoy being with them” (2 Timothy 1:7 TLB).

Talk It Over

  • Why is it sometimes easier to isolate ourselves rather than get to know people on a deeper level?
  • What are some ways you have fallen into the trap of becoming an imitator of the world?
  • If you were the only representation of Jesus Christ that someone had in their life, how would they perceive Christianity? How does that make you want to change?