0290“Tất cả những người tin Chúa Cứu Thế Jêsus đều được Đức Chúa Trời tha tội và coi là công chính, không phân biệt một ai” (Rô-ma 3:22 KTHĐ).

Sự cứu rỗi là một món quà không cần trả giá. Bạn được tha thứ mọi tội lỗi và nhận được một vé miễn phí lên thiên đàng. Tuy nhiên, trong khi sự cứu rỗi là miễn phí nhưng nó rất đắt giá bởi vì có một người đã phải trả giá cao cho điều đó. Khi Chúa Jêsus bước lên thập tự giá, Ngài đã trả giá để tội lỗi của bạn được tha thứ.

Nếu có bất kỳ cách nào khác để giúp bạn lên thiên đàng, bạn không nghĩ là Đức Chúa Trời sẽ dùng cách đó sao? Nếu có bất kỳ cách nào khác để một Đức Chúa Trời thánh khiết cho phép một con người bất toàn vào một nơi toàn hảo, bạn không nghĩ là Đức Chúa Trời sẽ chọn làm điều đó hơn là hy sinh chính Con mình sao? Dĩ nhiên nếu có những cách khác ắt hẳn Chúa sẽ dùng phương cách đó.

Rất nhiều tâm lý học được ưa chuộng nói rằng bạn có thể lên thiên đàng bằng cách trở nên một người tốt hoặc chỉ cần tin có Đức Chúa Trời và thiên đàng. Nhưng nếu điều đó là thật, thì tại sao Chúa Jêsus lại phải chết? Ngài đã không phải chịu đau đớn đến thế nếu như điều đó là không cần thiết.

Sự thật ở đây là mọi người đều đầy dẫy tội lỗi. Và một Đức Chúa Trời toàn hảo không thể để cho bạn vào ngôi nhà hoàn hảo của Ngài mà không có một giá khổng lồ được trả cho những tội lỗi đó. Đó là lý do tại sao trở nên một người tốt thì chưa đủ tiêu chuẩn vào thiên đàng. Thật ra, không có một người nào thật sự là người tốt hoàn toàn. Kinh Thánh nói rằng chúng ta — mỗi một người chúng ta — đều thiếu sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao bạn cần một Cứu Chúa!

Đức Chúa Trời là thánh khiết, và tội lỗi của bạn là xấu xa. Giá phải trả cho sự cứu rỗi khỏi tội lỗi của bạn rất cao và Chúa Jêsus đã phải trả giá đó bằng chính mạng sống của Ngài! Bạn cần đáp lại với điều đó như thế nào?

Bạn cần phải từ bỏ tội lỗi của mình và tin cậy rằng Chúa Jêsus đã cứu bạn. Kinh Thánh chép, “Tất cả những người tin Chúa Cứu Thế Jêsus đều được Đức Chúa Trời tha tội và coi là công chính, không phân biệt một ai” (Rô-ma 3:22 KTHĐ).

Bạn có thể đến với Chúa Cứu Thế bất kể chúng ta là ai hay chúng ta đã như thế nào. Đó không phải là điều nhân từ, tử tế nhất đã từng tặng cho bạn hay sao?

Điều gì khiến bạn xấu hổ nhất trong cuộc đời của mình? Chúa Jêsus đã trả giá cho điều đó. Bạn có thể ngưng đánh đập bản thân mình — vì Chúa Jêsus đã cho phép sự trừng phạt xảy ra với Ngài để chịu thay cho bạn. Bạn không cần phải trả giá cho điều mà Chúa đã trả rồi!

Hãy từ bỏ tội lỗi của bạn ngày hôm nay, và tin cậy rằng Chúa Jêsus đã trả giá cho điều đó bằng cách làm người thế chỗ bạn trên thập tự giá. Tất cả đã trả xong! Điều này cho thấy Chúa Jêsus đã yêu thương bạn nhiều đến thế nào.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Chia sẻ về cuộc sống của bạn đã thay đổi như thế nào khi tiếp nhận Chúa Jêsus làm Chúa và Cứu Chúa của mình?

2.      Tại sao bạn cần món quà ân điển của Đức Chúa Trời?

Bất kể bạn đã làm gì hay đã ở đâu, bạn có một chỗ trong gia đình của Đức Chúa Trời. Chúa luôn sẵn sàng và đang chờ đợi bạn. Lời mời đang rộng mở. Chỉ cần tin và nhận.

Bạn đã sẵn sàng chưa? Đây là một lời cầu nguyện bạn có thể bắt đầu:

“Lạy Đức Chúa Trời, con biết rằng con sẽ phải khai trình đời sống của con trước mặt Ngài khi con qua đời. Con xin thú nhận rằng con đã thờ ơ, không quan tâm đến Chúa. Con biết rằng con đã phạm tội, và con đã sống theo chương trình của mình chứ không theo chương trình của Chúa. Con muốn thay đổi bắt đầu ngay từ bây giờ và quay trở lại thờ phượng Ngài.

“Con cảm tạ Chúa Jêsus đã chết thế cho tất cả mọi điều sai trái con đã làm và gánh hình phạt đó thay cho con. Con biết con không đáng được Ngài tha thứ. Con biết chỉ có ân điển của Ngài mới có thể cứu được con.

“Lạy Chúa Jêsus, cảm ơn Ngài đã yêu thương con nhiều đến nỗi Chúa mang hết mọi tội lỗi của con trên chính mình Ngài. Con xin Chúa cứu con khỏi những tội lỗi và những thói quen đang làm hư hoại cuộc đời con ngay bây giờ. Hôm nay con tin nhận Chúa và con tin vào lời Ngài hứa sẽ cứu con ngay tức khắc, chắc chắn, hoàn toàn và đời đời. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus, A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin bạn nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ cho bạn trong những bước đầu theo Chúa.


 

 

 

HOW DO YOU RESPOND TO GRACE?

By Rick Warren — 

“God says he will accept and acquit us—declare us 'not guilty’—if we trust Jesus Christ to take away our sins. And we all can be saved in this same way, by coming to Christ, no matter who we are or what we have been like” (Romans 3:22 TLB).

Salvation is a free gift. You can have all your sins forgiven and get a free ticket to heaven. But, while salvation is free to you, it is also costly—because somebody had to pay for it. When Jesus went to the cross, he paid the price for your sins to be forgiven.

If there were any other way for you to go to heaven, don’t you think God would have used it? If there were any other way for a holy God to let an imperfect person into a perfect place, don’t you think God would have done it rather than sacrifice his own Son? Of course he would have.

A lot of popular psychology says you can go to heaven by being a good person or by just believing God and heaven exist. But if that’s true, then why did Jesus have to die? He wouldn’t have submitted himself to that kind of agony if it wasn’t necessary.

The truth is everyone is full of sin. And a perfect God couldn’t let you into his perfect home without an enormous price being paid for that sin. That’s why it’s not enough to be a good person. In fact, there is no truly good person. The Bible says we—every single one of us—all fall short of God’s holiness. That’s why you need a Savior!

God is holy, and your sin is ugly. Salvation from your sin is costly—it cost Jesus his life! How should you respond to that?

You need to turn from your sin and trust Jesus to save you. The Bible says, “God says he will accept and acquit us—declare us 'not guilty’—if we trust Jesus Christ to take away our sins. And we all can be saved in this same way, by coming to Christ, no matter who we are or what we have been like” (Romans 3:22 TLB).

You can come to Christ “no matter who you are or what you’ve done.” Isn’t that the kindest thing that’s ever been offered to you?

What are you most ashamed of in your life? Jesus paid for it. You can stop beating yourself up—because Jesus allowed himself to be beat up for it. You don’t have to pay for something he’s already paid for!

Turn from your sin today, and trust that Jesus has already paid for it by being your substitute on the cross. It is finished! That’s how much Jesus loves you.

Talk It Over

  • Talk about how your life changed when you accepted Jesus as your Lord and Savior?
  • Why did you need God’s gift of grace?

No matter what you’ve done or where you’ve been, you’ve got a place in God’s forever family ready and waiting for you. The invitation is wide open. Just believe and receive.

Are you ready? Here’s a prayer you can start with: “Dear God, I know when I die, I’m going to give an account of my life to you. I know I have sinned against you, and I have lived by my plan, not yours. I want that to change, starting right now. I want to turn away from my sins and toward you.

“Thank you for sending Jesus to die for all that I’ve done wrong so that I don’t have to pay the penalty. I know I don’t deserve your forgiveness. I know only your grace can save me, Lord. I could never be good enough to get into a perfect place.

“Jesus, thank you for loving me so much that you took all my guilt on yourself. You made me acceptable for heaven, and I humbly ask you to save me. I believe in you, Jesus. And I believe you will keep your promise to save me instantly, certainly, completely, and eternally. In Jesus’ name. Amen.”