“Đừng sợ, vì ta biết các ngươi tìm Đức Chúa Jêsus là Đấng đã chịu đóng đinh trên thập tự giá.  Ngài không ở đây đâu; Ngài sống lại rồi, như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm. Hãy mau đi nói cho các môn đồ Ngài biết rằng Ngài đã từ cõi chết sống lại, và nầy, Ngài đang đi đến miền Ga-li-lê trước các ngươi” (Mat 28:5-7).

Nếu Chúa Jêsus đã không sống lại thì chẳng một ai trên đất này sẽ mừng lễ Giáng Sinh cả. Vì sao? Vì Chúa Jêsus ắt hẳn đã là một người nói dối hoặc là một kẻ giả mạo.

Chúa Jêsus tuyên bố rằng Ngài là Đức Chúa Trời, điều mà rất nhiều người đã làm trong lịch sử — nhưng chỉ có Chúa Jêsus là Đấng duy nhất có thể chứng tỏ được điều đó.  Ngài đã chiến thắng tử thần bằng cách sống lại từ trong cái chết.

Sự sống lại hay phục sinh là sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử - nó quan trọng đến mức tất cả các sự kiện khác trong lịch sử đều được đánh mốc thời gian dựa vào sự sống lại của Chúa; không có việc Chúa Jêsus sống lại từ kẻ chết thì Giáng Sinh sẽ chẳng quan trọng, chẳng mang ý nghĩa nào cả.

Vào buổi sáng Phục Sinh đầu tiên, một số các người đàn bà đã đến viếng mộ Chúa để xức dầu thơm cho xác Ngài.  Một tảng đá lớn đã được đặt trước cửa mộ.  Thình lình có cơn động đất dữ dội và thiên sứ của Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra mà ngồi lên trên. Thiên sứ nói cùng các người đàn bà đó rằng: “’Các ngươi đừng sợ chi cả; vì ta biết các ngươi tìm Đức Chúa Jêsus, là Đấng đã chịu đóng đinh trên thập tự giá. Ngài không ở đây đâu; Ngài sống lại rồi, như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm; Hãy mau đi nói cho các môn đồ Ngài biết rằng Ngài đã từ cõi chết sống lại, và nầy, Ngài đang đi đến miền Ga-li-lê trước các ngươi… Vậy họ vội vàng rời khỏi mộ, vừa sợ vừa rất mừng, chạy đi báo tin cho các môn đồ của Ngài.

“Và nầy, Đức Chúa Jêsus gặp hai người đàn bà đó, thì phán rằng: 'Mừng các ngươi!’  Họ đến gần, ôm chân Ngài, và thờ lạy Ngài.  Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: 'Đừng sợ chi cả; hãy đi bảo cho anh em ta đi qua xứ Ga-li-lê, ở đó sẽ thấy ta.’” (Mat 28:5-10).

Chúa Jêsus đã không lập tức về thiên đàng ngay sau khi sống lại.  Thay vào đó, Chúa đã dành ra 40 ngày để gặp gỡ và ăn chung với mọi người.  Thậm chí Chúa còn giảng một bài giảng cho 500 người!

Sau 40 ngày, Chúa Jêsus đã giao phó mạng lệnh cuối cùng trước khi Ngài về trời: “Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta, làm phép báp têm cho họ nhơn danh Cha, Con, và Thánh Linh, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế” (Mat 28:19-20).

Chúa xuống thế gian vào đêm Giáng Sinh vì Ngài là Em-ma-mu-ên, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.  Và Ngài vẫn ở cùng chúng ta ngày hôm nay.

Qua sự giáng sanh, cái chết, và sự sống lại, Chúa Jêsus tỏ ra cho thấy Ngài yêu bạn biết chừng nào.  Và Chúa hứa sẽ ở cùng bạn hôm nay, cho dù bạn đang phải trải qua điều gì đi chăng nữa.

Này, một tin tốt lành nhất chưa từng có!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Tại sao việc Chúa Jêsus là Em-ma-nu-ên, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, lại là điều vô cùng kỳ diệu?

2.    Bạn vâng theo mạng lệnh cuối cùng của Chúa khi còn trên đất để khiến muôn dân trở nên môn đồ Ngài như thế nào?

3.    Một số những cách nào bạn có thể trang hoàng trong việc mừng lễ Giáng Sinh để nó có thể nhắc nhở bạn về hy vọng của sự sống lại?

 

Bạn đã từng mở lòng mình ra cho Chúa chưa?

Chúa Jêsus là Em-ma-nu-ên, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.  Nhưng Chúa không ép buộc chúng ta.  Bạn phải quyết định để tiếp nhận Ngài làm Đấng Cứu Rỗi, làm Chúa của đời sống mình.  Nếu bạn sẵn sàng để làm điều này ngày hôm nay, hãy cầu nguyện lời cầu nguyện của đức tin như sau:

“Lạy Chúa Jêsus, con nghe thấy tiếng Chúa đang gõ cửa lòng con và con muốn mở cửa ra cho Ngài.  Con xin xưng nhận rằng mình đã phạm tội và cần đến sự tha thứ và thương xót của Chúa. Cám ơn Chúa đã yêu thương con đến nỗi đã sai Chúa Jêsus xuống chết thay cho tội lỗi con để con được tha thứ.

Lạy Chúa Jêsus, Chúa đã hứa rằng hễ ai tin nhận Ngài sẽ không hư mất nhưng được sự sống đời đời mãi mãi với Ngài nơi thiên đàng. Con tin Chúa và xin tiếp nhận Ngài làm Chúa và là Đấng Cứu Rỗi của con. Con muốn mời Chúa vào tất cả những căn phòng của tấm lòng con và muốn dùng suốt cuộc đời còn lại của mình để hầu việc Ngài.  Amen.”

 

 

 


 

 

BEHOLD EMMANUEL, GOD WITH US

By Rick Warren —

 “Do not be afraid, for I know that you seek Jesus who was crucified. He is not here, for he has risen, as he said. Come, see the place where he lay. Then go quickly and tell his disciples that he has risen from the dead, and behold, he is going before you to Galilee.” Matthew 28:5-7 (ESV)

If Jesus had not come back to life, then nobody in the world would be celebrating Christmas. Why? Because Jesus would’ve been a liar and a fake.

Jesus claimed to be God, which a lot of people in history have done—but only Jesus proved it. He defeated death by raising himself back to life.

The resurrection is the most important event in history—so significant that every other event in history is dated in relationship to it. It’s even more important than Christmas; without the resurrection, Christmas wouldn’t matter.

On that first Easter morning, several women who loved Jesus came to his tomb to anoint his body with spices. A large stone had been placed at the opening of Jesus’ tomb. Suddenly there was an earthquake as an angel of the Lord came down from heaven. He rolled away the stone, sat on top of it, and said to the women, “'Do not be afraid, for I know that you seek Jesus who was crucified. He is not here, for he has risen, as he said. Come, see the place where he lay. Then go quickly and tell his disciples that he has risen from the dead, and behold, he is going before you to Galilee . . . So they departed quickly from the tomb with fear and great joy, and ran to tell his disciples.

“And behold, Jesus met them and said, 'Greetings!’ And they came up and took hold of his feet and worshiped him. Then Jesus said to them, 'Do not be afraid; go and tell my brothers to go to Galilee, and there they will see me’” (Matthew 28:5-10 ESV).

Jesus didn’t immediately return to heaven after he came back to life. Instead, he spent the next 40 days meeting and eating with people. He even preached a sermon to 500 people!

After 40 days, Jesus gave these last instructions before he went back to heaven: “Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, to the end of the age” (Matthew 28:19-20 ESV).

God came to Earth at Christmas because he is Emmanuel, God with us. And he is still with us today.

Through his birth, death, and resurrection, Jesus showed you how much he loves you. And he promises to be with you today, no matter what you’re going through. You are not alone.

Behold, the best news ever!  

Talk It Over

Why is it so amazing that Jesus is Emmanuel, God with us?

How are you obeying Jesus’ last instructions to go and make disciples?

What are some ways you can intentionally design your Christmas celebrations so that they also remind you of the hope of the resurrection?

Have you ever opened your heart to Emmanuel?

Jesus is Emmanuel, God with us. But he won’t force himself into your life. You have to make the choice to accept him as your Savior and Lord. If you’re ready to do that today, pray this prayer of faith:

“Dear God, I hear you knocking at the door of my heart, and I want to open it up to you. I confess that I have sinned and that I need your forgiveness and mercy. Thank you for loving me so much that you sent Jesus to die for my sins, so that I can be forgiven.

“Jesus, you promised that anyone who believes in you will not perish but have everlasting life and eternity with you in heaven. I believe in you and accept you as my Lord and Savior. I want to allow you into all the rooms of my heart and spend the rest of my life serving you. Amen.”