“Con người hoạch định đường lối mình, nhưng Chúa định các bước của người” (Châm 16:9).

Khi bạn lập kế hoạch cho đời sống mình, vai trò của Chúa trong sự thành công của kế hoạch vượt xa hơn bạn nhiều – nhưng sự đóng góp của bạn vẫn rất quan trọng. Trong Cựu Ước, Nê-hê-mi là một thí dụ hay về một người biết rằng kế hoạch của mình phụ thuộc nơi Chúa.

Khi Nê-hê-mi làm quan tửu chánh cho vua Ạt-ta-xét-xe, ông nghe tin quê hương mình ở Giê-ru-sa-lem đã bị tàn phá và không thể phòng thủ. Điều này khiến Nê-hê-mi lo âu, vì vậy ông đã quyết định trở về Giê-ru-sa-lem quê nhà để xây lại tường thành. Nhưng ông biết mình sẽ chẳng làm được tới đâu nếu không có một kế hoạch.

Kinh Thánh nói rằng, “Con người hoạch định đường lối mình, nhưng Chúa định các bước của người” (Châm 16:9).

Kế hoạch làm thế nào để đến Giê-ru-sa-lem của Nê-hê-mi cho bạn bảy bước trong việc lập ra một kế hoạch cho cuộc sống. Đây là hai bước đầu tiên:

Bước 1: Cầu xin Chúa ban ân huệ trên đời sống bạn.

Nê-hê-mi biết mình không thể hấp tấp đề nghị vua cho phép mình về để xây dựng lại tường thành. Vì vậy ông đã cầu nguyện xin Chúa ban ơn: “Lạy Chúa, xin hãy lắng nghe lời khẩn nguyện của tôi tớ Ngài! . . . Xin hãy ban cho kẻ tôi tớ Ngài được thành công. Xin giúp cho vua tỏ lòng nhân từ ra với kẻ tôi tớ Ngài” (Nê-hê-mi 1:11).

Ân huệ của Chúa là ân điển Chúa, và bạn cần đến điều đó để có thể đặt ra và hoàn thành kế hoạch của mình. Hãy chú ý Nê-hê-mi cũng đã cầu nguyện rằng, “Xin hãy ban cho kẻ tôi tớ Ngài được thành công.” Đôi khi bạn có thể nghĩ là mình không nên cầu xin Chúa cho được thành công. Nhưng không có gì sai trong việc cầu nguyện cho được thành công khi bạn tin cậy rằng Chúa sẽ làm việc đó.

Bước 2: Chuẩn bị sẵn sàng cho một cơ hội, và rồi chờ đợi.

Nê-hê-mi đã phải chờ đợi trước khi ông được có cơ hội để trình bày kế hoạch của mình lên trước vua. Rồi một hôm, “bốn tháng sau, khi Hoàng Đế Ạt-ta-xét-xe đang dùng bữa, [Nê-hê-mi] dâng rượu lên cho vua” (Nê-hê-mi 2:1). Vì Nê-hê-mi đã có nhiều thời gian chuẩn bị nên ông biết những gì mình cần phải thưa lên.

Khi bạn bắt đầu cầu nguyện về một kế hoạch, khải tượng, hay ước mơ mà Chúa đã cho mình, thông thường Chúa không trả lời ngay lập tức. Chúa thường chờ đợi để xem bạn có thật sự nghiêm túc về điều đó không. Bạn có tiếp tục cầu nguyện và đặt kế hoạch trong khi chờ đợi không? Nếu có, bạn sẽ sẵn sàng để mở cửa ra khi cơ hội đến gõ.

Ngày mai, chúng ta sẽ xem thêm ba bước mà Nê-hê-mi đã thực hiện trong việc đặt ra kế hoạch, tất cả các bước mà bạn có thể dùng đến khi bạn lập kế hoạch cho cuộc đời mình.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Hãy nghĩ đến lần bạn đã lập kế hoạch mà không cầu xin sự khôn ngoan và ân điển của Chúa. Kết quả là gì?

2.    Những bước đức tin nào bạn có thể thực hiện hôm nay đang khi chờ đợi những cánh cửa cơ hội được mở ra?

3.    Điều gì cần được xây dựng lại trong gia đình, công việc, cộng đồng, thành phố, hay đất nước của bạn? Hãy cầu nguyện và cầu xin sự khôn ngoan, dẫn dắt, và ân huệ của Chúa khi bạn đặt kế hoạch.

 

 

 


HOW TO DEVELOP A LIFE PLAN

By Rick Warren —

“We can make our plans, but the Lord determines our steps” (Proverbs 16:9 NLT).

When you make your life plan, God’s contribution toward its success is far greater than your own—but your contribution is still vital. In the Old Testament, Nehemiah offers a good example of someone who knew that his plan depended on God.

When Nehemiah was cupbearer to King Artaxerxes, he heard his hometown of Jerusalem had been destroyed and lay defenseless. This troubled Nehemiah, so he decided to go home to Jerusalem and rebuild its walls. But he knew he wouldn’t get very far without a plan.

The Bible says, “We can make our plans, but the Lord determines our steps” (Proverbs 16:9 (NLT).

Nehemiah’s plan for how he would get to Jerusalem gives you sevens steps in developing a life plan. Here are the first two:

Step 1: Ask God for favor on your life.

Nehemiah knew he couldn’t just impulsively suggest that the king let him go home to rebuild. So he prayed, asking for God’s favor: “O Lord, please hear my prayer! . . . Please grant me success today by making the king favorable to me. Put it into his heart to be kind to me” (Nehemiah 1:11 NLT).

God’s favor is God’s grace, and you need it to make and fulfill your plans. Notice Nehemiah also prayed, “Please grant me success.” Sometimes you might think you shouldn’t ask God for success. But there’s nothing wrong with praying for success when you’re trusting God to do the work.

Step 2: Prepare for an opportunity, and then wait.

Nehemiah had to wait before he was given an opportunity to present his plan to the king. Then one day, “four months later, when Emperor Artaxerxes was dining, [Nehemiah] took the wine to him” (Nehemiah 2:1 GNT). Because Nehemiah had plenty of time to prepare, he knew exactly what he wanted to say to the king.

When you begin praying about a plan, vision, or dream God has given you, he usually doesn’t answer right away. God often waits to see how serious you are about it. Are you going to keep praying and planning while you wait? If so, you’ll be prepared to open the door when opportunity knocks.

Tomorrow we’ll look at three more steps Nehemiah took in developing his plan, all steps that you can use as you make a life plan.

Talk It Over

- Think of a time you made plans without asking for God’s wisdom and grace. What was the result?

- What step of faith can you take today as you wait for doors of opportunity to open?

- What needs to be rebuilt in your family, your job, your community, your city, or your nation? Pray and ask for God's wisdom, direction, and favor as you develop a plan.