“Hãy phó thác các công việc của con cho CHÚA , thì các chương trình của con sẽ thành công.” (Châm 16:3)

Chương trình của Chúa và kế hoạch của bạn sẽ kết hợp với nhau để làm thành mục đích Chúa dành cho bạn. Nê-hê-mi là một ví dụ rất hay về điều này. Hôm trước, chúng ta đã nói về hai bước đầu tiên Nê-hê-mi đã thực hiện khi ông đặt ra kế hoạch hướng tới những mục tiêu để tôn vinh Chúa.

Đây là ba bước nữa mà Nê-hê-mi đã làm khuôn mẫu trong việc lập ra kế hoạch cho đời sống:

Bước 3: Biết được sợ hãi sẽ đến, nhưng không để nó ngăn bước bạn.

Khi vua thấy Nê-hê-mi đến gần, vua hỏi Nê-hê-mi tại sao ông nhìn buồn rầu như vậy. Trong những ngày đó, buồn bã trước mặt vua là một tội phạm, dẫu vậy Nê-hê-mi lại còn sắp sửa xin tạm nghỉ để đến Giê-ru-sa-lem xây dựng lại tường thành.

Nê-hê-mi đã làm hai điều với nỗi sợ hãi của mình:

- Ông bày tỏ cảm xúc của mình ra. Nê-hê-mi đáp rằng, “Nguyện vua vạn tuế! Lẽ nào tôi lại không buồn cho được?  Vì thành, là nơi có mồ mả của tổ phụ tôi, bị hoang tàn” (Nê-hê-mi 2:3). Thừa nhận cảm xúc của mình như thế nào là cách để bạn tăng trưởng.

- Ông cầu nguyện nhanh trước khi nói.  “Vua hỏi tôi, 'Ngươi muốn xin điều gì?’ Tôi liền cầu nguyện với Chúa của các tầng trời” (Nê-hê-mi 2:4). Đôi khi cầu nguyện có thể chỉ là lời thầm nguyện nhanh, “Xin Chúa giúp con!”

Có một sự tin tưởng hoang đường rằng những người tin kính không bao giờ sợ hãi.  Điều này là vô lý!  Can đảm không có nghĩa là sợ hãi không có mặt. Can đảm là bước tới bất chấp sự sợ hãi của bạn.

Bước 4: Xác lập mục tiêu rõ ràng.

Nê-hê-mi rất cụ thể trong lời thỉnh cầu của ông lên vua: “Nếu vua thấy điều đó đẹp lòng, và nếu kẻ tôi tớ vua được ơn trước mặt ngài, xin vua hãy sai tôi về Giu-đa để xây cất thành ấy lại” (Nê-hê-mi 2:5).

Để xác lập một mục tiêu cụ thể, bạn cần phải hỏi mình ba câu hỏi: Tôi muốn trở thành người như thế nào? Tôi muốn làm gì? Tôi muốn có điều gì?

Hãy chắc chắn rằng bạn sẽ để kích thước của Đức Chúa Trời quyết định kích thước mục tiêu của bạn. Một mục tiêu với kích thước của Chúa làm Chúa được tôn vinh và bày tỏ ra cho Ngài rằng bạn tin cậy Chúa sẽ giúp đỡ mình.

Bước 5: Đặt thời hạn.

Nê-hê-mi 2:6 nói rằng, “Đương khi ấy hoàng hậu cũng ngồi bên cạnh vua, vua bèn hỏi tôi rằng, 'Ngươi đi đường lâu chừng bao nhiêu, và khi nào ngươi trở về?’ Vậy vua bằng lòng sai tôi đi, và tôi định thời hạn cho vua rõ.“  Mặc dù cuối cùng Chúa là Đấng đã sắp xếp thời gian, Nê-hê-mi vẫn “định thời hạn” để ông có một kế hoạch rõ ràng.

Nếu mục tiêu của bạn không có thời hạn thì đó không phải là một mục tiêu. Hãy hỏi rằng, “Điều này sẽ phải mất bao lâu?” Sau đó, viết xuống lịch của bạn. Hãy nhớ rằng, một giấc mơ không có thời hạn chỉ là một ao ước rỗng không. Nó sẽ không đi đến đâu cả.

Ngày mai, chúng ta sẽ xem đến hai bước cuối cùng mà Nê-hê-mi đã thực hiện để lập định ra một kế hoạch cho cuộc sống. Đừng bỏ lỡ!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Sau khi đọc bài tĩnh nguyện hôm nay, bạn đã nghĩ khác đi về những nỗi sợ hãi của mình như thế nào?

2.    Chúa đang khuyến khích bạn lập một kế hoạch đời sống như thế nào? Hãy để những câu hỏi sau đây hướng dẫn bạn: Tôi muốn trở nên người như thế nào? Tôi muốn làm gì? Tôi muốn có điều gì?

3.    Thời hạn thường có thể khiến cho chúng ta sợ hãi.  Việc nhìn vào thời hạn trong ánh sáng của mục đích của Chúa sẽ thay đổi cảm giác của bạn về chúng như thế nào?  Thời hạn có ích lợi như thế nào khi bạn lập kế hoạch cho đời sống mình?

 

 


DON’T LET FEAR STOP YOU FROM MAKING PLANS

By Rick Warren —

“Commit your work to the LORD, and your plans will be established” (Proverbs 16:3 ESV).

God’s plans and your plans can work together to accomplish the purpose he has for you. Nehemiah is a great example of this. Yesterday we talked about the first two steps Nehemiah took when he made plans toward his goals that would honor God.

Here are three more steps that Nehemiah modeled in developing a life plan.

Step 3: Expect fear, but don’t let it stop you.

When the king saw Nehemiah approaching, he asked him why he looked so sad. In those days, it was a crime to be sad before the king, yet Nehemiah was about to ask for a leave of absence to go to Jerusalem to rebuild the city.

Nehemiah did two things with his fear:

- He expressed his feelings. Nehemiah replied, “Long live the king! How can I not be sad? For the city where my ancestors are buried is in ruins” (Nehemiah 2:3 NLT). Admitting how you feel is how you grow.

- He prayed quickly before speaking. “The king said to me, 'What is it you want?’ Then I prayed to the God of heaven” (Nehemiah 2:4 NIV). Sometimes prayer can just be quickly and silently saying, “Help!”

There is a myth that godly people are never afraid. That’s nonsense! Courage is not the absence of fear. Courage is moving ahead in spite of your fear.

Step 4: Establish a clear target.

Nehemiah got specific in his request to the king: “If it please the king, and if you are pleased with me, your servant, send me to Judah to rebuild the city” (Nehemiah 2:5 NLT).

To establish a specific goal, you need to ask yourself three questions: What do I want to be? What do I want to do? What do I want to have?

Make sure you let the size of your God determine the size of your goal. A God-sized goal honors God and shows him that you trust him to help you.

Step 5: Set a deadline.

Nehemiah 2:6 says, “Then the king, with the queen sitting beside him, asked me, 'How long will your journey take, and when will you get back?’ It pleased the king to send me; so I set a time” (NIV). Even though it was ultimately God who orchestrated the timing, Nehemiah still “set a time” so that he had a clear plan.

If your goal doesn’t have a deadline, then it’s not a goal. Ask, “How long is it going to take?” Then put it in your calendar. Remember, a dream without a deadline is an empty wish. It won’t go anywhere.

Tomorrow we will look at the final two steps Nehemiah took in developing a life plan. Don’t miss it!

Talk It Over

- After reading today’s devotional, in what ways do you think about your fears differently?

- How has God been encouraging you to develop a life plan? Let the following questions guide you: What do I want to be? What do I want to do? What do I want to have?

- Deadlines can often inspire dread. How does viewing deadlines in light of God’s purpose change your feelings about them? How are they beneficial when you make plans for your life?