0022“Người sống ngay thẳng sẽ được an toàn, còn kẻ theo đường lối quanh co sẽ bị vạch trần.” Châm 10:9

Thánh Kinh dạy chúng ta nhiều điều khôn ngoan trong việc đưa ra quyết định, dù lớn hay nhỏ. Một nguyên tắc Lời Chúa thường xuyên dạy dỗ chúng ta là nguyên tắc mà tôi gọi là Phép Thử sự Chính Trực.

Khi phải đưa ra một quyết định, bạn hãy tự hỏi bản thân rằng, “Tôi có muốn mọi người biết về quyết định này hay không?”

Nếu bạn lo sợ những người khác biết về quyết định của mình thì rất có thể bạn đã quyết định sai lầm. Những quyết định sai lầm luôn khiến ta phải che giấu và hành động che giấu ấy luôn gây đau đớn cho cuộc đời bạn.

Kinh Thánh dạy, “Người sống ngay thẳng sẽ được an toàn, còn kẻ theo đường lối quanh co sẽ bị vạch trần” (Châm 10:9). Xin lưu ý ở đây không nói rằng “có thể bị vạch trần,” thậm chí cũng không phải là “rất có thể sẽ bị vạch trần.” Bạn sẽ bị vạch trần! Bạn đã kinh nghiệm điều này. Bạn sắp sửa đưa ra một quyết định sai lầm. Bạn biết là sai nhưng bạn nghĩ, “Mình sẽ cứ làm như vậy vì có ai biết đâu.” Thế rồi, ngay sau khi đã quyết định, bạn lại nghĩ, “Biết đâu có người biết!” Và điều đó khiến bạn lo sợ. Như thế, bạn đã không vượt qua Phép Thử sự Chính Trực.

Khi có sự chính trực, đời sống bên ngoài và đời sống riêng tư của bạn hoàn toàn trùng khớp với nhau. Bạn nghĩ gì trong lòng thì thể hiện ra bên ngoài như vậy. Bạn nói sao thì làm vậy.

Sự thật là, liên quan đến sự chính trực, bạn có thể lừa dối mọi người khác nhưng không thể lừa dối chính mình. Nếu bạn làm trái lương tâm mình thì nhất định sẽ phải trả giá. Gia-cơ 4:17 chép, “Vậy, ai biết điều tốt cần phải làm mà không làm, thì phạm tội.” Khi phải đưa ra quyết định, hãy tự hỏi bản thân: Mình có thể làm việc này với lương tâm trong sạch không? Làm trái lương tâm là một sai lầm nghiêm trọng. Đức Chúa Trời sẽ tha thứ cho bạn vì việc làm sai trái của bạn. Nhưng bạn vẫn phải chịu hậu quả do những quyết định sai lầm mình đã đưa ra.

Bạn được tha thứ nhưng vẫn sẽ cảm thấy hối tiếc. Bạn được tha thứ nhưng vẫn sẽ đối diện với nỗi đau. Bạn được tha thứ nhưng các mối quan hệ đổ vỡ vẫn còn đó.

Có nhiều quyết định rất dễ dàng nhưng còn những quyết định khó phân định đúng sai thì sao? Thánh Kinh cũng dạy về điều đó: “Trong Đức Chúa Jêsus, tôi biết và tin quyết rằng chẳng có vật gì tự nó là ô uế; nhưng nó là ô uế đối với ai xem nó là ô uế” (Rô-ma 14:14).

Nguyên tắc rất đơn giản: Nếu nghi ngờ thì đừng làm. Bất cứ điều gì không đến bởi đức tin đều là tội lỗi.

Lần tới, khi đối diện với một quyết định, hãy dùng Phép Thử sự Chính Trực. Hãy tự hỏi: Tôi có ổn không nếu mọi người biết về quyết định này? Tôi quyết định như vậy có trái với lương tâm không? Tôi có cho đây là một quyết định sai lầm?

Đức Chúa Trời ban cho bạn sự khôn ngoan của Kinh Thánh và của lương tâm vì Ngài yêu bạn. Phép Thử sự Chính Trực sẽ giúp bạn luôn đi trên con đường chánh đáng mà Đức Chúa Trời biết là tốt cho bạn.

Câu Hỏi Suy Ngẫm

  • Người có sự chính trực là người như thế nào?
  • Xin chia sẻ một lần bạn phải đối diện với những hậu quả đau lòng vì không tuân thủ Phép Thử sự Chính Trực.

 

 


Not Sure What to Do? Use the Integrity Test

By Rick Warren-

“Whoever walks in integrity walks securely, but whoever takes crooked paths will be found out.” Proverbs 10:9 (NIV)

When it comes to making decisions—big or small—the Bible offers plenty of wisdom. One principle it offers over and over again is what I call the Integrity Test.

When you’re making a decision, ask yourself, “Would I want everyone to know about this decision?”

If the thought of other people finding out about your decision worries you, then you’re probably making the wrong decision. Bad decisions lead to secrecy, and that kind of secret always leads to pain in your life.

The Bible says: “Whoever walks in integrity walks securely, but whoever takes crooked paths will be found out” (Proverbs 10:9 NIV).  Notice it doesn’t say “might be found out” or even “probably will be found out.” You will be found out!  You’ve seen how this happens. You’re about to make a bad choice. You know it’s wrong, but you think, “I’ll go ahead and do it because no one will ever know.”  Then, as soon as the decision is made, you think, “Somebody’s going to find out!” And you feel the fear that comes from that. That’s when you’ve violated the Integrity Test.

When you have integrity, your public life and your private life match. What’s in your heart is the same as what other people see on the outside. What you say and what you do are in harmony.

The truth is, when it comes to integrity, you may fool everyone else, but you can’t fool yourself. And if you violate your own conscience, you have to pay for that.  James 4:17 says, “Knowing what is right to do and then not doing it is sin” (TLB).  When making a decision, ask yourself: Can I do this with a clear conscience?  Violating your conscience is a big mistake. God will forgive you for the wrong you do. But forgiveness doesn’t free you from the consequences of bad decisions.

You can be forgiven and still have regrets. You can be forgiven and still face pain. You can be forgiven and still have broken relationships.

Many decisions you make are clear-cut. But what about those where it’s harder to know right from wrong? The Bible speaks to that, too: “If someone believes it is wrong, then he shouldn’t do it because for him it is wrong” (Romans 14:14 TLB).

It’s simple: When in doubt, don’t. Whatever is not from faith in your life is sin.

The next time you’re faced with a decision, follow the Integrity Test. Ask: Am I okay with other people finding out about this decision? Can I make this choice with a clear conscience? Do I believe this is wrong?

God’s given you the wisdom of the Bible and of your conscience because he loves you. The Integrity Test will help keep you on the path that God knows is for your good.

Talk It Over

  • What does it look like to have integrity?
  • When have you faced hard consequences because you didn’t follow the Integrity Test?
  • What is one decision you’ve been struggling with? Spend some time going through the Integrity Test. Ask God to make the answers clear to you.