0021“Lời Chúa là ngọn đèn cho chân con, ánh sáng cho đường lối con.” Thi 119:105

Rõ ràng, ngày hôm nay chúng ta phải đối diện với nhiều quyết định hơn bao giờ hết vì chúng ta đang sống trong một nền văn hóa có quá nhiều sự lựa chọn.

Và quyết định nào cũng quan trọng cả. Đôi khi, ngay cả những quyết định nhỏ nhặt cũng có thể là những chiếc bản lề giúp mở ra một cánh cửa khổng lồ - dường như chúng rất nhỏ bé nhưng có thể làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời bạn.

Khi còn học đại học, tôi đã quyết định vào phút chót sẽ tham gia một cuộc họp. Tôi đến trễ và ngồi ở băng ghế phía sau. Người duy nhất ngồi trên băng ghế đó là một phụ nữ tên Kay. Sau cuộc họp mặt, tôi đã mời cô ấy ra ngoài hẹn hò. Và tám ngày sau chúng tôi đính hôn. Một quyết định dường như không mấy quan trọng đã định hướng cả cuộc đời tôi.

Vì những quyết định đều rất quan trọng, chúng ta phải khôn ngoan trong cách đưa ra quyết định. Sách Châm Ngôn dạy: “Phải, nếu con cầu xin sự thông sáng và cất tiếng khẩn nài sự hiểu biết … con sẽ hiểu biết sự kính sợ Đức Giê-hô-va và tìm được tri thức về Đức Chúa Trời… Bấy giờ con sẽ hiểu biết sự công chính và công minh, sự chính trực và mọi đường lối tốt đẹp” (Châm 2:3-5,9).

Làm thế nào để lắng nghe tiếng Chúa khi đưa ra một quyết định? Bạn tra xem Lời Ngài. Tôi thích gọi đây là Phép Thử Quan Niệm. Những quyết định và hành động của bạn có phù hợp với ý Chúa? Chúng có phù hợp với Lời Ngài?

Bạn có hai sự lựa chọn liên quan đến thẩm quyền tối cao trên cuộc đời mình: thế gian hay Lời Chúa – những gì người khác nói hay những gì Đức Chúa Trời phán.

Nếu bạn quyết định dựa trên ý kiến số đông, bạn sẽ luôn thấy bất an vì nền văn hóa thay đổi hàng ngày. Ngược lại, nếu bạn quyết định dựa vào Lời Chúa, bạn sẽ đứng vững vàng vì chân lý của Ngài không bao giờ thay đổi.

Vừa rồi tôi có lên gác mái nhà mình. Bóng đèn trên đó bị hư nên tôi lần mò trong bóng tối và bị đụng đầu. Tôi nghĩ, “Mình cần đèn pin.” Đôi lúc, khi đứng trước một quyết định, có thể bạn cảm thấy như thể mình đang mò mẫm trong bóng tối và liên tục bị đụng đầu. Cảm tạ Chúa, Ngài đã ban cho chúng ta một chiếc đèn pin: chính là Kinh Thánh.

Thi 119:105 chép, “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân con, ánh sáng cho đường lối con.” Và khi ánh sáng của Lời Chúa cho bạn thấy rõ quyết định nên chọn thì xin hãy vâng lời – dù bạn không hiểu. Tôi không hiểu về điện nhưng điều đó không ngăn tôi bật đèn và xem ti vi. Tôi không hiểu nguyên lý của sự đốt trong, nhưng tôi vẫn sẽ lái xe.

Bạn không cần hiểu vì sao Đức Chúa Trời phán dạy về những gì Ngài làm trong Kinh Thánh để nhận được lợi ích từ nó. Bạn chỉ cần vâng theo sự dạy dỗ của Ngài và tuân thủ các nguyên tắc Ngài. Ngài ban cho bạn những sự dạy dỗ là vì ích lợi của bạn, nếu vâng theo, bạn sẽ được phước.

Câu Hỏi Suy Ngẫm

1.Trong cuộc đời bạn có quyết định dường như nhỏ nhặt nào nhưng hóa ra lại là một chiếc bản lề nhỏ giúp mở ra một cánh cửa khổng lồ?

2.Bạn đang đưa ra những quyết định dựa trên lời khuyên của thế gian hay Lời Chúa? Ngày hôm nay bạn sẽ làm gì để tìm kiếm Lời Đức Chúa Trời trong các quyết định của mình?

3.Hãy nghĩ về một quyết định cụ thể bạn cần phải thực hiện. Dành thời gian để tra xem Lời Chúa để xem Ngài dạy gì về quyết định ấy.

 


Make Your Decisions Using the Light of God’s Word

By Rick Warren

“Your word is a lamp for my feet, a light on my path.” Psalm 119:105 (NIV)

There’s no doubt about it. Today we’re faced with more decisions than ever before. We live in a multiple-choice culture.

And decisions are significant. Sometimes even little decisions are like the hinges that let a giant door swing—they seem so small but can completely change the direction of your life.

When I was in college, I decided at the last minute to go to a meeting. I arrived late and sat in the back row. The only other person in that row was a woman named Kay. After the meeting, I asked her out on a date. And eight days later we were engaged. A seemingly insignificant decision shaped the direction of my whole life.

Since decisions matter so much, we must be wise in how we make them. The book of Proverbs says: “If you want better insight and discernment . . . learn the importance of reverence for the Lord and of trusting him . . . He shows how to distinguish right from wrong, how to find the right decision every time” (Proverbs 2:3-5, 9 TLB).

How do you listen to God when making a decision? Look at his Word. I like to call this the Ideal Test. Do your decisions and actions line up with God’s will? Are they in harmony with God’s Word?

You have two choices about who your ultimate authority will be: the world or God’s Word—what other people say or what God says.

If you base your decisions on current popular opinion, you’ll always be on shaky ground because culture changes every day. On the other hand, if you base your decisions on God’s Word, you’ll have a solid foundation because his truth never changes.

Recently I went up into the attic of our house. The attic light had burned out. I was walking around in the dark and kept bumping my head. “I need a flashlight,” I thought. Sometimes when you’re making a decision, you may feel like you’re bumping around in the dark. Fortunately, God’s given you a flashlight: the Bible.

Psalm 119:105 says, “Your word is a lamp for my feet, a light on my path” (NIV).

And when the light of God’s Word makes your choice clear, just obey—even if you don’t understand. I don’t understand electricity, but that doesn’t stop me from turning on lights and watching my television. I don’t understand the physics of internal combustion, but I still drive a car.

You don’t need to understand why God says what he does in the Bible to benefit from it. You just need to obey his instruction and follow his principles. He gives his instructions for your benefit, and you’ll be blessed as a result of following them.

Talk It Over

  • What seemingly insignificant decision in your life has ended up being like a small hinge that swung open a giant door?
  • Have you been making decisions based on the world’s advice or God’s Word? What’s one step you can make today to look to God’s Word in your decision-making?
  • Think of one particular decision you need to make. Spend some time looking through God’s Word and see what he has to say about it.