“Tôi thấy được mọi sự đều có giới hạn” Psalm 119:96

Nếu bạn muốn dựng nên những ranh giới trong đời sống mình để có thể làm công việc Đức Chúa Trời muốn bạn làm, thì bạn phải nhớ rằng bạn chỉ là một người bình thường. Bạn không phải là một ông thần. Bạn không phải là người bất bại. Bạn có những giới hạn của mình!

Thi 119:96 nói rằng, “Tôi thấy được mọi sự đều có giới hạn.”

Chúa là tác giả của những điều hạn chế của bạn. Ngài đặt ra những giới hạn đó cho lợi ích của bạn — vì Ngài yêu thương bạn. Vì vậy, thay vì tranh chiến với giới hạn của mình, bạn cần chấp nhận nó.

Thật đáng buồn thay, là con người, chúng ta không làm tốt lắm trong việc nhận ra được những giới hạn mình có. Chúng ta lúc nào cũng đánh giá quá cao khả năng của mình và đánh giá thấp những trở ngại và thời gian cần thiết để làm một việc gì đó. Thêm vào đó, chúng ta sống trong một nền văn hóa lúc nào cũng bảo chúng ta rằng: “Bạn có thể làm được mọi sự! Bạn có thể có tất cả! Bạn có thể là bất cứ những gì bạn muốn trở thành! Nhưng điều đó là không đúng. Bạn có thể là tất cả những gì Chúa muốn bạn trở thành, nhưng bạn không thể là bất cứ điều gì bạn muốn. Có những giới hạn trong đời sống của bạn.

Trước hết, bạn bị giới hạn về mặt thể chất. Bạn không thể nào sống quá sáu tháng mà không cần đến thức ăn, cho dù bạn có tự thuyết phục bản thân mình như thế nào chăng nữa. Ngay cả tư tưởng tích cực mạnh mẽ nhất cũng không thể nào vượt qua được giới hạn về mặt thể chất.

Bạn cũng có giới hạn về mặt cảm xúc. Rất khó để bạn nhận ra được những điều này trong đời sống của chính mình. Nhiều người đang cố gắng mang gánh những vấn đề khó khăn của họ và của những người xung quanh. Nhưng bạn có thể mang được gánh nặng về xúc cảm cho bao nhiêu người? Bạn có thể giải quyết được bao nhiêu vấn đề cho họ? Có lẽ sẽ không được nhiều như bạn nghĩ mình có thể làm.

Bạn cũng có những giới hạn về tinh thần. Vấn đề ở đây là các phương tiện truyền thông liên tục đổ đầy những thông tin mới vào đầu óc bạn qua đài phát thanh, TV và Internet. Kết quả là, rất nhiều người trên thế giới đang lâm vào tình trạng quá tải về tinh thần. Họ không thể xử lý được nữa.

Và tất nhiên là bạn có giới hạn về mặt thì giờ. Cho dù bạn tham dự bao nhiêu cuộc huấn luyện về việc quản lý thời gian, bạn sẽ không bao giờ có nhiều hơn 24 giờ trong một ngày. Và bạn sẽ cần phải ngủ mất một phần của khoảng thời gian đó.

Có thể bạn đang nghĩ rằng: “Nếu Chúa có thể cảnh báo khi tôi sắp đến mức giới hạn của mình thì tốt biết bao”.

Chúa đã cho bạn đèn báo động! Nó có nhiều tên gọi khác nhau như: đau đớn, mệt mỏi, căng thẳng, mất niềm vui, dễ bực dọc. Khi bạn cảm thấy được bất kỳ điều nào trong số những điều này, bạn đang làm việc quá mức; bạn đã vượt quá một số những giới hạn trong đời sống mình.

Vậy thì làm thế nào để bạn vạch ra những ranh giới cho đời sống mình? Điểm khởi đầu để vạch ra ranh giới là nhận biết rằng bạn cần đến ranh giới vì bạn có giới hạn. Bạn không thể tiếp tục nhồi nhét đầy đời sống của mình với những thứ không quan trọng và không giúp bạn đạt được mục đích.

Hãy xin Chúa cho bạn có được sự khôn ngoan để nhận ra những giới hạn của mình. Sau đó, hãy bắt đầu vạch ra những ranh giới cho đời sống bạn — và trải nghiệm niềm vui khi bạn không phải sống trong tình trạng làm việc quá sức.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Theo bạn nghĩ tại sao Chúa lại cho bạn có những giới hạn? Tại sao Ngài không muốn bạn làm tất cả?

2.    Làm thế nào để bạn nhận ra được điều mình nên cắt bỏ hoặc ngừng lại để có được ranh giới rộng rãi hơn trong đời sống?

3.    Bạn biết được mình đang có những giới hạn nào? Bằng cách nào bạn đã phát hiện ra chúng? Bạn có tôn trọng những giới hạn đó không?

 

 


 

IF YOU’RE OVERLOADED, LEARN YOUR LIMITS

BY RICK WARREN —

“I have learned that everything has limits.”    Psalm 119:96 (GNT)

If you want to build margin in your life so that you can do the work God meant for you to do, you have to remember that you are only human. You are not a god. You are not invincible. You have limits!

Psalm 119:96 says, “I have learned that everything has limits” (GNT).

God is the author of your limitations. He put them there for your good—because he loves you. So rather than fighting your limits, you need to accept your limits.

Sadly, as human beings we’re not very adept at recognizing our limits. We constantly overestimate our abilities and underestimate obstacles and how much time it will take to do something. On top of that, we live in a culture that constantly tells us, “You can do it all! You can have it all! You can be whatever you want!” But it’s not true. You can be all that God wants you to be, but you cannot be whatever you want to be. There are limits in your life.

In the first place, you have physical limits. You can’t go six months without food, no matter how much you talk yourself into it. Even the most powerful positive thinking can’t overcome your physical limits.

You also have emotional limits. These are much harder for you to recognize in your own life. Many people try to carry both their own problems and the problems of people around them. But how many people can you carry emotionally? How many of their problems can you handle? Probably not as many as you think.

You have mental limits too. The problem is that the media constantly pumps new information into your mind through radio, TV, and the Internet. As a result, many people around the world are mentally on overload. They can’t handle any more.

And, of course, you have time limits. No matter how many time-management seminars you attend, you’ll never have more than 24 hours in a day. And you’ll always have to sleep for part of that time.

You might be thinking, “It would really be nice if God would warn me when I’m reaching my limit.”

God has given you a warning light! It has different names: pain, fatigue, stress, loss of joy, irritability. When you feel any of these things, you’re on overload; you have exceeded some kind of limit in your life.

So how do you build margin in your life? The starting point for building margin is to realize you need margin because you have limits. You cannot just keep cramming your life full of things that are not important and do not help you accomplish your purpose.

Ask God to give you the wisdom to recognize your limits. Then start building margin into your life—and experience the joy that comes when you’re not living on overload.

Talk It Over

  • Why do you think God gave you limits? Why doesn’t he want you to do it all?
  • How do you find out what you should cut out or stop doing so that you have more margin in your life?
  • What limits do you already know you have? How did you discover them? Are you honoring them?