“Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích.” ICô-rinh-tô 6:12

Nếu bạn muốn có được khoảng cách an toàn cho đời sống mình, bạn phải cắt bớt đi các hoạt động của mình theo định kỳ.

Một trong những điều tôi làm để thư giãn là trồng hoa hồng. Tôi đã học biết được rằng nếu tôi muốn có bất kỳ bông hồng nào trong mùa tới, tôi phải cắt xén lại cây cối của mình, thường là vào khoảng tuần thứ ba của tháng Giêng. Có một năm khi tôi chuẩn bị cắt tỉa vẫn còn rất nhiều cành có nụ đang chờ đơm hoa. Bạn có biết rằng thật khó cho tôi đến thế nào để cắt bỏ đi những bông hồng chưa nở không? Thật vô cùng khó khăn cho tôi - nhưng tôi biết đó là điều mình phải làm.

Tại sao người làm vườn cần phải tỉa cây? Để cho cây được khỏe mạnh và đơm hoa kết trái trong mùa tiếp theo. Nếu không cắt tỉa, sẽ không có trái trong mùa tới.

Mỗi năm trong đời sống bạn lại mọc ra những cành nhánh hoạt động mới.  Hiện tại bạn đang làm một số việc mà bạn đã không làm một năm về trước; bạn đã thêm những việc đó vào. Nhưng bạn đã cắt đi những gì? Bạn đã tỉa xén những gì? Bạn không thể tiếp tục thêm vào lịch trình của mình mà không cắt bớt — mà không xén tỉa bớt đi các hoạt động của mình.

Đây là một bí mật mà tôi đã học được khi làm vườn: khi tỉa cành, bạn không chỉ cắt bỏ phần cành đã chết; bạn cũng cắt bỏ những cành cây còn sống.

Điều này cũng giống như vậy đối với đời sống bạn. Đôi khi bạn cần phải cắt bỏ một số hoạt động vẫn còn tốt đẹp, vẫn đang đơm hoa kết trái. Bạn phải cắt bỏ chúng đi để được khỏe mạnh, đơm hoa kết trái trong mùa mới.

Phao-lô nói trong ICô-rinh-tô 6:12 rằng, “Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích.”

Chúa đã cho bạn có được ý chí tự do. Bạn được phép làm bất cứ điều gì. Bạn có thể ra ngoài và làm quá sức mình gấp 10 lần, và Chúa sẽ không ngăn cản bạn. Nhưng làm điều này không có nghĩa là sẽ đem đến lợi ích.

Đối với hầu hết mọi người, nói “không” so với “có” khó hơn rất nhiều. Và bạn muốn học cách nói “không” vì bạn không có thời gian, sức lực, nỗ lực hay thậm chí là sự chúc phước của Chúa cho những cơ hội đang đến với bạn.

Vì bạn không thể làm tất cả mọi thứ nên bạn cần xác định đúng việc cần làm. Bạn cần tự hỏi: Chúa muốn tôi làm gì với thời giờ và sức lực của mình?

Lựa chọn là chìa khóa cho một đời sống hiệu quả. Để có hiệu quả, bạn cần biết được những gì bạn sẽ làm và những gì bạn sẽ không làm. Và đây là lẽ thật: Bạn sẽ thực sự hoàn thành được nhiều điều hơn trong cuộc sống bằng cách làm ít đi!

Các hoạt động trong cuộc sống của bạn phải được cắt tỉa có định kỳ. Và nếu bạn không tự mình làm lấy, thì cuối cùng Đức Chúa Trời sẽ dùng một điều nào đó, chẳng hạn như một tình huống hoặc một cơn khủng hoảng, để tỉa sửa giúp bạn — vì bạn không thể sống quá mức giới hạn của mình tháng này sang tháng khác, năm này sang năm khác được. Như Châm 20:30 đã nói, “Những thương tích làm cho sạch điều ác; còn roi vọt thấm vào nơi sâu kín của lòng.”

Hãy thành thật nhìn vào đời sống của bạn ngày hôm nay và xem lại bạn cần phải cắt tỉa đi những gì để có thể sẵn sàng cho sự khỏe mạnh, đơm hoa kết trái trong mùa tới.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Đức Chúa Trời đã dùng một kinh nghiệm đau đớn để chỉ ra cho bạn rằng bạn cần phải loại bỏ một điều nào đó khỏi thời gian biểu của mình như thế nào?

2.    Tại sao rất khó để thừa nhận rằng bạn có những hạn chế? Tại sao nói “không” lại khó hơn “có” khi có những cơ hội đến?

3.    Những hoạt động tốt hiện đang kết quả nào trong đời sống mà bạn cần cắt bỏ đi để nhường chỗ cho những hoạt động mới?

 

 


 

YOU CAN ACCOMPLISH MORE BY DOING LESS

BY RICK WARREN —

“I have the right to do anything,’ you say—but not everything is beneficial.”

1 Corinthians 6:12 (NIV)

If you want margin in your life, you must periodically prune your activities.

One of the things I do to relax is grow roses. I’ve learned that if I want to have any roses in the next season, I have to prune back my plants, usually around the third week of January. One year when I got ready to prune, there were still lots of branches with buds waiting to blossom. Do you know how difficult it was to cut off roses that hadn’t bloomed yet? It killed me to do that—but I knew I had to.

Why do gardeners prune plants? For the health of the plant and for fruitfulness in the next season. If there’s no pruning, there will be no fruitfulness in the next season.

Every year of your life, you sprout new activity branches. You’re doing some things now that you didn’t do a year ago; you’ve added those things on. But what have you cut out? What have you pruned back? You can’t just keep adding to your schedule without cutting back—without pruning your activities.

Here’s a secret I’ve learned as I’ve gardened: When you prune, you don’t just cut off deadwood; you also cut off living branches that are still productive.

It’s the same in your life. Sometimes you need to cut out some activities that are still good, that are still bearing fruit. You have to cut them off to have health and fruitfulness in a new season.

Paul says in 1 Corinthians 6:12, “'I have the right to do anything,’ you say—but not everything is beneficial” (NIV).

God has given you a free will. You’re permitted to do anything. You can go out and overload your schedule 10 times over, and God’s not going to stop you. But it doesn’t mean it’s the beneficial thing to do.

For most people, saying “no” is much more difficult than saying “yes.” And you want to learn to say “no” because you don’t have time, energy, effort, or even God’s blessing for every opportunity that will come your way.

Since you can’t do everything, you need to determine the right things to do. You need to ask yourself: What does God want me to do with my time and energy?

Selection is the key to an effective life. To be effective, you need to figure out what you are going to do and what you aren’t going to do. And here’s the truth: You’ll actually accomplish more in life by doing less!

The activities in your life have to be pruned periodically. And if you don’t do it yourself, God will eventually use something, such as a circumstance or crisis, to do the pruning for you—because you cannot live beyond your limits month after month, year after year. As Proverbs 20:30 says, “Sometimes it takes a painful experience to make us change our ways” (GNT).

Take an honest look at your life today and see what you need to prune so you can be ready for health and fruitfulness in your next season.

Talk It Over

  • How has God used a painful experience to show you that you need to cut something out of your schedule?
  • Why is it so difficult to admit that you have limitations? Why is it more difficult to say “no” than to say “yes” to opportunities?
  • What good, fruitful activities in your life do you need to prune to make room for new ones?