"Mọi việc Đức Chúa Trời đã làm đều là tốt đẹp trong thời điểm của nó, dù vậy con người vẫn không thể thấu hiểu được những gì Ðức Chúa Trời đã làm.” Truyền 3:11

Nếu bạn muốn sống chậm lại, bạn phải học cách tin cậy vào thời điểm của Chúa.

Khi mọi thứ không diễn ra nhanh chóng như bạn mong đợi, bạn rất dễ mất kiên nhẫn. Nhưng bạn có biết việc thiếu kiên nhẫn thực ra là gì không? Đó là sự thiếu tin cậy.

Khi bạn thiếu kiên nhẫn, điều này như thể bạn đang nói rằng: “Chúa ơi, con không thực sự tin cậy Ngài. Con không nghĩ rằng Chúa muốn có được điều tốt đẹp nhất cho con. Con đang cần gấp điều này, và con không tin rằng Chúa biết khi nào con cần đến nó.” Bạn lo lắng, bạn vội vã, và bạn bắt đầu chạy đôn chạy đáo — vì bạn không tin cậy rằng Đức Chúa Trời sẽ làm mọi việc vào đúng thời điểm và đúng cách. Vì vậy, thay vì tin tưởng vào thời điểm của Chúa, bạn lại chật vật và cố gắng cật lực.

Nếu bạn giống như hầu hết những người khác, khi muốn thứ gì đó, bạn sẽ muốn có nó ngay lập tức. Nhưng có phải nhanh chóng lúc nào cũng là điều tốt hơn không? Không phải lúc nào cũng thế.

Kinh Thánh nói trong Truyền Đạo 3:11 rằng, "Mọi việc Đức Chúa Trời đã làm đều là tốt đẹp trong thời điểm của nó, dù vậy con người vẫn không thể thấu hiểu được những gì Ðức Chúa Trời đã làm.”

Chúa có một chương trình cho đời sống bạn. Có lẽ bạn đã biết điều này. Nhưng Chúa cũng có một thời gian biểu cho đời sống của bạn. Đây là vấn đề: Đức Chúa Trời không bao giờ giải thích thời gian biểu của Ngài. Và đôi khi điều đó thực sự khó có thể chấp nhận được.

Một trong những điều khổ sở nhất của đời sống là khi bạn gấp gáp nhưng Chúa thì không vội. Khi một đứa trẻ lớn lên và trưởng thành, chúng sẽ học được sự khác biệt giữa “không” và “chưa.” Một sự trì hoãn không phải là sự từ chối.

Là người theo Chúa Jêsus Christ, bạn cũng cần phải học điều tương tự như vậy: Sự trì hoãn của Đức Chúa Trời không phải là sự từ chối. Ngài có một chương trình và một thời gian biểu. Và thời điểm của Chúa là hoàn hảo.

Trong suốt 15 năm Hội thánh Saddleback phát triển mà không có cơ sở thờ phượng, đây là câu Kinh Thánh mà Đức Chúa Trời đã dùng để khích lệ tôi: “Vì khải tượng còn phải chờ đến đúng thời điểm ứng nghiệm; nó nhanh chóng tiến đến chỗ kết thúc, không lừa dối đâu. Nếu nó chậm trễ, hãy chờ đợi; Vì nó chắc chắn sẽ đến, không trì hoãn.” (Ha-ba-cúc 2:3).

Đức Chúa Trời có cho bạn một khải tượng nào mà chưa trở thành hiện thực không? Nó đang xảy ra — nhưng theo thời gian biểu của Chúa. Trong khi chờ đợi, hãy sống chậm lại và tin cậy nơi Chúa.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Nhìn lại đời sống mình, khi nào bạn có thể thấy rằng sự “trì hoãn” của Đức Chúa Trời trong cuộc đời bạn lại là tốt nhất?

2.    Khải tượng nào Chúa đã ban cho mà bạn còn đang chờ đợi Ngài thực hiện?

3.    Việc sống chậm lại và tin cậy Chúa khi bạn đang chờ đợi Chúa và thời điểm của Ngài sẽ trông như thể nào?

 

Bạn sẽ theo Chúa Jêsus hôm nay chứ?

Đức Chúa Trời đã chứng tỏ lòng nhân từ của Ngài qua Con Ngài là Chúa Jêsus Christ. Kinh Thánh chép rằng: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Bạn có sẵn sàng tin cậy Đức Chúa Trời để Ngài thực hiện lời hứa về sự sống đời đời không? Nếu vậy, hãy cầu nguyện lời cầu nguyện đơn giản này:

“Lạy Chúa, con tin Chúa Jêsus Christ là Con Đức Chúa Trời.  Con xưng nhận rằng mình là người có tội, và con xin Chúa tha thứ tội của con. Con tin rằng Chúa Jêsus đã chết vì tội lỗi con và Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Jêsus sống lại. Con muốn tin cậy Chúa Jêsus là Cứu Chúa và theo Ngài từ ngày hôm nay.  Xin hướng dẫn đời sống con, và giúp con làm theo ý muốn Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.” 

 

 


YOU MAY BE IN A HURRY, BUT GOD IS NOT

BY RICK WARREN —

 

“God . . . does everything just right and on time, but people can never completely understand what he is doing.”  Ecclesiastes 3:11 (NCV)

If you want to slow down your life, you’ve got to learn to trust God’s timing.

When things aren’t happening as quickly as you hoped, it’s easy to get impatient. But do you know what impatience really is? It’s a lack of trust.

When you’re impatient, it’s like you’re saying, “God, I don’t really trust you. I don’t think you have my best interest at heart. I’m in a hurry for something, and I don’t believe you know when I need it.” You get worried, you get hurried, and you start scurrying—because you don’t trust God to do things at the right time and in the right way. So instead of trusting his timing, you struggle and strive.

If you’re like most people, when you want something, you want it fast. But is fast always better? Not always.

The Bible says in Ecclesiastes 3:11, “God . . . does everything just right and on time, but people can never completely understand what he is doing” (NCV).

God has a plan for your life. You probably know that. But he also has a timetable for your life. Here’s the thing: God never explains his timetable. And sometimes that can be really difficult to accept.

One of the most painful things in life is when you’re in a hurry and God’s not. As children grow up and mature, they learn the difference between “no” and “not yet.” A delay is not the same as a denial.

As a follower of Jesus Christ, you have to learn the same thing: God’s delay is not his denial. He has a plan and a timetable. And his timing is perfect.

During the 15 years that Saddleback Church grew without a building, this is the verse that God used to encourage me: “This vision is for a future time. It describes the end, and it will be fulfilled. If it seems slow in coming, wait patiently, for it will surely take place. It will not be delayed” (Habakkuk 2:3 NLT).

Has God given you a vision that hasn’t become reality yet? It’s coming—but on God’s timetable. In the meantime, slow down and trust him.

Talk It Over

  • Looking back over your life, when can you see that God’s “delay” in your life was for the best?
  • What is the vision God has given you that you’re waiting on him to fulfill?
  • What would it look like to slow down and trust God as you wait on him and his timing?

Will you follow Jesus today?

God proved his goodness through his Son, Jesus Christ. The Bible says, “For God loved the world in this way: He gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life” (John 3:16 CSB).

Are you ready to trust God to fulfill his promise of eternal life? If so, pray this simple prayer: "Dear God, I believe Jesus Christ is your Son. I confess I have sinned, and I ask for your forgiveness. I believe that Jesus died to take away my sins and that you raised him to life. I want to trust Jesus as my Savior and follow him as Lord from this day forward. Guide my life and help me to do your will. In Jesus’ name I pray. Amen."