0155“Nhờ Đức Chúa Trời mà anh chị em ở trong Chúa Cứu Thế Giê-su, là Đấng Đức Chúa Trời đã làm thành sự khôn ngoan, công chính, thánh khiết và cứu chuộc cho chúng ta. (1Côr 1:30 BDM2002).

Nhiều người dùng cả cuộc đời của mình chỉ mong được người khác chấp nhận.

Có thể bạn đang mặc loại quần áo bạn có hoặc lái chiếc xe bạn đang sở hữu chỉ vì bạn muốn được người khác chấp nhận. Bạn bè bạn chơi với, thức ăn bạn ăn, và những gì bạn thường đăng trên mạng xã hội thường được thúc đẩy bởi nhu cầu mong muốn được người khác chấp nhận.

Nhưng, bạn ơi, bạn có biết rằng mình đã được Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo dựng nên bạn chấp nhận bạn rồi hay không?

Nhờ Đức Chúa Trời mà anh chị em ở trong Chúa Cứu Thế Giê-su, là Đấng Đức Chúa Trời đã làm thành sự khôn ngoan, công chính, thánh khiết và cứu chuộc cho chúng ta. (1Côr 1:30 BDM2002).

Bạn không thể tự mình làm điều gì để có thể đạt được sự chấp nhận của Thiên Chúa. Chúa đã ban cho bạn điều đó mà không phải trả một giá nào. Chỉ có Ngài mới có thể khiến bạn được ở trong Chúa Giê-su. Và Chúa Giê-su là Đấng đã làm cho bạn được Đức Chúa Trời chấp nhận.

Bằng cách nào Chúa Giê-su đã làm cho bạn được chấp nhận bởi Đức Chúa Trời? Một vấn đề khó có thể hiểu được từ xưa đến nay là làm thế nào một Đức Chúa Trời toàn hảo có thể để cho con người bất toàn vào thiên đàng là một nơi hoàn hảo được? Ắt hẳn phải có một yếu tố nào đó khiển cho việc này có thể xảy ra.

Và chính Chúa là Đấng đã giải quyết bài toán khó giải này. Ngài đã đến thế gian như một con người trong hình hài của Chúa Giê-su Christ và chết thế cho tội lỗi của chúng ta. Điều này được gọi là ân điển, sự cứu chuộc, hoặc sự cứu rỗi.

Danh từ thần học gọi điều này là sự xưng công bình, là việc Đức Chúa Trời làm cho bạn trở nên trong sạch và hoàn hảo ở trong mắt Ngài, cho dù bạn đã từng làm điều gì đi chăng nữa.

Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống chết thay cho bạn để bạn có thể được Đức Chúa Trời chấp nhận. Vậy, nếu Chúa đã chấp nhận bạn, tại sao bạn còn cần tìm kiếm sự chấp nhận từ nơi người khác? Một trong những điều lớn nhất khiến chúng ta được tự do trong cuộc sống là biết rằng bạn không cần sự chấp nhận của người khác để có được hạnh phúc. Bạn đã được chọn, bạn đã được yêu, và bạn đã được chấp nhận. Hãy để cho lẽ thật này dẫn bạn vào một cuộc sống vui tươi và tràn đầy mục đích.

 

Câu hỏi suy gẫm & áp dụng

1.      Bạn có cảm nhận rằng mình được Chúa chấp nhận không? Tại sao có? Tại sao không?

2.      Biết rằng Chúa chấp nhận mình giúp bạn hoàn thành mục đích của đời sống mình như thế nào?

3.      Những câu Kinh Thánh nào có thể khích lệ bạn khi bạn bắt đầu nghĩ rằng Chúa không thể nào chấp nhận mình được?

 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIA NHẬP VÀO GIA ĐÌNH CỦA CHÚA

Kinh Thánh nói rằng tất cả mọi người đều thiếu hụt không đạt đến được tiêu chuẩn hoàn hảo của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên Chúa vẫn yêu thương bạn cho dù bạn phạm tội và ngay cả khi bạn không trọn vẹn. Thật ra, Đức Chúa Trời yêu thương bạn nhiều đến nỗi Ngài đã sai Con của Ngài là Chúa Giê-su đến để thanh tẩy bạn khỏi tội lỗi và đem bạn vào trong gia đình Chúa.

Nếu bạn đã sẵn sàng để bước vào gia đình của Chúa, bạn có thể bắt đầu với lời cầu nguyện sau:

“Lạy Đức Chúa Trời kính yêu, con biết rằng sau khi chết con sẽ phải khai trình cuộc sống của con ra trước mặt Ngài. Con xin thú nhận rằng con đã không để ý, không quan tâm đến Chúa. Con đã phạm tội với Chúa, và đã sống theo kế hoạch của mình chứ không theo chương trình định ra của Ngài. Con muốn thay đổi điều này, bắt đầu ngay từ bây giờ. Con muốn quay lưng xa khỏi tội lỗi của con và hướng về Ngài.

“Cảm ơn Chúa đã sai Chúa Giê-su đến chết cho tất cả tội lỗi con đã phạm để con không phải bị sự hình phạt. Con biết con không xứng đáng với sự tha thứ của Ngài và chỉ bởi ân điển của Ngài con mới được cứu.

“Chúa Giê-su ơi, cảm ơn Chúa đã yêu thương con nhiều đến nỗi Ngài mang hết tất cả tội lỗi của con trên Ngài. Con xin Chúa giúp con tránh xa tội lỗi cũng như những thói quen xấu xa hư hỏng. Con tin rằng Chúa sẽ giải cứu con ngay lúc này, một cách chắc chắn, một cách trọn vẹn, và một cách vĩnh cửu. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-su. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin bạn liên lạc cho người giới thiệu bài tĩnh nguyện này biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đầu theo Chúa. Cầu xin Chúa cho bạn cảm nhận được sự hiện diện, yêu thương, chấp nhận của Chúa ngay trong lúc này và mãi mãi. A-men.


 

How Does Jesus Make You Acceptable To God?

By Rick Warren —

“For it is from God alone that you have your life through Christ Jesus. He showed us God’s plan of salvation; he was the one who made us acceptable to God; he made us pure and holy and gave himself to purchase our salvation” (1 Corinthians 1:30 TLB).

Most people spend their entire lives trying to be accepted.

You may wear the clothes you wear or drive the car you drive because you want to be accepted. The friends you choose, the food you eat, and what you say on the Internet are often motivated by a massive need for acceptance.

But, friend, you’re already accepted by the God who created you.

“For it is from God alone that you have your life through Christ Jesus. He showed us God’s plan of salvation; he was the one who made us acceptable to God; he made us pure and holy and gave himself to purchase our salvation” (1 Corinthians 1:30 TLB).

You didn’t earn God’s acceptance. God freely gave it to you. He alone made it possible for you to be in Christ Jesus. And Jesus is the one who made you acceptable to God.

How did Jesus make you acceptable to God? Well, first, here’s the age-old problem: God is perfect, and people are not. So how could a perfect God let imperfect people into a perfect place called heaven? Something had to happen.

God took care of the problem. He came to Earth as a man in the form of Jesus Christ and died for your sin. This is called grace, redemption, or being rescued by God. The theological term is justification, where God makes you clean and perfect in his eyes, no matter what you’ve done.

God sent his Son to die for you so that you would be acceptable to him. So, if God has accepted you, why do you need the approval of other people? One of the most liberating things in life is to finally believe that you don’t need other people’s approval to be accepted and to be happy.

You are chosen, you are loved, and you are accepted. Let this truth lead you into a joyful, purpose-filled life.

 

Talk It Over

  • Do you feel accepted by God? Why or why not?
  • How does knowing God accepts you help you fulfill your purpose?
  • What are some Bible verses that can encourage you when you start to think God can’t accept you?

HOW TO JOIN GOD’S FAMILY

The Bible says all people fall short of God’s perfect standard. Yet God still loves you—even though you sin and you’re flawed. In fact, God loves you so much that he sent his Son, Jesus, to cleanse you from your sins and to bring you into the family of God.

If you’re ready to enter God’s family, here’s a prayer you can start with: “Dear God, I know that when I die I’m going to give an account of my life to you directly. I confess I have ignored you. I know I have sinned against you, and I have lived by my plan, not yours. I want that to change, starting right now. I want to turn away from my sins toward you.

“Thank you for sending Jesus to die for all that I’ve done wrong so that I don’t have to pay the penalty. I know that I don’t deserve your forgiveness. I know that only your grace can save me, Lord.

“Jesus, thank you for loving me so much that you took all my guilt on yourself. You made me acceptable for heaven, and I humbly ask you to save me. I ask you to save me from the sins and the habits that are messing up my life right now. I believe in you, Jesus. And I believe that you will keep your promise to save me instantly and certainly and completely and eternally. In Jesus’ name. Amen.”